Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny, należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Artykuł został przygotowany zgodnie z wymogami Redakcji.
 • Informacja o autorze została umieszczona osobno, w odpowiednim miejscu


 

„STYLISTYKA”

Instrukcja przygotowania artykułu

Maksymalna objętość tekstu pracy nie może przekraczać w przypadku artykułów naukowych (Articles) i przeglądowych (Essay Reviews) 20 stron (40 000 znaków łącznie ze spacjami), natomiast w przypadku recenzji lub omówień – 10 stron (20 000 znaków).

Do działu Chronicle (artykułów jubileuszowych, wspomnieniowych itp.) można dołączyć zdjęcie w formacie JPG lub TIF, które przy szerokości 40 mm powinno mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi.

Do tekstu artykułu prosimy dołączyć dane o autorze, zob. Biogram.

Tekst należy przygotować według następujących zaleceń:

 • format strony: A4,
 • marginesy: po 2,5 cm z każdej strony,
 • czcionka: 12 pkt. Times New Roman,
 • odstęp między wersami: 1,5,
 • wcięcie akapitowe: 1,25 cm;
 • tekst wyrównany do lewego i prawego marginesu.

Każdy element graficzny w tekście (tabela, rysunek, fotografia itp.) powinien być opatrzony tytułem oraz źródłem  (np. Źródło: opracowanie własne). Tabele muszą być przygotowane w trybie tekstowym.

Cytaty:

 • krótkie – w cudzysłowie drukarskim („”),
 • dłuższe, powyżej 3 wersów – wyodrębnione z tekstu zasadniczego, pisane czcionką 10-punktową, z pojedynczym odstępem i bez cudzysłowów,
 • źródło cytatu – bezpośrednio po przytoczeniu (w nawiasie).

Kursywa:

 • do wyrażeń obcojęzycznych w tekście,
 • do analizowanych przykładów,
 • do tytułów dzieł przywoływanych w tekście.

Znaczenia omawianych wyrazów w tzw. łapkach (‘ ’).

Wyróżnienia – czcionką pogrubioną.

Uwagi odautorskie (w tym opuszczenia w cytatach) – w nawiasach kwadratowych.

Śródtytuły – czcionką 12-punktową,  pogrubioną.

Materiały źródłowe wykorzystane w pracy – należy zamieścić w bibliografii pod nagłówkiem: Źródła

Zapis bibliograficzny pozycji źródłowych – według wzorów podanych dla Literatury (patrz poniżej).

Informacje bibliograficzne

 • odsyłacze w tekście do pozycji drukowanych – np.: (Skubalanka 1995: 11-14), czyli: nazwisko autora, rok wydania pracy, strona/-y;
 • w wypadku prac wielotomowych – z podaniem numeru tomu, np. (Nowak 2020, 2: 125);
 • w wypadku ponownego odesłania do tej samej pozycji – powtórzenie informacji w tej samej formie, np. (Skubalanka 1995: 46). Uwaga: nie ibidem ani tamże;
 • w wypadku odsyłania do kilku prac tego samego autora wydanych w tym samym roku – z oznaczeniem za pomocą liter: a,b,c, np. (Wojtak 1999b);
 • Jeśli publikacja ma identyfikator DOI, prosimy o zamieszczenie go w formie linku http://dx.doi.org/… na końcu adresu bibliograficznego. Np.:

Gajda S., 2020, Styl charyzmatyczny, Stylistyka”, XXIX, s. 9-23, http://dx.doi.org/10.25167/Stylistyka29.2020.1

 • Jeśli publikacja ma adres internetowy, prosimy o zamieszczenie go w formie linku na końcu opisu bibliograficznego wraz z datą dostępu. Np.:

Magryś R., 2010, Retoryczny kształt rozprawy Franciszka Karpińskiego „O wymowie w prozie albo wierszu”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury”, 5, nr 65, 2010, s. 96-110, http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/hist_lit_5/R.MAGRYS_HL5.pdf (dostęp: 29.04.2019).

 • odsyłacze w tekście głównym do źródeł internetowych, np. (Magryś 2010), czyli: nazwisko autora, rok publikacji w Internecie;
 • lub np. (Wierzbicka b.r.), gdy brak roku wydania tytuł publikacji;
 • lub skrócony tytuł publikacji i rok publikacji w Internecie, jeśli jest znany, np. (Celebryci trafią na uniwersytety? 2013).

Adresy bibliograficzne należy zamieścić w porządku alfabetycznym na końcu artykułu – pod nagłówkiem: Literatura Uwaga: wykaz tych adresów winien obejmować tylko prace przywoływane w odsyłaczach..

 • prace zwarte: nazwisko i pierwsza litera (pierwsze litery) imienia autora pracy rozdzielone spacją, rok wydania, tytuł pracy (kursywą), miejsce wydania: wydawca. Np.:

Skubalanka T., 1995, O stylu poetyckim i innych stylach języka: studia i szkice teoretyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwaga: nie podajemy liczby stron danej książki.

 • w wypadku odsyłania do kilku prac tego samego autora wydanych w tym samym roku – z literą po roku wydania. Np.:

Wojtak M., 1999b, Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych, „Stylistyka”, VIII, s. 105-117.

 • artykuły w pracach zwartych: nazwisko i inicjały imienia autora artykułu, rok wydania, tytuł artykułu. – tytuł pracy zwartej (kursywą), red. … (tutaj inicjały imienia i nazwisko redaktora naukowego pracy), miejsce wydania: wydawca, zakres stron. Np.:

Adamiszyn Z., 1995, Styl potoczny.Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 183-217.

 • artykuły w czasopismach: nazwisko i inicjały imienia autora artykułu, rok wydania, tytuł artykułu, „nazwa czasopisma” (w cudzysłowie i kursywą), numer (ewentualnie rocznik, zeszyt itp.), zakres stron. Np.:

Jelínek M., 1955, Odborný styl, „Slovo a slovesnost”, 16, č. 1, s. 25-37.

 • If the publication has the DOI identifier, we request authors to include it in the form of a link: http://dx.doi.org/… at the end of the bibliographical ficznego. :

Gajda S., 2020, Styl charyzmatyczny, Stylistyka”, XXIX, s. 9-23, http://dx.doi.org/10.25167/Stylistyka29.2020.1

 • Jeśli publikacja ma adres internetowy, prosimy o zamieszczenie go w formie linku na końcu opisu bibliograficznego wraz z datą dostępu. Np.:

Magryś R., 2010, Retoryczny kształt rozprawy Franciszka Karpińskiego „O wymowie w prozie albo wierszu”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury”, 5, nr 65, 2010, s. 96-110, http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/hist_lit_5/R.MAGRYS_HL5.pdf (dostęp: 29.04.2019).

Skróty (jeśli były stosowane):

 • pod tekstem, przed Literaturą (i ew. Źródłami);
 • nagłówek: Wykaz skrótów (12 p., pogrubione).

Do artykułu należy dołączyć streszczenie (do pół strony) w języku artykułu i w języku angielskim oraz słowa kluczowe w obu językach – zob. Abstrakt i słowa klucze.

Oświadczenie dla autora