Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny, należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Artykuł został przygotowany zgodnie z wymogami Redakcji.
 • Informacja o autorze została umieszczona osobno, w odpowiednim miejscu


 1. Maksymalna objętość tekstu pracy przekazywanej do redakcji „Stylistyki” wynosi dla artykułów 20 stron (40 000 znaków), natomiast dla recenzji lub omówień – 10 stron (20 000 znaków). Praca ta winna spełniać  poniższe standardy:

 2. Autor oddaje ostateczną i kompletną wersję dzieła w postaci zapisu elektronicznego (w formacie Word) całego tekstu głównego, przypisów i bibliografii.

 3. Odwołania do literatury zamieszczane w pracy winny odpowiadać  następującemu przykładowi: (Skubalanka 1988: 11), czyli powinny zawierać  nazwisko autora danej pozycji literaturowej, rok jej wydania oraz stronę.

 4. Na końcu artykułu należy umieścić literaturę w układzie alfabetycznym. Należy ją zapisać w następujący sposób:

  • w przypadku prac zwartych: nazwisko i pierwsza litera imienia autora pracy, rok wydania, tytuł pracy (kursywą), miejsce wydania, strony
  • w przypadku artykułów w pracach zwartych: nazwisko i pierwsza litera imienia autora artykułu, rok wydania, tytuł artykułu. – tytuł pracy zwartej (kursywą), red. … (tutaj inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego pracy), miejsce i rok wydania
  • w przypadku artykułów w czasopismach: nazwisko i pierwsza litera imienia autora artykułu, rok wydania, tytuł artykułu, „nazwa czasopisma” (w cudzysłowach), numer (ewentualnie rocznik, zeszyt itp.), strony.
 5. Do artykułu należy dołączyć:
  • streszczenie w języku angielskim o objętości do 1 strony (1500–2000 znaków,
  • wykaz słów kluczowych w języku angielskim.
 6. Do Noty o autorach Autor winien podać swój stopień i tytuł naukowy, miejsce zatrudnienia, adres oraz adres mailowy.
 7. Autorzy artykułów, recenzji i abstraktów napisanych w języku innym niż polski proszeni są o nadsyłanie tekstów dokładnie sprawdzonych przez rodzimego użytkownika danego języka.
 8. Redakcja odstępuje od korekt autorskich. Prosimy zatem o przysyłanie do redakcji prac w takiej postaci, jaką można uznać za ostateczną.
 9. Redakcja oczekuje od Autorów respektowania standardów naukowych oraz etycznych (m.in. ujawnienia podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji). Wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane.
 10. Redakcja nie gwarantuje honorariów wydawniczych.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.