PROCES RECENZJI

Zasady recenzowania tekstów do czasopisma „Stylistyka”

Każdy tekst przysłany do opublikowania w „Stylistyce” poddawany jest ocenie merytorycznej oraz formalnej.

Wstępnej oceny tekstu dokonują członkowie redakcji. Artykuł naukowy redakcja wysyła do dwóch recenzentów spoza ośrodka, w którym pracuje autor. Recenzenci sporządzają pisemną recenzję każdego artykułu.

Recenzje dokonywane są w sposób poufny, rzetelny i zgodny z zasadami etyki(z zastosowaniem procedury „double-blind review”, czyli całkowicie anonimowo). Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wyników pracy badawczej przedstawionych w artykule przed jego publikacją.

Od rekomendacji recenzentów zależy opublikowanie artykułu w roczniku. Recenzent może zaproponować:

  • przyjęcie tekstu w nadesłanej postaci,
  • przyjęcie tekstu do druku po naniesieniu poprawek, bez ponownego recenzowania,
  • przyjęcie tekstu do druku po naniesieniu poprawek i ponownej ocenie recenzenta,
  • nieprzyjęcie tekstu do druku.

Ostateczną decyzję o kwalifikacji tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny „Stylistyki”.
Nadesłane do redakcji teksty podlegają ocenie dwóch recenzentów. W postępowaniu recenzyjnym zachowana jest zasad anonimowości zarówno w odniesieniu do tekstów, jak i recenzentów. Nazwiska recenzentów danego rocznika będą ujawniane tylko w wersji elektronicznej (po ukazaniu się wersji papierowej „Stylistyki” ).

„Stylistyka” – formularz recenzji