PROCES RECENZJI


 

PROCES RECENZJI

Zasady oceniania i recenzowania tekstów do czasopisma „Stylistyka” 

Przyjęte przez „Stylistykę” procedury i zasady recenzowania są zgodne z zaleceniami Committee on Publication Ethics – COPE oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawionymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” oraz z Zasadami etyki publikacyjnej.

 1. Każdy tekst przysłany do opublikowania w „Stylistyce” poddawany jest ocenie merytorycznej oraz formalnej (pod względem zgodności z Zasadami przygotowania tekstu do publikacji). Teksty przygotowane niezgodnie z zasadami formatowania, z brakami informacyjnymi (ORCID, afiliacja itp.) i/lub z nieprawidłowo sporządzoną bibliografią są odsyłane do Autorów.
 2. Oryginalne artykuły o charakterze naukowo-badawczym (zamieszczane w dziele Articles) podlegają ocenie dwóch recenzentów zewnętrznych, pozostałe teksty natomiast (umieszczane w działach: Essay Reviews, Chronicle oraz Book Reviews, czyli artykuły przeglądowe, recenzje książek, artykuły sprawozdawcze, okolicznościowe itp.), są oceniane i akceptowane przez kolegium redakcyjne.
 3. Wstępnej oceny oryginalnego artykułu naukowego dokonuje kolegium redakcyjne, a w wypadku oceny pozytywnej artykuł wysyłany jest do dwóch recenzentów spoza ośrodka, w którym pracują Autorzy. Artykuł, który na tym etapie otrzymał ocenę negatywną, jest odrzucany. Redakcja informuje Autorów o swojej decyzji.
 4. Recenzentów wybierają członkowie kolegium redakcyjnego, kierując się zakresem i stopniem kompetencji Recenzenta, odpowiadających tematyce artykułu, jak również kryterium rzetelności recenzenckiej (redakcja gromadzi doświadczenia z Recenzentami, z którymi współpracuje).
 5. Redakcja dokłada starań o uniknięcie konfliktu interesów między Autorami a Recenzentami. Za konflikt interesów uznaje się bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności związek małżeński oraz pokrewieństwo), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową. W wypadku, gdy Recenzent domyśla się, kto może być autorem tekstu, i uznaje, że zachodzi konflikt interesów, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu redakcji. Redakcja rozstrzyga wątpliwości i podejmuje stosowne działania.
 6. Artykuły wysyłane do Recenzentów zewnętrznych są anonimizowane (pozbawiane informacji o Autorach), co znaczy, iż Recenzent nie jest informowany o tym, kto jest Autorem tekstu. Z kolei z tej wersji formularza recenzji, który redakcja wysyła do Autorów, usuwa się dane o Recenzencie. W ten sposób zachowana zostaje procedura „double-blind review”, czyli podwójnej anonimowości.
 7. Recenzje dokonywane są w sposób poufny, rzetelny i zgodny z zasadami etyki recenzowania w nauce. Przed opublikowaniem artykułu Recenzentom nie wolno wykorzystywać wyników pracy badawczej przedstawionych w artykule ani też ujawniać swych ocen osobom postronnym.
 8. Od rekomendacji Recenzentów zależy opublikowanie artykułu w roczniku. Recenzent może zaproponować:
 1. a) przyjęcie tekstu w nadesłanej postaci;
 2. b) przyjęcie tekstu do druku po naniesieniu poprawek, bez ponownego recenzowania;
 3. c) przyjęcie tekstu do druku po naniesieniu poprawek i ponownej ocenie recenzenta;
 4. d) nieprzyjęcie tekstu do druku.
 1. Recenzenci oceniają tekst i wyrażają swą opinię według opracowanego dla „Stylistyki” Formularza. Ocena negatywna musi być umotywowana. Recenzenci mogą także wprowadzać uwagi na manuskryptach (w elektronicznym trybie recenzji), dbając przy tym o nieujawnianie swej tożsamości.
 2. Redakcja powiadamia Autorów o wynikach recenzji, przekazując decyzję o przyjęciu tekstu w nadesłanej postaci lub o nieprzyjęciu tekstu do druku.
 3. W wypadku b) oraz c), gdy zalecane lub niezbędne jest dokonanie poprawek, Autorzy otrzymują uwagi recenzentów, a także ewentualne uwagi redaktora naukowego.
 4. Autorzy, którzy nie zgadzają się na sugerowane zmiany, mogą odstąpić od publikacji artykułu w „Stylistyce”. W przeciwnym wypadku zobowiązani są do wprowadzenia poprawek (uzupełnień itp.) lub do uzasadnienia decyzji o pozostaniu przy swoim stanowisku. Nowe wersje artykułów i/lub odpowiedzi na recenzje podlegają ponownej ocenie, a w wypadku, gdy Recenzent lub redakcja wciąż mają poważne uwagi, czynności są powtarzane, aż do ostatecznej decyzji, że tekst jest gotowy do publikacji lub nie kwalifikuje się do niej.
 5. W wypadku, gdy Autor w ciągu miesiąca od powiadomienia go, że Recenzent/Recenzenci i/lub redakcja proponują zmiany, nie przekaże informacji zwrotnej, przyjmuje się, iż Autor rezygnował z publikowania artykułu w danym roczniku „Stylistyki”. W sytuacji a) i d) punktu 10., czyli gdy oceny są jednoznacznie pozytywne lub negatywne, nie wymaga się odpowiedzi na recenzje i kontaktu z redakcją.
 6. W razie rozbieżnych opinii kolegium redakcyjne „Stylistyki” zastrzega sobie prawo do ewentualnego zasięgnięcia opinii trzeciego Recenzenta. Ostateczna decyzja o kwalifikacji tekstu do druku należy do redakcji.
 7. Treść recenzji oraz opinie redakcji o artykułach uczestniczących w procesie publikacyjnym nie są ujawniane osobom spoza kolegium redakcyjnego.
 8. Nazwiska recenzentów są publikowane tylko w wersji elektronicznej „Stylistyki”. Ze względu na fakt, iż „Stylistyka” jest rocznikiem i podanie listy recenzentów z danego roku byłoby ich ujawnieniem, publikuje się ogólną (i aktualizowaną) listę recenzentów współpracujących z czasopismem.

Proces recenzowania artykułów naukowych nadesłanych do „Stylistyki” służy zapewnieniu wysokiego poziomu naukowego czasopisma. Zaangażowanie Koleżanek i Kolegów badaczy, życzliwie i bezinteresownie przyjmujących rolę recenzentów, stanowi zarazem pomoc dla Autorów w wypracowaniu jak najlepszej wersji ich publikacji. Recenzentom wyrażamy więc ogromną wdzięczność za tę pomoc, a Autorom – za gotowość do jej przyjęcia.

„Stylistyka” – formularz recenzji