Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
  • Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF nebo WordPerfect.
  • URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
  • Text má jednoduché řádkování; písmo má velikost 12; je použita spíše kurzíva a ne podtržení (kromě url adres); všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci.
  • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.


Plik tekstowy powinien być zredagowany w formacie DOC (Word 95 lub nowszy).

Format A4, wszystkie marginesy po 2,5 cm. Czcionka tekstu: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, interlinia: 1,5. Czcionka przypisów: Times New Roman, rozmiar czcionki: 11, interlinia: nie może być mniejsza niż 1,5. Wcięcie akapitowe: 1,25. Prosimy o justowanie tekstu.

Umieszczając w artykule rysunki, fotografie, tabele, fragmenty tekstów będących cudzą twórczością autor zobowiązany jest do wyraźnego wskazania źródła nie tylko w wykazie literatury, lecz także w podpisie pod rysunkiem, tabelą, fotografią, reprodukcją itp., w przypadku cytatu w przypisie oraz przedstawić wydawcy zezwolenie autora/wydawnictwa zapożyczonego fragmentu. Uzyskanie zezwolenia należy do obowiązków autora. Brak zgody autora oraz niepodanie źródła zapożyczenia jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą wszelkie skutki prawne. Postanowienia prawa autorskiego dotyczą zarówno zaczerpnięć z dzieł polskich, jak i zagranicznych(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim – Dziennik Ustaw nr 24, poz. 83, art. 34).

Tabele należy wprowadzić czcionką 11 pt Times New Roman. Odstęp między liniami nie może być mniejszy niż 1,5.
W przypadku tabel – nie stosujemy pogrubionej czcionki w główkach; nie wyrównujemy spacjami i tabulatorami danych liczbowych. W danych liczbowych stosujemy przecinek dla oddzielenia wartości dziesiętnych.

Dopuszczalne są jedynie następujące typy wyróżnień w tekście: kursywa – dla tytułów publikacji, wyrażeń obcojęzycznych oraz dla wyrazów i wyrażeń stanowiących przykłady, pogrubienie – dla tytułów, terminów i partii tekstów wymagających wyróżnienia, tekst podkreślony – dla terminów i wyrażeń wymagających wyróżnienia (w ten sposób oznaczamy tekst, gdy ma być on spacjowany).

Każdy akapit należy zakończyć przez naciśnięcie na klawiaturze klawisza „Enter”.
Efekt wcięcia akapitowego należy osiągnąć przez zaprogramowanie wcięcia specjalnego w opcjach formatowania akapitu lub przez wciśnięcie tabulatora. Niedopuszczalne jest stosowanie w tym celu kilku spacji.

Niedopuszczalne jest wyrównywanie tekstu do prawego i lewego marginesu spacjami.

Śródtytuły (jeśli są): oddzielone przed i po odstępem (1 wers), wyśrodkowane, pogrubione.

Cytaty krótsze niż 3 wersy: bez wyodrębnienia z tekstu zasadniczego, w cudzysłowie typograficznym („”), cytat w cytacie zaznaczamy za pomocą cudzysłowu francuskiego («»).

Cytaty dłuższe (min. 3 wersy): oddzielone przed i po odstępem (1 wers), czcionka 10, pojedyncza interlinia, wcięcie akapitowe wszystkich wersów cytatu: 1,25 cm.

Osoby wymieniane w tekście po raz pierwszy prosimy identyfikować pełnym imieniem i nazwiskiem.

Uwagi odautorskie (w tym opuszczenia w cytatach): w nawiasach kwadratowych.

W tekście stosujemy przypisy nawiasowe (styl MLA), w których cytowana literatura ogranicza się do podania nazwiska autora, roku wydania i numeru strony, np. (Sowiński 1970: 123). Prosimy nie stosować znaków interpunkcyjnych przed wskazaniem cytowanej literatury (znaki interpunkcyjne umieszczamy po nawiasie).