O czasopiśmie

„Studia et Documenta Slavica” to recenzowane (w systemie double-blind) czasopismo naukowe koncentrujące się na szeroko pojętych zagadnieniach związanych ze Słowiańszczyzną. Nasze łamy otwarte są dla rozważań literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców czy przekładoznawców, nie zamykając się zarazem na wyniki badań komparatystycznych i interdyscyplinarnych. Pragniemy także dawać szansę na zdobywanie pierwszych naukowych szlifów młodym pracownikom naukowym i doktorantom, dla których przewidziana jest rubryka „Debiuty naukowe”.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Studia et Documenta Slavica” poświęcone jest szeroko pojętej problematyce Słowiańszczyzny w ujęciach literaturoznawczym, językoznawczym, kulturoznawczym i przekładoznawczym oraz rozważaniom interdyscyplinarnym i komparatystycznym. Prymarnie czasopismo publikuje teksty o charakterze naukowym oraz recenzje publikacji naukowych, jednak otwarte jest także na druk tekstów źródłowych i edycje krytyczne.