PROCES RECENZJI


Redakcja czasopisma przyjęła procedurę recenzowania zgodną z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Do oceny publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji, autorzy i recenzenci nie są ujawniani (procedura double-blind review process).
Ocenie podlega wartość merytoryczna tekstu (składają się na nią: oryginalność, nowatorstwo tematu, prawidłowy proces dowodzenia tez, klarowność wywodu, adekwatność wykorzystanej literatury przedmiotu, poziom językowy tekstu). W recenzji znajduje się wyraźna sugestia dotycząca warunków dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia.
Raz do roku (w ostatnim numerze za dany rok) redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

RECENZJA TEKSTU NAUKOWEGO DO CZASOPISMA „STUDIA ET DOCUMENTA SLAVICA“

Tytuł recenzowanego tekstu:

Szanowna Pani/Szanowny Panie
Redakcja czasopisma „Studia et Documenta Slavica“ zwraca się z prośbą o opracowanie recenzji załączonego tekstu. Prosimy o podanie poniżej swoich aktualnych danych personalnych i kontaktowych. W formularzu na kolejnej stronie prosimy o zakreślenie odpowiedniego pola – można jednocześnie zaznaczyć więcej pól w jednej tabeli. Pragniemy podkreślić, że formularz ma charakter przede wszystkim orientacyjny, natomiast najistotniejsza jest recenzja merytoryczna, w której prosimy o zamieszczenie własnego komentarza oraz propozycji zmian czy uzupełnień.
Prosimy o niepodawanie swoich danych osobowych na formularzu recenzji – recenzja jest anonimowa (zgodnie z procedurą „double-blind review“), pierwsza strona zostanie oddzielona i będzie dostępna tylko redakcji.
Prosimy o wysłanie recenzji i wypełnionego formularza na adres e-mailowy jczaplinska@uni.opole.pl oraz w formie wydruku/skanu z podpisem na adres: dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO, Instytut Slawistyki, Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, do dnia...................

Z wyrazami szacunku
Redakcja „Studia et Documenta Slavica“


Recenzję opracował (tytuł, imię, nazwisko) .......................................................
Miejsce pracy: .......................................................................
Data sporządzenia recenzji:............................

Jako kolejnych ekspertów do oceny tego tekstu proponuję:
Imię, nazwisko Miejsce pracy Kontakt (e-mail, telefon)

RECENZJA TEKSTU NAUKOWEGO DO CZASOPISMA „STUDIA ET DOCUMENTA SLAVICA“

Tytuł recenzowanego tekstu:

Pod względem jakości recenzowany tekst uważam za (proszę o zakreślenie w prawej kolumnie):
Istotny tekst wnoszący nowatorskie spojrzenie i nową problematykę
Dobry tekst
Tekst o standardowej jakości
Tekst o jakości poniżej standardowej
Tekst całkowicie nieudany

Pod względem ewentualnych poprawek tekst uważam za:
Bardzo dobry, do przyjęcia w przedstawionej formie
Do przyjęcia, po ewentualnych drobnych poprawkach
Do przyjęcia po koniecznych drobnych poprawkach
Do przyjęcia po istotnych poprawkach
Nie do przyjęcia nawet po większych poprawkach

Ewentualne konieczne poprawki mają charakter:
- formalny (cytowanie, przypisy)
- gramatyczny, ortograficzny
- stylistyczny
- argumentacyjny
- metodologiczny
- tematyczny
- bibliograficzny (literatura podmiotu i przedmiotu)
- słowa kluczowe (czy oddają tematykę artykułu)

Do publikacji w „Studia et Documenta Slavica“ artykuł
Polecam
Polecam po naniesieniu sugerowanych poprawek
Tekst po poprawkach powinien być zaakceptowany przez recenzenta
Zdecydowanie nie polecam

Uwagi szczegółowe: