ETYKA PUBLIKACJI

OBOWIĄZKI AUTORÓW:
Podstawowym wyznacznikiem jakości prac naukowych jest ich rzetelność. Autorzy powinni prezentować wyniki swoich badań w sposób wiarygodny, uczciwy i nie budzący wątpliwości.

W czasopiśmie “Studia et Documenta Slavica” publikowane są jedynie artykuły naukowe o charakterze oryginalnym, które nie zostały opublikowane ani zgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach jest nieetyczne i nieakceptowalne.

W każdym przypadku, gdy w tekście przywoływane są twierdzenia, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu. Autorzy powinni przygotować tekst w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu, kluczową dla prezentacji problemu badawczego.

Przypadki tzw. guest authorship i ghostwriting uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. Autorstwo ogranicza się do osób, które miały znaczący wpływ na ustalenie koncepcji, założeń, metod badawczych oraz na realizację zamysłu badawczego.

W przypadku przygotowania tekstu przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu. Każdy z nich musi udzielić odrębną zgodę na zgłoszenie artykułu do publikacji w czasopiśmie “Studia et Documenta Slavica”.

OBOWIĄZKI KOLEGIUM REDAKCYJNEGO
Kolegium redakcyjne czasopisma “Studia et Documenta Slavica” podejmuje decyzję w sprawie publikacji zgłoszonego tekstu, kierując się przede wszystkim naukowym charakterem analiz, zgodnością z profilem tematycznym czasopisma, a także dążeniem do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz praktyk określanych mianem guest authorship i ghostwriting.

W przypadku skarg o naruszenie zasad etyki publikacji naukowych, skierowanych do redakcji czasopisma "Studia et Documenta Slavica”, autor/autorzy zgłoszonego do publikacji tekstu są informowani pisemnie o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. W przypadku braku odpowiedzi, o sprawie informowane są instytucja, w której afiliowani są autorzy.

Tekst pozytywnie zaopiniowany przez dwóch recenzentów zewnętrznych kierowany jest do publikacji. W przypadku warunkowego dopuszczenia do publikacji (gdy recenzenci wskazują konieczność wprowadzenia zmian i/lub uzupełnień oraz ponownej oceny przez recenzenta), autor informowany jest pisemnie/za pośrednictwem poczty elektronicznej o potrzebie dokonania korekty merytorycznej tekstu. Negatywna ocena tekstu przez dwóch recenzentów skutkuje odrzuceniem tekstu, o czym autor informowany jest pisemnie/za pośrednictwem poczty elektronicznej elektronicznej.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW
Każdy zgłoszony do publikacji artykuł naukowy recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Przyjęta przez czasopismo “Studia et Documenta Slavica” procedura double-blind gwarantuje, że autor i recenzenci nie znają swych tożsamości.

W przypadku niemożności oceny tekstu przez wybranego przez Kolegium redakcyjne czasopisma “Studia et Documenta Slavica” recenzenta ze względu na brak kwalifikacji, brak czasu lub domniemany konflikt interesów jest on jest zobowiązany do poinformowania redakcji o braku możliwości oceny tekstu. W takim przypadku Kolegium redakcyjne wskazuje niezwłocznie innego recenzenta.

Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny. Recenzent nie może pokazywać i/lub omawiać tekstu z innymi osobami niż członkowie Kolegium redakcyjnego czasopisma. Wyniki badań, dane, opinie, twierdzenia zawarte w tekście zgłoszonym do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.

Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest nieetyczna. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

W procesie recenzowania uwzględniane są następujące kryteria: oryginalny i naukowy charakter zgłoszonego tekstu; zgodność z profilem tematycznym czasopisma; sposób realizacji celów naukowych i jasna prezentacja problemu badawczego; właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu; należyte uzasadnienie twierdzeń i wniosków, odpowiednie użycie słów kluczowych.

Recenzent informuje Kolegium redakcyjne o podejrzeniu dokonania plagiatu lub tzw.
autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty
tekstu budzące wątpliwości.

ZAPOBIEGANIE I WYKRYWANIE PRZYPADKÓW PLAGIATU
W przypadku podejrzenia o plagiat, Kolegium redakcyjne czasopisma “Studa et Documenta Slavica” stosuje procedurę sprawdzającą z udziałem recenzentów i osoby zgłaszającej tekst. W przypadku potwierdzenia nieprawnego użycia tekstu, twierdzeń, wyników badań, danych, autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie/za pośrednictwem poczty elektronicznej o odrzuceniu tekstu. W przypadku braku odpowiedzi o sprawie zawiadamiana jest instytucja, w której afiliowany jest autor.

W przypadku tzw. autoplagiatu, gdy autor w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa, Kolegium redakcyjne czasopisma “Studia et Documenta Slavica” informuje pisemnie/za pośrednictwem poczty elektronicznej o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru zawartych w tekście rozważań/analiz.