ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA OBSZARAMI METROPOLITALNYMI W KRAJACH SKANDYNAWSKICHAbstrakt

Relacje funkcjonalne zachodzące pomiędzy jednostkami administracyjnymi, które tworzą obszary metropolitalne, generują potrzebę zintegrowanego podejścia do zarządzania rozwojem na poziomie metropolitalnym. To z kolei wymaga współpracy różnych interesariuszy, co prowadzi do odejścia od zarządzania hierarchicznego na rzecz koncepcji governance. Celem artykułu jest zbadanie, które z form integracji są stosowane w obszarach funkcjonalnych krajów
skandynawskich oraz w jaki sposób zintegrowane podejście do zarządzania jest realizowane w praktyce. Wykorzystując metodę studium przypadku, poddano analizie formy i obszary współpracy mające miejsce w obszarach metropolitalnych stolic skandynawskich.


#ProjectOsloRegion, 2015, The Oslo Region Brand Management Strategy, http://www.projectosloregion.no/ wp-content/uploads/2015/03/ProjectOsloRegion_EN.pdf.

Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020. W kierunku sprzyjającej społecznemu włączeniu, inteligentnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów, 2011, Gödöllő.

Barca F., 2009, An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectation. Independent report for DGRegio, European Comission, Brussels.

Barczyk S., 2015, Zagadnienia metropolitalności na przykładzie procesu metropolizacji obszaru funkcjonalnego Sztokholmu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 250.

Barczyk S., Ochojski A., 2013, Aplikacje modelu triple helix w szwedzkich realiach zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, [w:] Brandenburg H. (red.), Projekty lokalne i regionalne – współpraca: nauka, biznes, samorząd, Uniwersytet onomiczny w Katowicach, Katowice.

Berger G., Steurer R., 2009, Horizontal policy integration and sustainable development: Conceptual remarks and governance examples, ESDN Quarterly Reports.

Blæsbjerg M., Pawlak J.F., Sørensen T.K., Vestergaard O., 2009, Marine spatial planning in the Nordic region – principles, perspectives and opportunities. Nordic Council of Ministers, Copenhagen.

The Capital Region of Denmark, 2015, Greater Copenhagen – regional growth and development strategy, Copenhagen.

Danielewicz J., 2013, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Danielewicz J., 2017, Współpraca w obszarach funkcjonalnych na przykładzie obszaru metropolitalnego Oslo, „Studia KPZK PAN” t. 174.

Developing sustainable cities in Sweden, 2011, ICLD and SKL International.

Duranton G., 2015, A proposal to delineate metropolitan areas in Colombia, „Desarrollo y Sociedad” No 75.

Eskelinen H., Lapintie K., Kokkonen, M., 2000, The Nordic legacy and the European connection: The emergence ofi spatial planning in Finland, „Built Environment” No 26(1).

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, Komunikat Komisji, Bruksela.

European Commission, 1999, European Spatial Development Perspective. Towards balanced and sustainable development of the territory of the European Union, Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg.

Flyvbjerg B., 1998, Rationality and power. Democracy in practice, The University of Chicago Press, Chicago–London.

Gaczek W. (red.), 2013, Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów: aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Geerlings H., Stead D., 2002, Integrating transport, land-use planning and environment policy in European countries, „European Journal of Transport and Infrastructure Research” No 3/4.

The Greater Copenhagen & Skåne Committee, 2017, Greater Copenhagen Action Plan, Copenhagen.

Growth Forum for the Capital Region, 2011, The Capital Region of Denmark – the green, innovative growth engine of Northern Europe, Copenhagen.

Hansen A.L., Andersen H.T., Clark E., 2001, Creative Copenhagen: Globalization, urban governance and social change, „European Planning Studies” vol. 9, No 7.

Harsman B., Olsson A.R., 2003, The Stockholm Region Metropolitan governance and spatial policy, eds. W. Salet, A. Kreukels, A. Thornley, Metropolitan Governance and Spatial Planning, Spon Press, London–New York.

Hrelja R., 2011, The tyranny of small decisions. Unsustainable cities and local day-to-day transport planning, „Planning Theory and Practice” No 12(4).

Jensen J.O., Christensen T.H., Hansson K.G., 2011, Sustainable urban development – compact cities or consumer practices, „Danish Journal of Geoinformatics and Land Management” vol. 46(1).

Jørgensen G., Ærø T., 2008, Urban policy in the Nordic countries – national foci and strategies for implementation. „European Planning Studies” No 16(1).

Kaczmarek T., Kociuba D., 2017, Models of governance in the urban functional areas: Policy Lessons from the implementation of integrated territorial investments (ITIs) in Poland, „Quaestiones Geographicae”
nr 36(4).

Karta lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, 2007, Lipsk.

Klasik A., Kudłacz T. (red.), 2015, Integrated development and spatial management of urban areas: Polish experience, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa.
Studia Regionalia vol. 43/44.

Korzeniak G., 2012, Zintegrowane planowanie rozwoju miast – propozycja modelu, „Problemy Rozwoju Miast” nr 3.

Langslet M., 2013, Joint regional plan for land use and transportation in Oslo and Akershus, http://www. eurometrex.org/Docs/Meetings/oslo_2013/Presentations/Marit-Ohrn-Langsletx-Joint-regional-plan- -Oslo-Akershus.pdf (dostęp 30 lipca 2017).

Langslet M., 2015, Regional plan for land use and transport in Oslo and Akershus, http://www.nordregio.se/ Global/News/Regional%20Plan%20in%20Oslo%20and%20Akershus.pdf (dostęp 30 lipca 2017).

Lorens P. (red.), 2005, Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych, Urbanista, Warszawa.

Mantey D., 2013, Zintegrowane zarządzanie miastami i obszarami metropolitalnymi, „Infos” nr 4(141).

Markowski T., 2011, Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego
planowania i zarządzania, „Studia KPZK PAN” t. 134.

Markowski T., Drzazga D., 2015, The concept of integrated planning system in Poland (assumptions and principles for development of a planning system), [w:] Klasik A., Kudłacz T. (red.), Integrated development and spatial management of urban areas: Polish experience, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa. Studia Regionalia vol. 43/44.

Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa. Ministry of the Environment, 2015, The Finger Plan, Copenhagen.

Miyamoto K., Udomsri R., Sathyaprasad S., Ren F., 1996, A decision support system for integrating land use, transport and environmental planning in developing metropolises, „Computers, Environment and Urban System Journal” No 21.

Mureşan O., 2015, The metropolitan area of Oradea – development directions, „Annals of the University of Oradea. Economic Science Series” vol. 24, Is. 1.

Noworól A., 2014, Territorial partnerships as an instrument of urban policy, „Biuletyn KPZK” nr 253.

NUTEK, 2005, Project Open Arenas Stockholm, report on the Visanu project, Stockholm.

Noworól A., 2017, Kontrakt jako instrument zarządzania obszarami funkconalnymi, „Studia KPZK” nr 174.

OECD, 2006, OECD Territorial Reviews: Stockholm, Sweden, Paris.

OECD, 2015, Ageing in cities, Paris.

OECD, 2016, Resilient cities, Paris.

Oakerson R.J., 2004, The study of metropolitan governance, [w:] Feiock R.C. (ed.), Metropolitan governance. Conflict, competition and cooperation, Georgtown University Press, Washington.

Schmitt P., Harbo L.G., Lehto V., 2011, An actor-oriented survey of territorial governance systems in the Nordic capital regions, „Nordregio Working Paper” No 6.

Tennøy A., Hansson L., Lissandrelloc E., Næss P., 2016, How planners use and non-use of expert knowledge affect the goal achievement potential of plans: Experiences from strategic land-use and transport planning processes in three Scandinavian cities, „Progress in Planning” vol. 109.

Urban Agenda for the EU. Pact of Amsterdam, 2016, Amsterdam.

Vicol I., 2014, Environmental quality in forests from Bucharest metropolitan area, „Romania, Environmental
Engineering and Management Journal” No 13.

Vigar G., 2009, Towards an integrated spatial planning?, „European Planning Studies” vol. 17, Is. 11.

Weber R., Larsson V., 2014, The use of integrated urban models in the Nordic countries. Summary and documentation of an online survey, „Nordregio Working Paper” No 1.

Yuan F., Sawaya K.E., Loeffelholz B.C., Bauer M.E., 2005, Land cover classification and change analysis of the Twin Cities (Minnesota) Metropolitan Area by multitemporal Landsat remote sensing, „Remote Sensing of Environment” No 98.

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/ (dostęp 30 lipca 2017).

http://www.baltcica.org/casestudies/helsinki.html (dostęp 25 lipca 2017).
Pobierz

Opublikowane : 2018-09-25


Danielewicz, J. (2018). ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA OBSZARAMI METROPOLITALNYMI W KRAJACH SKANDYNAWSKICH. Studia Miejskie, 29, 9-26. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/9

Justyna Danielewicz 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0