THE POTENTIAL OF SELECTED POLISH CITIES FOR ATTRACTING ADVANCED BUSINESS PROCESSES


Abstrakt

Wiele firm działających w sektorze usług biznesowych wybrało duże polskie miasta jako loka- lizacje inwestycyjne. Relatywnie niski koszt wykwalifikowanej siły roboczej wydawał się ich główną zaletą w tym obszarze. Jednak polskie lokalizacje nie mają absolutnej przewagi w odniesieniu do kosztu pracy nad wieloma innymi lokalizacjami, zwłaszcza w Azji. Tym samym przyciąganie bardziej zaawansowanych procesów biznesowych staje się współcześnie szansą dla polskich miast. Dlatego celem artykułu jest ocena potencjału tych miast w przyciąganiu bardziej wymagających, zaawansowanych procesów biznesowych, w tym m.in. w zakresie badań i rozwoju. Aby osiągnąć ten cel, opracowano syntetyczny wskaźnik oceny potencjału analizowanych miast w oparciu o metodę wzorca rozwoju Hellwiga, a użyte zmienne zostały dobrane w oparciu o studia literatury. Wyniki wskazują na przewagę największych ośrodków akademickich w zakresie potencjału przyciągania zaawansowanych usług biznesowych.


Ablov A., (2015), The firm-level and regional determinants of FDI distribution in Poland: Does sector of econ- omy matter?, “Ekonomia XXI wieku” 4(8), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pp. 74-98.

ABSL, 2018, Business Services Sector in Poland 2018, ABLS.

A.T. Kearney, (2011), Offshoring Opportunities Amid Economic Turbulence, The A.T. Kearney Global Services

Location Index.

Budner W., (2007), Czynniki lokalizacji inwestycji a możliwości rozwoju ekonomicznego gmin w Polsce, „Acta

Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum” No 6(3) 2007.

Budner W.W., Resmer A., (2016), Motywy delokalizacji centrów usług outsourcingowych dla miast w Polsce,

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” LXXVIII, Vol. 3, pp. 139-154.

Caniato F., Elia S., Luzzini D., Piscitello L. & Ronchi S. (2015), Location drivers, governance model and per-

formance in service offshoring, “Int. Journal of Production Economics”, Vol. 163.

Caves R.E., (2007), Multinational enterprise and economic analysis, Cambridge University Press. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., (2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji,

Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Churski P., (2008), Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Demirbag M., Glaister K.W., (2010), Factors Determining Offshore Location Choice for R&D Projects: A Com- parative Study of Developed and Emerging Regions, “Journal of Management Studies” Vol. 47(8).

Doh J.P., Bunyaratavej K., Hahn E.D. (2009), Separable but not equal: The location determinants of discrete services offshoring activities, “Journal of International Business Studies” Vol.40(6).

Dunning J.H., (1977), Trade, location of economic activity and the multinational enterprise: A search for an eclectic approach, (In:) Ohlin B., Hesselborn P., Magnus P. (eds.), The international allocation of economic activity, pp. 395–418, NY: Holmes & Meier.

Dunning J.H., Lundan S.M., (2008), Multinational enterprises and the global economy, Edward Elgar Pub- lishing.

Dziemianowicz W., Łukomska J., Ambroziak A.A., (2018), Location factors in foreign direct investment at the local level: the case of Poland, “Regional Studies”, DOI: 10.1080/00343404.2018.1530750.

Falck S., (2014), Location of Foreign Direct Investment in Services: Some Cross-industrial Evidence from Sweden, “Revue d’ÉconomieRégionale&Urbaine” 2014/2, pp. 285-314.

Florida R., (2005), Cities and the Creative Class, New York-London: Routledge.

Gawlikowska-Hueckel K., (2003), Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy po-

laryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Gorzelak G., Jałowiecki B., (2000), Konkurencyjność regionów, „Studia Regionalne i Lokalne” Nr 1.

Grycuk A., (2014), Centra nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, „Infos” nr 3 (163), Biuro Analiz Sej-

mowych, Warszawa.

Hansen H.K., Winther, L., (2010), The spatial division of talent in city regions: Location dynamics of business

services in Copenhagen, “Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie” 101(1), 55–72.

Jabbour L., Zuniga P., (2016), The Outsourcing of Research and Development in Global Markets: Evidence

from France, “The World Economy” Vol. 39(3).

Kedia L.B., Mukherjee D., (2009), Understanding offshoring: A research framework based on disintegration,

location and externalization advantages, “Journal of World Business” 44 (2009), pp. 250-261.

Klimek A., (2018), Agglomeration Economies and Foreign Direct Investment in Advanced Business Services

in Poland, “International Journal of Management and Economies” 54(1), 69-79.

Komninos N., (2008), Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, Abingdon-New York:

Routledge.

Krakowiak-Bal A., (2005), Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infra-

struktury technicznej, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” vol. 3, pp. 71-82.

Krugman P., (1995), Development, Geography and Economic Theory, The MIT Press, Cambridge, Massachu-

setts, London.

Kwaśny J., Mroczek A., (2013), Kraków jako miasto kreatywne – adaptacja koncepcji R. Floridy, „Acta Uni-

versitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 290, p. 95-113.

Lewin A.Y., Volberda H.W., (2011), Co-evolution of global sourcing: The need to understand the underlying

mechanisms of firm-decisions to offshore, “International Business Review” Vol. 20(3).

Marcinkowska E., (2015), Rynek outsourcingu usług biznesowych w Polsce – stan i perspektywy rozwoju,

„Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” Nr 244.

Maskell P., Pedersen T., Petersen B., & Dick-Nielsen J. (2006), Learning Paths to Offshore Outsourcing – From

Cost Reduction to Knowledge Seeking, “SSRN Electronic Journal” Vol.13.

Micek G., Gwosdz K., Kwiatkowski, T., Panecka-Niepsuj, M., (2017), Nowe branże gospodarki w Krakowie:

Czynniki i mechanizmy rozwoju, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego

w Katowicach” Nr 320.

Mroczek A., (2016), Sytuacja i uwarunkowania rozwoju centrów usług dla biznesu w miastach Polski, „Studia

i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, Nr 3/2016, tom III,

Mroczek A., (2010), Perspektywy rozwoju centrów usług wyższego rzędu w miastach Polski, „Studia Miejskie”

Tom 2.

Munoz J.M., Welsh, D.H.B., (2006), Outsourcing in the IT industry: The case of the Philippines, “The Interna-

tional Entrepreneurship and Management Journal” Vol. 2(1).

Murawska A., (2010), Klasyfikacja województw pod względem rozwoju gospodarczego za pomocą metod taksonomicznych, „Studia i Materiały Polskiego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą” vol. 33, pp. 211-221. Olejniczak K., (2005), Nowe teorie rozwoju regionalnego w praktyce Unii Europejskiej, (In:) Adamczyk A., Borkowski J. (ed.), Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, Centrum

Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Piętak Ł., (2014), Przegląd teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia

Oeconomicae” 5(306), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.

Romanowski R., Walkowiak-Markiewicz K., (2015), Znaczenie centrów nowoczesnych usług biznesowych dla

rozwoju metropolii w Polsce, „Studia OeconomicaPosnaniensia” vol. 3 no. 8, pp. 67-88.

Roza M., Bosch F.A.J. van den, Volberda, H.W. (2011), Offshoring strategy: Motives, functions, locations, and

governance modes of small, medium-sized and large firms, “International Business Review” Vol. 20(3). Rubalcaba L., Gallego J., Gallo M.T., Garrido, R., Business services location and market factors in major

European cities, “Cities” 31 (2013) 258–266.

Sokołowicz M.E., (2019), Student cities or cities of graduates? The case of Lodz and its students declared

preferences, “Population, Space and Place” vol. 25 (2), e2177. DOI: 10.1002/psp.2177.

Stryjakiewicz T., (2009), Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego), „Prace Komisji Geaografii Przemysłu” Nr 13,

Warszawa-Kraków, pp. 21-33.

Wdowicka M., (2012), Miasta w dobie globalizacji: Korporacje transnarodowe w polskich miastach

a dostępność nowoczesnej przestrzeni dla biznesu, „Studia Miejskie” tom 5(2012).

Wierzbicka W., (2015), Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w warunkach zmienności otoczenia, „Zeszyty NaukoweUniwersytetuPrzyrodniczo-HumanistycznegowSiedlcach”,Seria:AdministracjaiZarządzanie,

nr 106, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.


Opublikowane : 2021-01-25


Mroczek, A., Kwaśny, J., & Ulbrych, M. (2021). THE POTENTIAL OF SELECTED POLISH CITIES FOR ATTRACTING ADVANCED BUSINESS PROCESSES. Studia Miejskie, 36, 57-70. https://doi.org/10.25167/sm.996

Arkadiusz Mroczek  mroczeka@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Polska
Jakub Kwaśny 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Polska
Marta Ulbrych 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0