Wkład św. Jana Pawła II w dialog międzyreligijny w perspektywie teologii soborowej, a zwłaszcza deklaracji Nostra aetate. W 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły (1920-2005)


Abstrakt

 W kontekście 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Autor podejmuje próbę oceny wkładu papieża w misję ewangelizacyjną Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II w aspekcie dialogu międzyreligijnego. Tezą, a zarazem punktem wyjścia artykułu jest przekonanie, że inspiracją dla podjętego przez Papieża-Polaka zaangażowania na rzecz dialogu międzyreligijnego było nauczanie deklaracji Nostra aetate, a jego celem budowanie pokoju i sprawiedliwości na świecie, w którego to procesie religie świata odgrywają i odgrywać powinny znaczną rolę. Autor uzasadnia swoją tezę odwołując się do nauczania papieskiego zawartego w encyklice Redemptoris missio oraz w licznych przemówieniach, homiliach i wystąpieniach do przedstawicieli judaizmu, islamu oraz religii Wschodu. Wbrew krytykom uważającym, że swoim nauczaniem i postępowaniem Jan Paweł II zerwał z Tradycją Kościoła, Autor dowodzi, iż był on twórczym jej kontynuatorem inspirowany nauczaniem Soboru Watykańskiego II.

 

 

 


Słowa kluczowe

Jan Paweł II; Nostra aetate; dialog międzyreligijny; Tradycja Kościoła

Bea Augustin. 2013. „Relacja o poprawkach”. W „Objaśnienia przedstawione Ojcom Soboru Watykańskiego II przez oficjalnego sprawozdawcę schematu (wybrane fragmenty). Aneks 2: sprawozdania”. Christianitas 51 : 155-187.

Buddyzm i hinduizm w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999). 2000. Red. Zdzisław Kijas, Sabina Lach. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Bulanda Edward. 1968. Misyjny dialog Kościoła dzisiejszego z religiami niechrześcijańskimi. W Kościół w świetle soboru. Praca zbiorowa. Red. Henryk Bogacki, Stefan Moysa, 427-466. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

Casper Robert. 1966. „La religion musulmane”. W Vatican II. Les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes. Déclaration «Nostra aetate». Texte latin et traduction française. Commentaires par G. M.-M. Cottier, Jacques Dournes, Henri Maurier, J. Masson, Robert Caspar sous la direction de A.-M. Henry, 201-236. Paris: Cerf.

Dumoulin Heinrich. 1969. Excursus on Buddhism, W Commentary on the Documents of Vatican II. Vol. III, 144-150. New York: Burns &Oates / Herder and Herder.

D’Costa Gavin. 2014. Vatican II. Catholic Doctrine on Jews and Muslims. Oxford: Oxford University Press.

Fic Leonard. 2009. Kościół katolicki a buddyzm. Perspektywa dialogu. Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jan Pawła II. 1997. Zebrał i opracował Eugeniusz Sakowicz. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.

Jan Paweł II. 1981. „Przesłanie do ludów Azji (Manila, 21 lutego 1981)". La Documentation Catholique 78 : 281-282.

Jan Paweł II. 1990. Encyklika „Redemptoris missio”. O stałej aktualności posłania misyjnego. Watykan: Liberia Editrice Vaticana.

Jan Paweł II. 1999. Dlaczego dialog z judaizmem? Wybór tekstów. Opracował Mariusz Grabol. Kraków: Cerf – Editions MJR – Kairos, Wydawnictwo M – Znak.

Jan Paweł II. 1994. Przekroczyć próg nadziei. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jan Paweł II. 1995. „Przebaczenie, pojednanie, pokój wezwaniem dla wszystkich (Msza św. i beatyfikacja o. Józefa Vaza, Kolombo, 21 stycznia 1995)”. L’Osservatore Romano. Wydanie Polskie XVI (171) : 40-41.

Jan Paweł II. 2000. „O błogosławieństwo dla Domu Dawida i pokój dla murów Jerozolimy” (12.09.2019) https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,5475,najwazniejsza-podroz-pontyfikatu-jana-pawla.html

Jan Paweł II. 2001. „Wspólny dialog dla bobra ludzkiej rodziny” (17.12.2019) https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/syria_ommajad_06052001.html

Jan Paweł II. 2009. Dzieła zebrane, t. XVI, Modlitwy i rozważania, cz. 2, Niedzielna modlitwa maryjna 1993-22005, rozważania, modlitwy. Kraków: Wydawnictwo M.

Jan Paweł II i dialog międzyreligijny. 2001. Red. Sherwion Byron L., Kasimow Harold. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Kubacki Zbigniew. 2012. „Wolność religijna w islamie i Kościele katolickim”. Przegląd Powszechny 5 : 78-92.

Lefebvre Marcel, de Castro Mayer Antonio. 1986. „1986 joint-declaration against Assisi”. Buenos Aires, December 2, 1986. (17.12.2019) https://sspx.org/en/1986-joint-declaration-against-assisi

Ołdakowski Krzysztof. 2006. „Papież – pielgrzym na drogach świata”. Studia Bobolanum 3 : 15-23.

Pontifical Council for Interreligious Dialogue. 2006. Interreligious Dialogue: The Official Teaching of the Catholic Church (1963-1995). Red. Francesco Gioia. Boston: Pauline Books & Media.

Sobór Watykański II. 1967. Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”. W Sobór Watukanski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Paris: Éditions du dialogue.

Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II. 1978-2005. 2005. Zebrał i opracował ks. Waldemar Chrostowski. Słowo wstępne abp Stanisław Gądecki. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-23


Kubacki, Z. (2020). Wkład św. Jana Pawła II w dialog międzyreligijny w perspektywie teologii soborowej, a zwłaszcza deklaracji Nostra aetate. W 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły (1920-2005). Studia Oecumenica, 20, 349–368. https://doi.org/10.25167/so.1621

Zbigniew Kubacki  zkubacki62@gmail.com
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Collegium Bobolanum  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3574-7246


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.