Katechetyczne znaczenie listów pasterskich biskupa opolskiego na Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (2016–2018)


Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę katechetycznego znaczenia Tygodnia Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan w diecezji opolskiej w oparciu o listy pasterskie z lat 2016–
2018, jakie bp A. Czaja skierował do wiernych w związku z obchodami tego tygodnia.
Są one ważne z punktu widzenia współczesnej katechezy ukierunkowanej ekumenicznie.
Zawierają cenne pouczenia katechizmowe oraz zaproszenie do włączenia się w ruch ekumeniczny.
W sposób szczególny w listach pasterskich bpa A. Czai obecne są zagadnienia,
które wynikają z realizacji takich zadań katechezy, jak: rozwój poznania wiary, wprowadzenie
do misji, wychowanie do modlitwy oraz wychowanie do życia wspólnotowego.


Słowa kluczowe

katecheza, ekumenizm, Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, diecezja opolska, formacja ekumeniczna

BUDNIAK J., Ekumenizm na Śląsku, „Studia Oecumenica” 10 (2010), s. 101-106.

Dekret o ekumenizmie „Unitatis redintegratio”, w: SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucje dekrety deklaracje, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 2002.

GLAESER Z., Ekumenizm w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II, Kamień Śląski –

Opole: Instytut Badań Nauczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2017.

GÓRKA L., Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan; Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; Tydzień Modlitw, w: E. GIGILEWICZ (red.), Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, kol. 1207-1208.

HANC W., Dialogiczny wymiar formacji ekumenicznej w wychowawczym procesie – postulaty i sugestie ekumeniczny, „Studia Oecumenica” 15 (2015), s. 437-464.

JAN PAWEŁ II., Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tradendae” (16.10.1979 r.), w: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 1996, s. 3-64.

KAŁUŻNY T., KIJAS Z.J. (red.), Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2018.

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków: WAM 2001.

KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIEŃSTWA, Dyrektorium ogólne o katechizacji (15.08.1997 r.), tekst polski, Poznań: Pallottinum 1998.

KOSTORZ J., Ekumeniczny wymiar posoborowej katechezy w Polsce, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2007.

List pasterski Biskupa Opolskiego na Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 18–25 stycznia 2018 r. „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6), http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosci/listy-pasterskie/biskupa-opolskiego-andrzeja-czai/4270-list-pasterski-biskupa-opolskiego-na-tydzien-powszechnej-modlitwy-o-jednosc-chrzescijan-2018 (25.02.2018).

List pasterski biskupa opolskiego z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w roku 2017 Pojednajcie się z Bogiem! (2 Kor 5,20), http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosci/listy-pasterskie/biskupa-opolskiego-andrzeja-czai/3936-list-pasterski-biskupa-opolskiego-z-okazji-tygodnia-powszechnej-modlitwy-o-jednosc-chrzescijan-w-roku-2017 (25.02.2018).

List pasterski Biskupa Opolskiego z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w roku 2016 „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (por. 1 P 2,9), http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosci/listy-pasterskie/biskupa-opolskiego-andrzeja-czai/3516-list-pasterski-biskupa-opolskiego-z-okazji-tygodnia-powszechnej-modlitwy-o-jednosc-chrzescijan-w-roku-2016 (25.02.2018).

NAPIÓRKOWSKI S., Ekumenizm. III. Przejawy, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1989, kol. 855-860.

OGIOLDA K., Chrześcijanie na Śląsku modlili się wspólnie o jedność, „Nowa Trybuna Opolska” nr 22, 27 stycznia 2018, dodatek „Rybak. Miesięcznik o życiu religijnym na Śląsku Opolskim”, s. 1.

OGIOLDA K., Jesteśmy na dobrej drodze do jedności chrześcijan [Rozmowa z abp. Alfonsem Nossolem, emerytowanym ordynariuszem opolskim], „Nowa Trybuna Opolska” nr 22, 27 stycznia 2018, dodatek „Rybak. Miesięcznik o życiu religijnym na Śląsku Opolskim”, s. 2.

RÓŻAŃSKI K., Ekumenizm ciągle potrzebny, „Studia Pelplińskie” 50 (2017), s. 107-117.

Słowniczek terminów ekumenicznych, Ekumenizm duchowy, http://ekumenizm.wiara.pl/Ruchekumeniczny/Slowniczek (21.02.2018).

Pobierz

Opublikowane : 2019-02-11


Kostorz, J. (2019). Katechetyczne znaczenie listów pasterskich biskupa opolskiego na Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (2016–2018). Studia Oecumenica, 18, 89-102. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/89-102

Jerzy Kostorz 
Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4817-2816


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.