Ekumenizm w opiniach i postawach chrześcijan w Bydgoszczy. Studium socjologiczne


Abstrakt

Socjologowie często podejmują problematykę religii, duchowości, funkcjonowania instytucji religijnych, ich relacji z otoczeniem społecznym czy konfliktów na tle religijnym. Niektóre z dyscyplin szczegółowych, np. socjologia religii, socjologia Kościoła, socjologia parafii, wyspecjalizowały się w badaniach, obserwacji trendów oraz tworzeniu koncepcji i teorii dotyczących zjawiska religii i religijności. Jednak problem relacji międzywyznaniowych, które są nastawione na współpracę i pojednanie, podejmowany jest stosunkowo rzadko na gruncie socjologii. Niniejszym tekstem, ukazującym kwestię ekumenizmu z perspektywy socjologicznej, staram się odpowiedzieć na te niedobory. Na podstawie badań własnych omawiam zagadnienia deklaratywnego stosunku chrześcijan do ekumenizmu, ich osobistego zaangażowania w ruch ekumeniczny, wiedzy na jego temat, a także ocen respondentów dotyczących instytucji ekumenicznych i działań własnego Kościoła w tym zakresie. Główne spostrzeżenia dotyczą rozbieżności postaw ankietowanych chrześcijan: istnieje dysproporcja pomiędzy deklaratywnym poparciem dla idei i działań ekumenicznych
a osobistym zaangażowaniem w ruch i wiedzą na jego temat. Poza próbą nakreślenia „sytuacji ekumenicznej” wśród świeckich chrześcijan celem artykułu jest zaproszenie do debaty nad zasadnością zajmowania się kwestią ekumenizmu przez socjologów.


Słowa kluczowe

socjologia religii, ekumenizm, jedność chrześcijańska, relacje międzywyznaniowe

BABBIE E., Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz i in., Warszawa: PWN 2004.

BERGER P.L., A market model for the analysis of ecumenicity, „Social Research” 30 (1963) 1, s. 77-93, http://www.jstor.org/stable/40969648?origin=JSTOR-pdf (15.11.2013).

BUDNIAK J., Ewangelizacja jako płaszczyzna integracji młodzieży chrześcijańskiej. Współczesne formy ewangelizacyjne na płaszczyźnie ekumenicznej, „Socjologia Religii” 3 (2005) 1, s. 237-246.

BUJAK J., Ekumenizm w III tysiącleciu chrześcijaństwa w ocenie kard. Waltera Kaspera i Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, „Ateneum Kapłańskie” 153 (2009) z. 1, s. 82-93.

Czym jest światowy dzień modlitwy, https://ekumenia.pl/komisje/komisja-kobiet/swiatowy-dzien-modlitwy/ (5.04.2017).

Ekumenizm, w: Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ekumenizm;3897167.html (23.06.2017).

Ekumenizm, w: Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/ekumenizm;2556358.html (23.06.2017).

KARSKI K., Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Warszawa: Novum, Ars Christiana 1974.

KEHRER G., Wprowadzenie do socjologii religii, tłum. J. Piegza, Kraków: Nomos 2006.

KOPIEC P., Ecumenism and the consumer society, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 59 (2012) nr 4, s. 203-214.

KOPIEC P., The culture of remembrance: an ecumenical approach, „Studia Oecumenica” 13 (2013), s. 25-34.

KOPIEC P., To go to the peripheries! Looking for the contribution of the non-western cultural patterns to the ecumenical movement, „Roczniki Teologiczne” 61 (2014) 7, s. 115-127.

NOWAK S., Metodologia badań społecznych, Warszawa: PWN 2010.

OPPENHEIM A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, tłum. Stefan Amsterdamski, Poznań: Zysk i S-ka 2004.

PIWOWARSKI W., Operacjonalizacja pojęcia „religijność”, „Studia Socjologiczne” (1975) nr 4/59, s. 151-174.

Statut Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, http://bmp.cerkiew.pl/index.php/statut (5.04.2017).

Statut Ewangelickiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Bydgoszczy, http://www.etko.bydgoszcz.pl/p/statut.html (4.04.2017).

WEBER J., Wpływ globalizacji na ruch ekumeniczny, Bydgoszcz 2014 (mps.).

WOLC A., Świadomość ekumeniczna duchownych rzymskokatolickich miasta Poznania, „Studia Oecumenica” 9 (2009), s. 75-84.

Zasady Domowego Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie 2015, http://www.dk.oaza.pl/wp-content/uploads/ZASADY-DK.pdf (4.04.2017).

ZDUNIAK A., Socjologia chrześcijaństwa – nowa perspektywa socjologii religii? Założenia badawcze Karla Gabriela jako próba realizacji postulatów dyscypliny, „Przegląd Religioznawczy” (2010) nr 1/235, s. 83-98.

Pobierz

Opublikowane : 2019-02-11


Weber, J. (2019). Ekumenizm w opiniach i postawach chrześcijan w Bydgoszczy. Studium socjologiczne. Studia Oecumenica, 18, 103-130. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/103-130

Justyna Weber 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.