Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631).
 • Teksty nadesłane do redakcji nie były wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach.
 • Wyrażam zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywanie niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystanie go do druku oraz w publikacjach elektronicznych.
 • Przenoszę prawa autorskie na Redakcję „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”.
 • Wyrażam także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus.
 • Oświadczam, że nadesłane teksty są opracowane według zasad rzetelności naukowej i nie zachodzi w nich zjawisko autorstwa ukrytego (ghostwriting) oraz autorstwa pozornego (guest authorship), zgodnie z dokumentem „Wyjaśnienia dotyczące ghostwritingu” zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf 7. Przyjmuję do wiadomości, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji.


I. OGÓLNE
 1. Autor publikujący na łamach „Studiów Teologiczno-Historycznych Śląska Opolskiego" przesyła artykuł, który ma mieć charakter naukowy, a objętościowo powinien składać się z 20.000 do 45.000 znaków (wraz ze spacjami). Tekst powinien mieć jasną strukturę, na którą składa się wstęp zapowiadający problem badawczy, metodę oraz sposób prezentacji zagadnienia, kilka punktów przedstawiających problematykę oraz zakończenie zawierające podstawowe wnioski. Do artykułu należy dołączyć streszczenie (maksymalnie 100 wyrazów) w języku polskim i w języku angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem artykułu, a pod streszczeniami należy umieścić słowa klucze w języku polskim i angielskim (od 3-5). Po streszczeniach należy umieścić wykaz wykorzystanej literatury (w układzie alfabetycznym).
 2. Na końcu artykułu należy umieścić krótką notę biograficzną, zawierającą informacje na temat stopnia naukowego, aktualnie pełnionej funkcji akademickiej lub zajmowanego stanowiska, zainteresowań badawczych oraz najnowszych publikacji (maksymalnie 3). Ponadto należy przesłać swoje dane kontaktowe (adres, e-mail oraz telefon – do wiadomości redakcji). Tekst artykułu wraz z wykazem bibliografii, streszczeniami, słowami kluczowymi i informacjami o autorze należy przekazać redakcji w jednym pliku w formacie Word w momencie dokonywania zgłoszenia na stronie internetowej czasopisma. Ponadto należy wypełnić odpowiednie rubryki zawierające metadane.
 3. W celu zabezpieczenia oryginalności artykułów naukowych (zapora ghostwriting) redakcja wymaga deklaracji, że nadesłany do druku tekst jest oryginalny i dotąd nie był nigdzie publikowany. Oświadczenie to stanowi także formę wyrażenia zgody na publikację artykułu zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, na stronie internetowej czasopisma i w bazach danych, na których się znajduje. Oświadczenie to zostaje wyrażone przy zgłoszeniu tekstu na stronie internetowej czasopisma przez zaznaczenie odpowiednich pól.
 4. Tekst należy zgłosić do końca lutego (dotyczy pierwszego numeru) lub końca lipca (dotyczy drugiego numeru) danego roku przez rejestrację na stronie czasopisma. Tekst powinien być zapisany w formacie Word. Doktoranci powinni dodatkowo przesłać na adres redakcji rekomendację dla zgłaszanego tekstu, podpisaną przez promotora lub innego profesora.
 5. W przypadku występowania w tekście czcionek różnych od Times New Roman, należy je również przesłać. Formatowanie powinno ograniczać się do najbardziej podstawowych kodów. Poza opisem bibliograficznym należy używać podstawowej odmiany czcionki (bez podkreśleń, pogrubień i innych wyróżnień graficznych). Kursywę stosuje się tylko w przypadku słów obcojęzycznych oraz w zapisie tytułów. Należy stosować następujące parametry: czcionka Times New Roman (wielkość czcionki 12 punktów w zasadniczym tekście, a 10 punktów w przypisach), odstęp między liniami 1,5 w tekście głównym i 1,0 w przypisach.
 6. Skróty należy stosować zgodnie z wykazem skrótów: J. WARMIŃSKI (oprac.), Encyklopedia Katolicka. Wykaz skrótów, Lublin 20103.
II. REDAGOWANIE ZAPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH

W zapisach bibliograficznych czasopismo stosuje format Chicago, zarówno w przypisach dolnych, jak i w wykazie.

Przytaczane źródła i opracowania są zapisywane w przypisach dolnych. Sygnatur z Pisma Świętego nie należy zapisywać w przypisach, ale w tekście głównym w nawiasie na zakończenie cytatu (1Kor 2,12-17) bądź parafrazowanego lub wspominanego fragmentu biblijnego (por. Rdz 2,24).

Na końcu artykułu należy umieścić wykaz bibliograficzny, który powinien składać się z dwóch części. Pierwsza część to źródła, a jej utworzenie nie jest obowiązkowe. W skład źródeł mogą wchodzić dokumenty archiwalne, klasyczne dzieła pisarzy chrześcijańskich (m.in. Ojców Kościoła), dokumenty Kościoła lub inne dokumenty świeckie (konstytucje, ustawy, kodeksy itp.). Zapis dokumentów należy traktować podobnie jak zapis książek autorskich, które cytując po raz pierwszy, można w nawiasie podać skrót i w kolejnych przypisach nim się posługiwać (skróty należy stosować zgodnie z wykazem według Encyklopedii Katolickiej). W wykazie źródeł należy podać cały zapis, podobnie, jak w przypadku książek. Druga część wykazu bibliograficznego to bibliografia załącznikowa, która jest obowiązkowa i należy w niej zachować układ alfabetyczny. Bibliografię załącznikową należy umieścić także w odpowiedniej rubryce przy zgłoszeniu tekstu do druku.

Zgodnie z formatem Chicago poszczególne zapisy powinny zostać sporządzone w następujący sposób.

 

 1. Zapis książki jedno lub wieloautorskiej

 

W przypisie: Imię, nazwisko autora/ów. Rok wydania. Tytuł. Podtytuł. Miejsce wydania: wydawnictwo, strona/y.

Przykłady:

Andrzej S. Jasiński. 2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela: rozdziały 31–39 (Opolska Biblioteka Teologiczna, 143). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 100–108.

Martin M. Lintner. 2018. Von Humanae vitae bis Amoris laetitia. Die Geschichte einer umstrittenen Lehre. Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag, 121–123.

Eberhard Schockenhoff. 2014. Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania. Tłum. Konrad Glombik. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 32-34.

Krystyna Bronowska, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup, 45-58.

Franciszek. 2013. Adhortacja apostolska "Evangelii gaudium", Watykan: Libreria Editrice Vaticana (dalej: EG), nr 23.

Ta sama pozycja przytaczana w kolejnym przypisie: nazwisko. Rok. Tytuł, stona/y.

Jasiński. 2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela, 88.

Schockenhoff. 2014. Etyka życia, 345.

EG 25.

W wykazie bibliograficznym: Nazwisko i imię autora/ów. Rok wydania. Tytuł. Podtytuł. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Przykłady:

Bronowska Krystyna, Żywucka-Kozłowska Elżbieta, Czekan Dariusz. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.

Jasiński Andrzej S. 2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela: rozdziały 31–39 (Opolska Biblioteka Teologiczna 143). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Lintner Martin M. 2018. Von Humanae vitae bis Amoris laetitia. Die Geschichte einer umstrittenen Lehre. Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag.

Schockenhoff Eberhard. 2014. Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania. Tłum. Konrad Glombik. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

 2. Zapis rozdziału w książce

 

W przypisie: imię nazwisko autora/ów. Rok wydania. Tytuł i podtytuł rozdziału, W tytuł książki, Imię i nazwisko redaktora, strona/y strony. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Przykłady:

Roman Lewandowski, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Red. Roman Lewandowski, 253. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Andrzej S. Jasiński. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, W Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 20-lecia święceń biskupich. Red. Tadeusz Dola, 187–189. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Ta sama pozycja cytowana po raz kolejny: Nazwisko autora/ów. Rok. Tytuł rozdziału, strona/y.

Jasiński. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, 194.

Lewandowski, Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych, 256.

W wykazie bibliograficznym: nazwisko i imię autora/ów. Rok wydania. Tytułu rozdziału książki, W tytuł książki. Imię i nazwisko redaktora/ów, strony rozdziału. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Przykłady:

Jasiński Andrzej S. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, W Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 20-lecia święceń biskupich. Red. Tadeusz Dola, 187–202. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Lewandowski Roman, Kowalski Ireneusz. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Red. Roman Lewandowski, 253–266. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

 

 1. Zapis artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie

 

W przypisie: imię nazwisko autora/ów. Rok. „Tytuł artykułu”. Tytuł czasopisma rocznik (Nr) zeszytu : strona/y.

Przykłady:

Krzysztof Kawlewski, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37.

Benedikt Kranemann. (2019). „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 38 (2) : 15–16.

Piotr Kopiec. 2019. “Ecumenical Ambiguities: The Case of the Ecumenical Association of Third World Theologians”. Studia Oecumenica 18 : 41–42.

Ta sama pozycja cytowana po raz kolejny: Nazwisko. Rok. „Tytuł” strona/y.

Kranemann. (2019). „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“ 18.

W wykazie bibliograficznym: nazwisko i imiona autora/ów. Roku. „Tytułu artykułu”. Tytułu czasopisma rocznik (nr) zeszytu : strony.

Przykłady:

Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.

Kranemann Benedikt. (2019). „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 38 (2) : 15–30.

Kopiec Piotr. 2019. “Ecumenical Ambiguities: The Case of the Ecumenical Association of Third World Theologians”. Studia Oecumenica”18 : 41–52.

 

 1. Zapis tekstów opublikowanych online na stronach internetowych

 

W przypisie: imię nazwisko autora/w. Rok. Tytuł (data dostępu), strona internetowa [należy włączyć funkcję „usuń hiperłącze”].

Przykłady:

Roman Bartnicki. 2018. „Mk 16, 9-20 jako świadectwo prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa”. Fides et Ratio (4) : 26 (12.03.2019) http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2018-4DOL.pdf.

Franciszek Kucharczyk. 2016. To "Amoris laetitia" a nie "Spełniamy życzenia" (13.04.2016). http://gosc.pl/doc/3076365.To-Amoris-laetitia-a-nie-Spelniamy-zyczenia.

W świadomości ludzi kościoła musi nastąpić odważna głęboka i autentyczna przemiana (14.04.2016). https://ekai.pl.

W wykazie bibliograficznym: nazwisko imię autora/ów. Rok. Tytuł (data dostępu) Pełny adres strony internetowej [należy włączyć funkcję „usuń hiperłącze”]. W wykazie umieszczamy wyłącznie teksty naukowe opublikowane online, które posiadają autora i tytuł.

Przykłady:

Bartnicki Roman. 2018. „Mk 16, 9-20 jako świadectwo prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa”. Fides et ratio (4) : 25-55 (12.03.2019) http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2018-4DOL.pdf.

Wytyczne dla autorów do pobrania