O czasopiśmie

Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego jest półrocznikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, który ukazuje się od 1968 roku. Na przestrzeni lat czasopismo stało się ważną platformą wymiany myśli naukowej ekspertów z obszaru nauk teologicznych i historii Kościoła oraz nauk pokrewnych, zwłaszcza religiologii, filozofii, prawa kanonicznego, sztuki religijnej, pedagogiki religii, psychologii religii, kulturoznawstwa, socjologii religii, badań dotyczących pogranicza. Czasopismo zyskało uznanie w wielu ośrodkach naukowych w Polsce i poza jej granicami i publikuje teksty w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest publikowanie i rozpowszechnianie wyników badań z zakresu różnych działów teologii oraz historii, głównie zaś historii Kościoła, a także problematyki dotyczącej Śląska, jego historii, kultury, tradycji i religijności. W czasopiśmie publikowane są zarówno oryginalne artykuły naukowe, jak również artykuły recenzyjne, wspomnienia, materiały, sprawozdania oraz omówienia nowości wydawniczych związanych z tematyką podejmowaną na jego łamach.