Tożsamość człowieka objawiona „przed założeniem świata” (Ef 1,4)


Abstrakt

Artykuł jest próbą spojrzenia na zagadnienie tożsamości człowieka w perspektywie Listu do Efezjan. Wielość i różność zagadnień, odkrywalnych w procesie jego interpretacji, układają się w następującą sekwencję tematyczną: tajemnica trynitarnego istnienia Boga; zaistnienie przed „założeniem świata” stworzonej tożsamości człowieka; czasowo-przestrzenne warunkowanie dialogicznego procesu antropogenezy; objawiona autoprzekazem Boga nadzieja uwiecznienia tożsamości człowieka w tożsamości jego Stwórcy.


Słowa kluczowe

tożsamość człowieka; autoprzekaz Boga; trynitarny „początek” i „koniec” procesu antropogenezy; „całość” – „część”; komplementarność stwórczo-zbawczej relacji

Assmann Jan. 1992. Das kulturelle Gedächtnis. München: CH Beck.

Colette Jacques. 1969. La critique de ľ objectivité. Pensée de ľ Ȇtze et liberté de la foi. W Procés de ľ objectivité de Dieu. Red. D. Dubarle, A. Dumas. Cl. Geffré i in., Paris: Cerf.

Cox Brian, Cohen Andrew. 2016. Człowiek i wszechświat. Tłum. Ł. Lamża. Kraków: Znak.

Edwards Denis. 2016. Bóg ewolucji. Teologia trynitarna. Tłum. Ł. Kwiatek. Kraków: Copernicus Center Press.

Fernández-Armesto Felipe. 2006. Więc myślisz, że jesteś człowiekiem? Krótka historia ludzkości. Tłum. P. Kruk. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Geffré Claude. 2006. De Babel à Pentecôte. Paris: Cerf.

Grondin Jean. 2007. Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej. Tłum. L. Łysień. Kraków: WAM.

Haeffner Gerd. 2006. Wprowadzenie do antropologii filozoficznej. Tłum. W. Szymona. Kraków: WAM.

Heller Michał. 2012. „Język Pana Boga”. Polityka [O języku w mowie i piśmie: wydanie specjalne] 11: 120.

Jankowski Augustyn. 1962. List do Efezjan. W Listy Więzienne. Oprac. A. Jankowski. Poznań: Pallotinum.

Ladriére Jean. 2004. Sens et vérité en théologie. Paris: Cerf.

Menke Karl-Heinz. 1995. Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage. Freiburg im Br.: Johannes.

Pinchard Bruno. Red. 2005. Heidegger et la question de ľ humanisme. Faits, concepts, débats. Paris: Presses Universitaires de France.

Scheler Max. 2004. Wolność, miłość, świętość. Pisma wybrane z filozofii religii. Tłum. G. Sowiński. Kraków: Znak.

Simonis Walter. 2002. Person – Zelle – Embryo: Alles oder nichts? Hermeneutische Reflexionen zur Theorie und Praxis der Menschenwürde. W Machbarkeit des Menschen? Red. Stephan Ernst, Münster: LIT.

Stróżewski Władysław. 1994. Istnienie i sens. Kraków: Znak.

Susin Luis Carlos. 2000. „Identität als Aneignung und Narzissmus. Eine Kritik am Identitätsparadigma”. Concilium 36: 197–210.

Theobald Christoph, Saugier Bernard, Leroy Jean, Maire Marc le, Grésillon Dominique. 2006. Ľ univers n’est pas sourd. Pour un nouveau rapport sciences et foi. Paris: Bayard Jeunesse.

Virgoulay René. 1993. Quand Dieu donne à ľ homme de le dire. W Penser la foi: recherches en théologie aujourd’hui: mélanges offerts à Joseph Moingt. Red. Joseph Doré, Christoph Theobald, Joseph Moingt, Paris: Cerf.

Wenzel Knut. 2012. Die Regensburger Vorlesung Papst Benedikts XVI als „Zeichen der Zeit”? W Glaubensverantwortung im Horizont der „Zeichen der Zeit”. Red. Christoph Böttigheimer, Freiburg im Br.: Herder.

Pobierz

Opublikowane : 2019-07-24


Cuda, J. (2019). Tożsamość człowieka objawiona „przed założeniem świata” (Ef 1,4). Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 39(1), 11-22. https://doi.org/10.25167/sth.569

Jerzy Cuda  kkaluza@uni.opole.pl
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0322-0570


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.