Współpraca nauczyciela religii z psychologiem policyjnym w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie


Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie znaczenia współpracy pomiędzy nauczycielami religii i psychologami policyjnymi w zapobieganiu przemocy domowej. Zastosowano metodę analizy literatury i dokumentów państwowych (np. prawa oświaty). Wnioski zostały przedstawione w sposób syntetyczny. Zauważono, że współpraca nauczycieli religii z psychologami policyjnymi służy eliminacji czynników ryzyka, które mogą prowadzić do przemocy domowej. Strony muszą zatem pozostać otwarte na siebie nawzajem, być gotowe do dialogu oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zapobiegania przemocy domowej.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)


Słowa kluczowe

nauczyciel religii; rodzina; rodzice; współpraca; nauczanie religii; psychology policyjny; profilaktyka; pedagogika

Adamowska-Kałwa, A. (2018) ‘Przemoc w rodzinie Analiza podstawowych pojęć na podstawie współczesnej literatury’. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 1, pp. 265–276.

Bobik, B. (2018) ‘Uwarunkowania pracy i zadania pedagogów szkolnych w świetle ich wypowiedzi’, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 10, pp. 11–24.

Borucka, A. Profilaktyka selektywna i wskazująca w szkole [online]. Available at: http://www.swiatproblemow.pl/profilaktyka-selektywna-i-wskazujaca-w-szkole/ (Accessed: 12 September 2019).

Borys, E., Frankowiak, J. and Willan-Horla, L. (eds.) (2017) Psychopedagogiczne konteksty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Celuch, M., Winczewska, B. and Zaleśny, L. (2017) Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać a nie straszyć uczniów? Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Cichosz, W. and Tyburska, A. (2014) ‘Profilaktyka agresji i przemocy w środowisku rodzinnym i szkolnym’, Studia Gdańskie, 35, pp. 93–110.

Chałupniak, R. (2015) ‘Kompetencje katechety w zakresie komunikacji interpersonalnej’, Zeszyty Formacji Katechetów, 4, pp. 57–68.

Cudak, S. (eds.) (2015) Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży. Łódź – Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.

Engelgardt, K. Do czego potrzebny jest psycholog w policji? [online]. Available at: http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/dzialania-policji/psycholog-w-policji/czym-zajmuje-sie-psych/2603,Do-czego-potrzebny-jest-psycholog-w-Policji.html (Accessed: 3 September 2019).

Fenik-Gaberle, K. and Kałucka, R. (2016) Przemoc w rodzinie – działania pracowników oświaty. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Gaś, Z.B. (2006) Profilaktyka w szkole, Warszawa: WSiP.

Grzelak, Sz. (eds.) (2015) Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Jarosz, E. (2014) ‘Przemoc wobec dzieci w Polsce. „Dwie strony medalu” – oficjalny zakaz a społeczna rzeczywistość’, Chowanna, 2, pp. 283–299.

Kania, S. (2016) ‘Profilaktyka pozytywna jako tendencja w zapobieganiu zachowań ryzykownych’, Ogrody Nauk i Sztuk, 6, pp. 255–262.

Konferencja Episkopatu Polski. (2001) Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków: WAM.

Konferencja Episkopatu Polski. (2018) Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. (2019) Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła. Kusztal, J. (2016) ‘Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym a profilaktyczne zadania szkoły’, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2, pp. 97–110.

Łoskot, M. (2017) ‘Pedagog szkolny: nauczyciel do zadań specjalnych’, Głos Pedagogiczny, październik, pp. 4–8.

Łoskot, M. (2018) ‘Warsztat badawczo-diagnostyczny pedagoga szkolnego’, Głos Pedagogiczny, listopad, pp. 48–52.

Łukawska, M. (2015) ‘Profilaktyka a realia działań zapobiegawczych we współczesnej szkole’ in Cudak, S. (ed.) Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży. Łódź – Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, pp. 189–203.

Makarczuk-Kłos, M. (2016) ‘Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: wczoraj i dziś’, Praca Socjalna, 5/6, pp. 152–157.

Michalska, K. and Jaszczak-Kuźmińska, D. (2014) ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie: diagnoza, interwencja, pomoc. Warszawa: Remedium.

Nycz, G.W. (2018) ‘Przemoc w rodzinie w ujęciu socjologicznym i teologicznym’, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 3, pp. 441–465.

Pakulniewicz, W. Program wychowawczo-profilaktyczny – czy w każdym roku uchwalać? [online]. Available at: https://epedagogika.pl/prowadzenie-dokumentacji/program-wychowawczoprofilaktyczny-czy-w-kazdym-roku-uchwalac-2691.html (Accessed: 25 September 2019).

Policja Śląska, Wydział Psychologów [online]. Available at: http://slaska.policja.gov.pl/kat/policja-slaska/dla-policjantow/psycholodzy-policyjni/120690,Wydzial-Psychologow.html (Accessed: 10 September 2019).

Porzak, R. (ed.) (2019) Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce. Lublin: Fundacja “Masz szansę”.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. (2020) Dyrektorium o katechizacji. Kielce: Jedność.

Sandecka-Pultowicz, E. Psycholog policyjny [online]. Available, https://esandeckapultowicz.pl/psycholog-policyjny/ (Accessed: 12.09.2019).

Sobieszuk, R. (2015) ‘Współpraca szkoły i policji w zakresie bezpieczeństwa uczniów’ in Wierzbicki, G. (ed.), Wybrane problemy edukacji dla bezpieczeństwa. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, pp. 149–164.

Statystyka. Przemoc w rodzinie [online]. Available at: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html (Accessed: 2 September 2019).

Szymański, S. (2015) ‘Przemoc w rodzinach policjantów’ in Ignatowski G., Sułkowski Ł. and Dobrowolski Z. (eds.), Oblicza patologii zawodowych i społecznych. Warszawa: Difin, pp. 212–230.

‘Ustawa Karta Nauczyciela z 1982 r.’ z późn. zm. [‘Teacher’s Charter of 1982’, as amended],

Dziennik Ustaw, 2018, poz. 967, 2245; 2019 r. poz. 730, 1287.

‘Ustawa o systemie oświaty z 1991 r.’ z późn. zm. [‘Act on Education System of 1991’, as amended], Dziennik Ustaw, 2019, poz. 1481.

‘Ustawa prawo oświatowe z 2016 r.’ z późn. zm. [‘Education Law of 2016’, as amended], Dziennik Ustaw, 2019, poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681.

‘Ustawa z 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie’, tekst jednolity [‘Act of 29 July 2005 on the prevention of domestic abuse’, uniform text 2019], Dziennik Ustaw, 2019, poz. 730.

‘Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r.’ z późn. zm. [‘Act on juvenile delinquency proceedings of 1982’, as amended, Dziennik Ustaw 2018 r. poz. 969.

Wirkus, Ł. and Kozłowski, P. (2017) Przemoc w rodzinie – ujęcie interdyscyplinarne. Kraków: Impuls.

Zellma, A. and Wiszowaty, E. (2017) O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy. Szczytno: .

Zellma, A. and Wiszowaty, E. (2011) ‘Współpraca szkoły z Policją w zakresie przeciwdziałania demoralizacji nieletnich’, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 16, pp. 128–144.


Opublikowane : 2021-01-13


Zellma, A. (2021). Współpraca nauczyciela religii z psychologiem policyjnym w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie. Family Forum, 10, 261-273. https://doi.org/10.25167/FF/1359

Anna Zellma  anna.zellma@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3612-3454


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0