Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie jako innowator w reformowanej szkole


Abstrakt

W analizach podjętych w niniejszym artykule zwrócono uwagę na regulacje prawne dotyczące twórczego działania nauczyciela innowatora oraz na różnego rodzaju rozwiązania programowe, metodyczne, organizacyjne w obszarze nauczania, wychowania i opieki w reformowanej szkole. W codzienności edukacyjnej innowacje pedagogiczne polegają m.in. na zastąpieniu jednego rozwiązania metodycznego lub organizacyjnego drugim, uzupełnieniu treści programowych i rozwiązań metodycznych, wzmacnianiu skutecznych działań dydaktyczno-wychowawczych. Dzięki nim nauczyciel wychowania do życia w rodzinie może rozwijać kreatywność uczniów, kształtować w nich postawy aktywne i wdrażać do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym. Niezwykle istotne jest tu odpowiednie zaangażowanie nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, jego kreatywność w myśleniu i działaniu, refleksyjność oraz profesjonalizm.


Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rok rządu Beaty Szydło – dobra zmiana w edukacji, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rok-rzadu-beaty-szydlo-dobra-zmiana-dla-edukacji.html (20.11.2017).

Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji, http://reformaedukacji.men.gov.pl/, (5.11.2017).

Dubis, M. 2010. Nauczyciel jako innowator w zreformowanej szkole, w: J. Szempruch, M. Blachnik-Gęsiarz (red.), Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela, Częstochowa, 181 195.

Dudel, B., Kowalczuk-Walędziak, M., Łogwinik, K.M., Szorc, K., Wróblewska, U. 2014. Innowacje w teorii i w praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego, Białystok.

Kamińska, B. 2014. Dylematy innowacji pedagogicznych w pracy nauczyciela, w: M. Kołodziejski (red.), Twórcza codzienność w kształceniu i wychowaniu, Pułtusk, 229 236.

Kotarba-Kańczugowska, M. 2009. Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych, Warszawa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Dobra Szkoła, Eksperyment, http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/nauczyciel-i-dyrektor/eksperyment-pedagogiczny.html (10.11.2017).

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Dobra Szkoła, Innowacje i eksperymenty w szkołach, https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/innowacje-i-eksperymenty-w-szkolach.html (10.11.2017).

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Dobra Szkoła, Wolontariat w szkołach i placówkach, http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/wolontariat-w-szkolach-i-placowkach.html (10.11.2017).

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Dobra Szkoła, Zmiany w zakresie wychowania w szkołach, http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/zmiany-w-zakresie-wychowania-w-szkolach.html (6.11.2017).

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Dobra Szkoła, Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Wychowanie do życia w rodzinie, https://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/EDUKACJA%20DLA%20BEZPIECZEŃSTWA,%20ETYKA,%20WYCHOWANIE%20DO%20ŻYCIA%20W%20RODZINIE,%20WYCHOWANIE%20FIZY (22.12. 2017).

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podsumowanie Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” (Toruń, 27 czerwca 2016 r.), https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/27_06_2016_prezentacja-1.pdf (20.11.2017).

Morzyszek-Banaszczyk, E., Iwicka-Okońska, A. 2007. Nowatorstwo pedagogiczne w teorii i praktyce, Przegląd Edukacyjny, nr 3, 2 6.

Nowak-Dziemianowicz, M. 2014. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą, Wrocław.

Pakulniewicz, W. 2017. Innowacje pedagogiczne od 1 września 2017 r., https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/innowacje-pedagogiczne-od-1-wrzesnia-2017-r.-1777.html (15.11.2017).

Petlák, E. 2017. Innowacje w nauczaniu szkolnym, tłum. A. Sobótka, Kraków.

Przyborowska, B. 2014. O potrzebie innowacji w edukacji, Studia Dydaktyczne 26, 149‑156.

Przyborowska, B. 2013. Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką, Toruń.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki, Dziennik Ustaw z 2002 nr 56, poz. 506 z późn. zm.

Sawiński J.P., Innowacje a pseudoinnowacje, http://eid.edu.pl/archiwum/1994,24/wrzesien,31/innowacje_a_pseudoinnowacje,114.html (30.10.2017).

Schulz, R. 1990. Teoretyczne podstawy twórczości pedagogicznej, Warszawa.

Such R., Innowacje pedagogiczne, http://www.sce.pl/upload/File/Renata%20Such­%­20­-%­20­Innowacje%20pedagogiczne.pdf (17.11.2017).

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dziennik Ustaw z 2017, poz. 60.

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dziennik Ustaw z 2017, poz. 59.

Winczewska B., Zmiany w sprawie innowacji pedagogicznych od września 2017 r., https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-za­gad­nie­nia/zmiany-w-sprawie-innowacji-pedagogicznej-od-wrzesnia-2017-13909.html (16.11.2017).

Wiśniewska, M. 2009. Nauczyciel w nowoczesnej kulturze uczenia, Forum Dydaktyczne, nr 5 6, s. 59 69.

Zielińska, M. 2016. Tradycjonalista czy innowator?: nauczyciel wobec wyzwań współczesności, Edukacja, Technika, Informatyka: teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej, nr 3, s. 227 232.

Opublikowane : 2019-01-09


Zellma, A. (2019). Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie jako innowator w reformowanej szkole. Family Forum, 8, 197-212. https://doi.org/10.25167/FF/2018/197-212

Anna Zellma 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3612-3454

Prof. zw. dr hab., Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn.
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0