Doktrynalne i modelowe warunki wsparcia rodziny

International Recognition


Abstrakt

The aim of the article is to join the scientific discourse on the family issues. The article raises the issues of social activity aimed at supporting families. The background to the research was the classic doctrines of social policy. During the exploration, the qualitative research methodology (action research method) and document analysis were used. In particular, reference is made to the classic concepts of political models of the state organized according to the principles of liberalism, socialism and socliberalism as the middle ground between the first two. The obtained research results allowed to draw the following conclusions. On the foundation of political assumptions, proposals are built of model family support arranged in three different circumstances of state governance. Three respective models of family support are outlined, which refer to the liberal (neo-liberal), socialist (social democratic) and socliberal (the third path) assumptions. Each of the models is discussed, i.e. the incentive (marginal) model, the caring (redistributive) model, and the partnership (cooperative) model. The concept of family support models can be a tool for the analysis of real models which are applied today in the countries with a family policy in place. It is the product of many years of research conducted in countries such as Poland, the Czech Republic, Germany, England and the United States.


Słowa kluczowe

family support; social work; social service; social welfare; incentive (marginal) model of family support; caring (redistributive) model of family support; partnership (cooperative) model of family support; family development; social pedagogy

Berger, P.L. Luckmann, T. (1966) The Social Constructions of Reality. New York: Anchor Books.

Biagini, A., Guida, F. (1997) Mezzo secolo di socialismo reale. L’Europa centro-orientale dal secondo conflitto mondiale all’era postcomunista. Torino: Giappichelli Editore.

Bled, J.P. (2005) Bismarck. De la Prusse à l’Allemagne. Paris: Alvik Editions.

Blumer, H. (1969) Symbolic Interactionism: Perspective and Method. New York: Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.

Chlebowczyk, J. (1951) Bismarck a kwestia robotnicza. Poznań: Instytut Zachodni.

Dziewięcka-Bokun, L. (2000) Systemowe determinanty polityki społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Golinowska, S. (1993) ‘O wartościach, modelach i strategicznych wyborach w polityce społecznej w Polsce lat dziewięćdziesiątych’ in Szubert, W. (ed.) O nowy model polityki społecznej w Polsce. Warszawa: IPiSS – Studia i materiały, pp. 3–17.

Golinowska, S. (1998) ‘Państwo opiekuńcze na tle porównawczym’, Polityka Społeczna, 1, pp. 1–6.

Gray, J. (1995) Liberalism. 2nd edn. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Goffman, E. (1959) The Presentation Of Self In Everyday Life, New York: Anchor Books.

Kaczmarek, T., Pysz, P. (2004) Ludwik Erhard i społeczna gospodarka rynkowa. Warszawa: ISP PAN.

Kalina-Prasznic, U. (red.) (2007) Regulowana gospodarka rynkowa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Keynes, J.M. (1936) The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan Cambridge University Press, Royal Economic Society.

Kiereś, H. (2002) Trzy socjalizmy. Lublin: KUL.

Kochan, J. (2013) Socjalizm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kopczyński, M. (2013) Między konserwatyzmem i nacjonalizmem: myśl polityczna Ottona von Bismarcka. Toruń: Firma Wydawniczo-Handlowa MADO.

Księżopolski, M. (1996) ‘Modele polityki społecznej’ in Rajkiewicz, A., Supińska, J., Księżopolski, M. (eds.) Polityka społeczna. Materiały do studiowania. Warszawa: Interart.

Legutko, R. (1994) Spory o kapitalizm. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Łysakowski, P. (1997) Otto von Bismarck. Życie i polityka zagraniczna „żelaznego kanclerza”. Warszawa: Wydawnictwo Polsko-Niemieckie.

Mączyńska, E., Pysz, P. (eds.) Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Warszawa: PTE.

von Mises, L. (1981) Socialism. An Economic and Sociological Analysis. Indianapolis: Liberty Fund Inc..

von Mises, L. (1985) Liberalism. In The Classical Tradition. New York: The Foundation for Economic Education, Cobden Press.

Mommsen, W., Kusenberg, K., Müller, W. (1998) Otto von Bismarck. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek: Rowohlt Tb.

Pszczółkowski, T.G. (1990) Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN. Warszawa – Kraków: PWN.

Radlińska, H. (1932) ‘Sur les conditions sociales de’ in Boon, G Dubois, F (eds.) Hommage au dr Decroly. Brussels: Imprime par les Usines reunies Scherrders-Van Kerchove à Saint-Nicolas-W, 423–430.

Radlińska, H. (1936) ‘The Importance of Social and Educational Research for Planning Social Progress’ in III International Conference of Social Work, London, p. 16.

Radlińska, H. (1935) Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Radlińska, H. (ed.) (1937) Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Radlińska, H. (1961) Pedagogika społeczna. Wrocław: Ossolineum.

Rudolf, S. (1974) ‘Ogólna charakterystyka koncepcji państwa dobrobytu’ in Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Ekonomiczne, III (42), pp. 15–17.

Sadurski, W. (1980) Neoliberalny system wartości politycznych. Warszawa: PWN.

Schumacher, E.F. (1973) Small is Beautiful. A Study of Economics as if People Mattered. London: Blond&Briggs Ltd.

Smoleń, M., Gómiak, E. (2007) Interwencjonizm państwowy w warunkach rynkowych. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.

Thieme, M.J. (1995) Społeczna gospodarka rynkowa. Warszawa: C.H. BECK.

Trzeciakowski, L. (2009) Otto von Bismarck. Wrocław: Ossolineum.


Opublikowane : 2021-01-13


Żukiewicz, A. (2021). Doktrynalne i modelowe warunki wsparcia rodziny. Family Forum, 10, 75-90. https://doi.org/10.25167/FF/1414

Arkadiusz Żukiewicz  azukiewicz@uni.opole.pl
Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5064-4491

Nota biograficzna o Autorze

Afiliacja:

Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 48, 45-052 Opole, Polska (Poland)

 

Obszary badawcze:

Zagadnienia wpisujące się w obszar badań i teorii pedagogiki społecznej wraz z zakresem analizy kształcenia i działalności pracowników służb społecznych. Równolegle do zagadnień społeczno-pedagogicznych w polu zainteresowań naukowych znajdują się kwestie pedagogiki rodziny, profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej, a także historyczne badania z zakresu działalności społecznej i oświatowej oparte na społeczno-pedagogicznym nurcie badań inicjowanych w Polsce przez Helenę Radlińską oraz Aleksandra Kamińskiego.

 

Tytuły znaczących publikacji:

  1. Wprowadzenie do ontologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej refleksji Heleny Radlińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2009, ss. 324 (rec. prof. dr hab. Tadeusz Aleksander, prof. dr hab. Tadeusz Frąckowiak)

  2. Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej. Od opieki i pomocy do wsparcia, Family Assistant. New Profession and New Service in the Family Support System. From Care and Aid to Support, A. Żukiewicz (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, ss. 236, płyta DVD (rec. dr Katarzyna Ornacka)

  3. Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej, A. Żukiewicz (red.), Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2011, ss. 154 (rec. prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka, dr Jan Malinowski)

  4. Praca socjalna w służbie ludziom, A. Żukiewicz (red.), Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2012, ss. 238, (rec. dr hab. Mirosław Kowalski prof. UZ, dr hab. Krzysztof Piątek prof. UMK)

  5. Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej perspektywy poznania pracy społecznej. Introduction to the epistemology of social work. References to the socio-pedagogical perspective of social work cognition, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 222 (rec. prof. dr hab. Zbigniew Marek, dr hab. Anna Michalska prof. UAM)

  6. Rodzina w przestrzeni namysłu teoretycznego. Fragmentaryzacja dyscyplinarna vs ujęcie holistyczne, w: Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania, T. Biernat, J. Malinowski, K. Wasilewska-Ostrowska (red.), Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2015, s. 61-71

  7. Determinants of social work in the welfare centres in Poland, In: „Charity, Philanthropy and Social Work”, No 1/2016, p. 7-15

  8. Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej, A. Żukiewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 196, (rec. prof. dr hab. Barbara Kromolicka)

  9. The psychological, psychoherapeutic and medical dimentions of the activities of social services in Poland, In: „Archives of Psychiatry and Psychotherapy”, Vol. 20, Issue 2, June 2018, p. 7-12

  10. Helena Radlińska w walce o Polskę (1914-1918), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019, ss. 208 (rec. prof. dr hab. Stefania Walasek, prof. dr hab. Andrzej Olubiński)

Służbowy adres e-mail: azukiewicz@uni.opole.pl

ORCID: 0000-0002-5064-4491
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0