Niektóre predyktory osiągnięć szkolnych u badanych uczniów


Abstrakt

Celem badań było ustalenie wyznaczników osiągnięć szkolnych u dorastających uczniów. Aby odpowiedzieć na pytanie badawcze, jakimi predyktorami można objaśnić osiągnięcia szkolne u dorastających osób podzielonych ze względu na płeć, zebrano dane od 81 badanych osób za pomocą Skali Pomiaru Prężności – SPP-18, Kwestionariusza Relacji Rodzinnych (KRR) oraz wzięto pod uwagę średni semestralny wynik. Uzyskane wyniki jedynie pokazały, że dla osiągnięć szkolnych chłopców istotne znaczenie poza wysoką ich prężnością ma także, wymiar relacji z matką, autonomia – kontrola.


Słowa kluczowe

osiągnięcia szkolne; prężność; relacje z matką w rodzinie; młodzież

Bakić, H. (2019) ‘Resilience and Disaster Research: Definitions, Measurement, and Future Directions’, Psihologijske teme, 28, 3, pp. 529–547. doi: 10.31820/pt.28.3.4.

Jakubowicz-Bryx, A. (2007) ‘Aspiracje edukacyjne rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów klas trzecich’ w Siwek, H. (red.) Efektywność kształcenia zintegrowanego: implikacje dla teorii i praktyki. Katowice: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, pp. 268–272.

Cross, S.E. and Madson, L. (1997) ‘Models of the self: Self-construals and gender’, Psychological Bulletin, 122, pp. 5–37.

de Bruyn, E.H., Dekovic, M. and Meijnen, G.W. (2003) ‘Parenting, goal orientation, classroom behavior, and school success in early adolescence’, Applied Developmental Psychology, 24, pp. 393–412.

Deci, E.L. and Ryan, R.M. (1991) ‘A motivational approach to self: Integration in personality’ w Dienstbier, R. (red.) Nebraska Symposium on Motivation: Perspectives on Motivation. Lincoln: University of Nebraska Press, vol. 38, pp. 237–288.

Gonzalez, R. and Padilla, A.M. (1997) ‘The academic resilience of Mexican American high school students’, Hispanic Journal of Behavioral Sciences,19, pp. 301–317.

Huebner, E.S. and McCullough, G. (2000) ‘Correlates of school satisfaction among adolescents’, Journal of Educational Research, 93, pp. 331–335.

Hurrelmann, K., Engel, U., Holler, B. and Nordlohne, E. (1988) ‘Failure in school, family conflicts, and psychosomatic disorders in adolescence, Journal Adolescent, 11, pp. 237–249. doi: 10.1016/S0140-1971(88)80007-1.

Ibabe, I. (2015) ‘Family predictors of child-to-parent violence: the role of family discipline’, Annals of Psychology, 31, pp. 615–625. doi: 10.6018/analesps.31.2.174701.

Ibabe, I. (2016) ‘Academic Failure and Child-to-Parent Violence: Family Protective Factors’, Frontiers in Psychology, 7, art. 1538. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01538.

John, O.P. and Pervin, L.A. (2002) Osobowość. Teoria i badania. Wydanie ósme. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kokociński, M. (2011) Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodzieży [online]. Pobrano z: https://www.wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_rola_grupy.pdf (dostęp: 30.11.2019).

Krok, D. (2010) ‘Systemowe ujęcie rodziny w badaniach dobrostanu psychicznego jej członków’ w Krok, D. i Landwójtowicz, P. (red.) Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 359–368.

Marchant, G.J., Paulson, S.E. and Rothlisberg, B.A. (2001) ‘Relations of middle school students’ perceptions of family and school contexts with academic achievement’, Psychology in the Schools, 38, pp. 505–519. doi: 10.1002/pits.1039.

Meltzer, L. (2004) ‘Resilience and learning disabilities: Research on internal and external protective dynamics’, Learning Disabilities: Research and Practice,19, pp. 1–2.

Napora, E. (2020) ‘Młodzież w rodzinie bez ojca’, Remedium, 3, w druku.

Napora, E. (1995) ‘Cechy matek pożądane w wychowaniu dzieci’, Problemy Rodziny, 1, pp. 23–27.

Napora, E. i Pękala, B. (2014) ‘Wsparcie i komunikacja matek czynnikiem prężności w funkcjonowaniu córek wśród rówieśniczek’, Polskie Forum Psychologiczne, 19, 3, pp. 371–386. doi: 10.14656/PFP20140306.

Niepel, C., Brunner, M. and Preckel, F. (2014) ‘The longitudinal interplay of students’ academic self-concepts and achievements within and across domains: replicating and extending the reciprocal internal/external frame of reference model’, Journal of Educational, 106, pp. 1170–1191. doi: 10.1037/a0036307.

Ogińska-Bulik, N. i Juczyński, Z. (2011) ‘Prężność u dzieci i młodzieży charakterystyka i pomiar – Polska skala SPP-18’, Polskie Forum Psychologiczne, 26, 1, pp. 7–28.

Okun, M.A., Braver, M.W. and Weir, R.M. (1990) ‘Grade level differences in school satisfaction’, Social Indicators Research, 22, pp. 419–427.

Oliva, A., Parra, A. and Arranz, E. (2008) ‘Parenting styles and adolescent adjustment’, Infancia Aprendizaje, 31, pp. 93–106. doi: 10.1174/021037008783487093.

Paulson, S.E. (1994) ‘Relations of parenting style and parental involvement with ninth-grade students’ achievement’, Journal of Early Adolescence, 14, pp. 250–267.

Plopa, M. i Połomski, P. (2010) Kwestionariusz Relacji Rodzinnych – wersja dla młodzieży. Warszawa: Wizja Press & IT.

Rumberger, R.W. (1995) ‘Dropping out of middle school: A multilevel analysis of students and schools’, American Educational Research Journal, 32, pp. 583–625.

Sękowski, A.E. (2001) Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sękowski, A. i Gwiazdowska-Stańczak, S. (2017). ‘Postrzeganie postaw rodzicielskich przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi’, Czasopismo Psychologiczne, Psychological Journal, 23, 1, pp. 121–135.

Sibley, E. and Dearing, E. (2014) ‘Family educational involvement and child achievement in early elementary school for American-born and immigrant families’, Psychology in the Schools,51, pp. 814–831. doi: 10.1002/pits.21784.

Simons-Morton, B.G. and Haynie, D.L. (2002) ‘Application of authoritative parenting to adolescent health behavior’ w Di Clemente, R., Crosby, R., Kegler, M. (red.) Emerging theories and models in health promotion research and practice. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, pp.100–125.

Simons-Morton, B.G. and Crump, A.D. (2003) ‘The association of parental involvement and social competence with school adjustment and engagement among sixth graders’, Journal of School Health, 73, pp. 121–126.

Smulczyk, M. (2016) ‘Resilience a edukacja. Rola fenomenu skutecznej adaptacji w osiągnięciach szkolnych’, Forum Oświatowe, 28, 2(56), pp. 203–222.

Spera, C. (2005) ‘A review of the relationship among parenting practices, parenting styles, and adolescent school achievement’, Educational Psychology Review, 17, pp. 125–146.

Steinberg, L., Lamborn, S.D., Darling, N., Mounts, N.S. and Dornbusch, S.M. (1994) ‘Over-time changes in adjustment and competence among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent and neglectful families’, Child Development, 65, pp. 754–770.

Świda-Ziemba, H. (2005) Młodzi w nowym świecie. Kraków: WL.

Terry, T. and Huebner, E.S. (1995) ‘The relationship between self-concept and life satisfaction in children’, Social Indicators Research, 35, p. 39–52.

Trusty, J., Plata, M. and Salazar, C.F. (2003) ‘Modeling Mexican Americans’ educational expectations: Longitudinal effects of variables across adolescence’, Journal of Adolescent Research, 18, pp. 131–153.

Van Houtte, M. (2004) ‘Why boys achieve less at school than girls: the difference between boys’ and girls’ academic culture’, Journal Educational Studies, 30, pp. 159–173. doi: 10.1080/­0305­569032000159804.

Walls, T.A. and Little, T.D. (2005) ‘Relations among personal agency, motivation, and school adjustment in early adolescence’, Journal of Educational Psychology, 97, pp. 23–31.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-13


Napora, E. (2021). Niektóre predyktory osiągnięć szkolnych u badanych uczniów. Family Forum, 10, 299-315. https://doi.org/10.25167/FF/1981

Elżbieta Wiesława Napora  e.napora@ajd.czest.pl
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5194-4218


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0