Religijność personalna a satysfakcja z małżeństwaAbstrakt

This study examined the association between religiosity and marital satisfaction. One hundred and twenty husbands and wives completed a 30-item religiosity scale and a questionnaire measuring marital satisfaction. Findings were that wife’s religious behavioural practices, the number of children, and the husband’s faith were statistically significant (p < .05 and p < .01) predictors of the husband’s martial satisfaction. The study also found that wife’s religious behavioural practices and the husband’s educational attainment were statistically significant predictors (p < .01 and p < .05) of the wife’s marital satisfaction. Interaction effects showed that the combination of husband and wife religiosity combined in interesting ways to predict martial satisfaction, over and above the main effects described above. The ultimate aim of this study was to inform marital and other therapists on the role of religiosity in promoting marital satisfaction.


Ahmadi, K., Azad-Marzabadi, E., Nabipoor, S.M. (2008). The Influence of Religiosity on Marital Satisfaction. Journal of Social Sciences, 4, 103–110.
Ahmed, S.R., Fowler, P.J., Toro, P.A. (2011). Family, public and private religiousness and psychological well-being over time in at-risk adolescents. Mental Health, Religion and Culture, t. 14, nr 4, 393–408.
Braun-Gałkowska, M. (1976). Psychospołeczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa. Roczniki Nauk Społecznych KUL, 4, 209–235.
Braun-Gałkowska, M. (1979). Powodzenie małżeństwa a postawa religijna małżonków. Roczniki Filozoficzne, 27, 71–84.
Braun-Gałkowska, M. (1984). Znaczenie religijności małżonków, w: T. Kukołowicz (red.), Z badań nad rodziną, Lublin.
Braun-Gałkowska, M. (1992). Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin.
Clark, W.H. (1958). The psychology of religion. An introduction to religious experience and behavior. New York.
Dudley, M.G., Kosinski, F.A., Jr. (1990). Religiosity and marital satisfaction: A research note. Review of Religious Research, 32, 78–86.
Genia, V. (1990). Religious development: a synthesis and reformulation. Journal of Religion nad Health, 2, 85–99.
Gosztyła, T. (2010). Rodzinne uwarunkowania dojrzałej religijności młodzieży. Lublin.
Husaini, B.A., Blasi, A.J., Miller, O. (1999). Does Public and Private Religiosity have a Moderating Effect on Depression? A Bi-Racial Study of Elders in the American South. The International Journal of Aging and Human Development, t. 48, nr 1, 63–72.
Janiszewski, L. (1986). Sukces małżeński w rodzinach marynarzy: studium socjologiczne. Warszawa.
Jarosz, M. (2003). Interpersonalne uwarunkowania religijności. Lublin.
Jaworski, R. (1987/1899). Psychologiczna analiza religijności personalnej i apersonalnej. Częstochowskie Studia Teologiczne, XV–XVI, 239–258.
Jaworski, R. (1989). Psychologiczne korelaty religijności personalnej. Lublin.
Jaworski, R. (1998). Psychologiczne badania religijności personalnej. Zeszyty Naukowe KUL 3–4, 77–88.
Mahoney, A., Pargament, K.I., Jewell, T., Swank, A.B., Scott, E., Emery, E., Rye, M. (1999). Marriage and the Spiritual Realm: The Role of Proximal and Distal Religious Constructs in Marital Functioning. Journal of Family Psychology, t. 13, nr 3, 321–338.
Myers, S.M. (1996). An Interactive Model of Religiosity Inheritance: The Importance of Family Context. American Sociological Review, t. 61, nr 5, 858–866.
Nasim, A., Utsey, S.O., Corona, R., Belgrade, F.Z. (2006). Religiosity, refusal efficacy, and substance use among African-American adolescents and young adults. Journal of Ethnicity in Substance Abuse, t. 5, nr 3, 29–49.
Orathinkal, J., Vansteenwegen, A. (2006). Religiosity and Marital Satisfaction. Contemporary Family Therapy, t. 28, nr 4, 497–504.
Plopa, M. (2002). Doświadczenie intymności a satysfakcja z małżeństwa. Małżeństwo i rodzina, 3, 13–26.
Plopa, M. (2005). Psychologia rodziny: teoria i badania. Kraków.
Plopa, M. (2008). Więzi w małżeństwie i rodzinie: metody badań. Kraków.
Rostowski, J. (1987). Zarys psychologii małżeństwa: psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego. Warszawa.
Sitarczyk M., Waniewski A. (2002) Empatia a zadowolenie z małżeństwa. Małżeństwo i Rodzina, 3, 31–33.
Szczepański, J. (1972). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa.
Trawińska, M. (1977). Bariery małżeńskiego sukcesu. Warszawa.
Pobierz

Opublikowane : 2019-04-25


Kiełek-Rataj, E. (2019). Religijność personalna a satysfakcja z małżeństwa. Family Forum, (3), 97-113. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/889

Ewa Kiełek-Rataj  FamilyForumOpole@gmail.com
Uniwersytet Opolski  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Autor przenosi prawa autorskie na Redakcję „Family Forum”. Autor zostaje też poinformowany, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Family Forum” są chronione prawem autorskim, a przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji. Obydwa fakty Autor potwierdza, podpisując "Oświadczenie", w którym zawarte są te informacje.