Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631).
 • Teksty nadesłane do redakcji nie były wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach.
 • Plik został napisany w formacie Word (doc), RTF lub Mellel.
 • Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,15 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
 • Wyrażam zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywanie niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystanie go do druku oraz w publikacjach elektronicznych.
 • Wyrażam zgodę na opublikowanie przesłanej przez mnie notki biograficznej wraz z afiliacją i adresem e-mail.
 • Przenoszę prawa autorskie na Redakcję „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica - Ars”.
 • Wyrażam także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ErichPLUS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus.
 • Oświadczam, że nadesłane teksty są opracowane według zasad rzetelności naukowej i nie zachodzi w nich zjawisko autorstwa ukrytego (ghostwriting) oraz autorstwa pozornego (guest authorship), zgodnie z dokumentem „Wyjaśnienia dotyczące ghostwritingu” zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf 7. Przyjmuję do wiadomości, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji.


I. Zasady ogólne

Redakcja zastrzega sobie prawo do nanoszenia korekt językowych oraz wyboru artykułów według kryterium jakości i merytorycznej spójności. Procedura recenzowania artykułów zgłaszanych do czasopisma jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W celu zapewnienia właściwej oceny artykuły są recenzowane przez niezależnych ekspertów z danej dziedziny z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review). Wersja artykułu przekazana recenzentowi oraz recenzja, którą otrzyma autor, nie będzie zawierała nazwisk i afiliacji. Na podstawie uzyskanych ocen redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do autora w celu naniesienia poprawek. Termin na naniesienie poprawek przez autorów wynosi 7 dni. Ponadto autor proszony jest o dołączenie do tekstu głównego streszczenia (max. 1000 znaków ze spacjami, tj. ok. pół strony) z tytułem i słów kluczowych w języku polskim i angielskim, oraz wykazu użytej przy redakcji tekstu bibliografii, a także noty biograficznej (uzyskany stopień naukowy, specjalizacja naukowa, ORCID, aktualnie pełnione funkcje i zajmowane stanowiska, miejsce pracy) oraz adres, e-mail lub telefon. Zamiar publikacji artykułu w czasopiśmie „Liturgia Sacra” jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na zamieszczenie w nocie biograficznej adresu e-mail lub — w przypadku jego braku — adresu poczty tradycyjnej w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu czytelników z autorem.

Do artykułu powinna być dołączona deklaracja autora (lub w przypadku pracy zbiorowej — osoby zgłaszającej tekst): podpisaną deklarację autorską należy przesłać na adres redakcji lub w postaci skanu dołączyć do pliku (deklarację można podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego). Tekst deklaracji znajduje się w ostatniej części każdego numeru czasopisma oraz na dole niniejszej strony. 

Artykuł należy przesłać za pomocą platformy https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ls wraz z dołączonymi czcionkami, jeśli różnią się one od Times New Roman (chodzi głównie o znaki greckie, syryjskie, hebrajskie, etc.). 

Uprzejmie informujemy P.T. Autorów, że przewidywany średni czas procedowania nadesłanych tekstów wynosi 180 dni. Wstępna ocena ok. 14 dni, recenzja ok. 45 dni. Z ważnych powodów Redakcja zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu.

II. Redagowanie tekstu głównego

Formatowanie powinno ograniczać się do najbardziej podstawowych kodów. Poza opisem bibliograficznym należy używać podstawowej odmiany czcionki (bez podkreśleń, pogrubień i innych wyróżnień graficznych). Kursywę można stosować dla wyróżnienia pojedynczych wyrazów. 

 1. Zalecane parametry formatowania:
  - krój czcionki Times New Roman;
  - ilość znaków ze spacjami: max. 40.000;
  - wielkość czcionki 12 punktów w zasadniczym tekście, a 10 punktów w przypisach;
  - odstęp między liniami 1,15 punktów w tekście głównym, 1,0 w wyodrębnionym cytacie (powyżej 3 wersów) oraz w przypisach;
  - wyodrębniony cytat powinien cechować się wcięciem zarówno z lewej jak i z prawej strony.
 2. W tekście głównym artykułu rozwinięcie imion własnych stosujemy wówczas, gdy pojawiają się one po raz pierwszy lub na początku akapitu (np. Jan Aleksander Kowalski, gdy przywołany jest po raz pierwszy, przy kolejnym odwołaniu piszemy J.A. Kowalski).
 3. Tytuły dzieł lub dokumentów przytaczane w tekście zapisywane są kursywą – wyjątek stanowią tytuły czasopism, które zapisujemy w cudzysłowie.
 4. Odnośnik do przypisu zapisany jest cyfrą arabską; jeśli znajduje się on na końcu zdania umieszczamy go przed kropką.
 5. Sygnatury biblijne zapisujemy w tekście głównym.
 6. W dziale „Sztuka sakralna” artykuły mogą być opatrzone ilustracjami. Maksymalna liczba ilustracji to: 5 (w uzasadnionych przypadkach Redaktor naczelny podejmuje decyzję o zwiększeniu tej liczby, jednak nie może ich być więcej niż 7).
 7. Ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość i mogą być zapisane w następujących formatach: *.tiff, *.jpg, *.cdr (rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi).
 8. Publikowane obrazy i treści nie mogą naruszać praw autorskich innych podmiotów. Umieszczenie w materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Redakcji pisemnej zgody właściciela tychże praw (dotyczy to także materiałów internetowych).

 

III. Redagowanie przypisów

Wszystkie artykuły wpływające do Redakcji po 30 kwietnia 2019 r. powinny zawierać przypisy i bibliografię zredagowane w oparciu o system Chicago.

Przytaczane źródła i opracowania są zapisywane w przypisach dolnych. Sygnatur z Pisma Świętego nie należy zapisywać w przypisach, ale w tekście głównym w nawiasie na zakończenie cytatu (1Kor 2,12-17) bądź parafrazowanego lub wspominanego fragmentu biblijnego (por. Rdz 2,24).

Na końcu artykułu należy umieścić wykaz bibliograficzny, który powinien składać się z dwóch części. Pierwsza część to źródła, a jej utworzenie nie jest obowiązkowe. W skład źródeł mogą wchodzić dokumenty archiwalne, klasyczne dzieła pisarzy chrześcijańskich (m.in. Ojców Kościoła), dokumenty Kościoła lub inne dokumenty świeckie (konstytucje, ustawy, kodeksy itp.). Zapis dokumentów należy traktować podobnie jak zapis książek autorskich, które cytując po raz pierwszy, można w nawiasie podać skrót i w kolejnych przypisach nim się posługiwać (skróty należy stosować zgodnie z wykazem według Encyklopedii Katolickiej). W wykazie źródeł należy podać cały zapis, podobnie, jak w przypadku książek. Druga część wykazu bibliograficznego to bibliografia załącznikowa, która jest obowiązkowa i należy w niej zachować układ alfabetyczny. Bibliografię załącznikową należy umieścić także w odpowiedniej rubryce przy zgłoszeniu tekstu do druku.

Zgodnie z formatem Chicago poszczególne zapisy powinny zostać sporządzone w następujący sposób.

 

Zapis książki jedno lub wieloautorskiej 

W przypisie:

Imię, nazwisko autora/ów. Rok wydania. TytułPodtytuł. Miejsce wydania: wydawnictwo, strona/y.

Przykłady

Andrzej S. Jasiński. 2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela: rozdziały 31–39 (Opolska Biblioteka Teologiczna, 143). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 100–108.

Martin M. Lintner. 2018. Von Humanae vitae bis Amoris laetitia. Die Geschichte einer umstrittenen Lehre. Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag, 121–123.

Eberhard Schockenhoff. 2014. Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania. Tłum. Konrad Glombik. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 32-34.

Krystyna Bronowska, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup, 45-58.

Franciszek. 2013. Adhortacja apostolska "Evangelii gaudium", Watykan: Libreria Editrice Vaticana (dalej: EG), nr 23.

Ta sama pozycja przytaczana w kolejnym przypisie: nazwisko. Rok. Tytuł, stona/y.

Jasiński. 2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela, 88.

Schockenhoff. 2014. Etyka życia, 345.

EG 25.

W wykazie bibliograficznym: Nazwisko i imię autora/ów. Rok wydania. Tytuł. Podtytuł. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Przykłady:

Bronowska Krystyna, Żywucka-Kozłowska Elżbieta, Czekan Dariusz. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.

Jasiński Andrzej S. 2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela: rozdziały 31–39 (Opolska Biblioteka Teologiczna 143). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Lintner Martin M. 2018. Von Humanae vitae bis Amoris laetitia. Die Geschichte einer umstrittenen Lehre. Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag.

Schockenhoff Eberhard. 2014. Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania. Tłum. Konrad Glombik. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

Zapis rozdziału w książce 

W przypisie: imię nazwisko autora/ów. Rok wydania. Tytuł i podtytuł rozdziału, W tytuł książki, strona/y. Imię i nazwisko redaktora, strony. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Przykłady:

Roman Lewandowski, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Red. Roman Lewandowski, 253. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Andrzej S. Jasiński. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, W Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 20-lecia święceń biskupich. Red. Tadeusz Dola, 187–189. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Ta sama pozycja cytowana po raz kolejny: Nazwisko autora/ów. Rok. Tytuł rozdziału, strona/y.

Jasiński. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, 194.

Lewandowski, Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych, 256.

W wykazie bibliograficznym: nazwisko i imię autora/ów. Rok wydania. Tytułu rozdziału książki, W tytuł książki. Imię i nazwisko redaktora/ów, strony rozdziału. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Przykłady

Jasiński Andrzej S. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, W Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 20-lecia święceń biskupich. Red. Tadeusz Dola, 187–202. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Lewandowski Roman, Kowalski Ireneusz. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Red. Roman Lewandowski, 253–266. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

 

Zapis artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie 

W przypisie: imię nazwisko autora/ów. Rok. „Tytuł artykułu”. Tytuł czasopisma rocznik (Nr) zeszytu : strona/y.

Przykłady

Krzysztof Kawlewski, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37.

Benedikt Kranemann. (2019). „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 38 (2) : 15–16.

Piotr Kopiec. 2019. “Ecumenical Ambiguities: The Case of the Ecumenical Association of Third World Theologians”. Studia Oecumenica 18 : 41–42.

Ta sama pozycja cytowana po raz kolejny: Nazwisko. Rok. „Tytuł” strona/y.

Kranemann. (2019). „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“ 18.

W wykazie bibliograficznym: nazwisko i imiona autora/ów. Roku. „Tytułu artykułu”. Tytułu czasopisma rocznik (nr) zeszytu : strony.

Przykłady

Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.

Kranemann Benedikt. (2019). „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 38 (2) : 15–30.

Kopiec Piotr. 2019. “Ecumenical Ambiguities: The Case of the Ecumenical Association of Third World Theologians”. Studia Oecumenica”18 : 41–52.

 

Zapis tekstów opublikowanych online na stronach internetowych 

W przypisie: imię nazwisko autora/w. Rok. Tytuł (data dostępu), strona internetowa [należy włączyć funkcję „usuń hiperłącze”].

Przykłady

Roman Bartnicki. 2018. „Mk 16, 9-20 jako świadectwo prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa”. Fides et Ratio (4) : 26 (12.03.2019) http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2018-4DOL.pdf.

Franciszek Kucharczyk. 2016. To "Amoris laetitia" a nie "Spełniamy życzenia" (13.04.2016). http://gosc.pl/doc/3076365.To-Amoris-laetitia-a-nie-Spelniamy-zyczenia.

W świadomości ludzi kościoła musi nastąpić odważna głęboka i autentyczna przemiana (14.04.2016). https://ekai.pl.

W wykazie bibliograficznym: nazwisko imię autora/ów. Rok. Tytuł (data dostępu) Pełny adres strony internetowej [należy włączyć funkcję „usuń hiperłącze”]. W wykazie umieszczamy wyłącznie teksty naukowe opublikowane online, które posiadają autora i tytuł.

Przykłady

Bartnicki Roman. 2018. „Mk 16, 9-20 jako świadectwo prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa”. Fides et ratio (4) : 25-55 (12.03.2019) http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2018-4DOL.pdf.