PROCES RECENZJI

Redakcja „Liturgia Sacra” prowadzi procedurę recenzowania artykułów naukowych zgodnie z „Podstawowymi zasadami recenzowania publikacji w czasopismach” zamieszczonymi na stronie internetowej MNiSW: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wytyczne_dotyczace_procedury_recenzowania.pdf
Oznacza to, że autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. procedura double-blind review).
Wszelkie krytyczne uwagi recenzenta (recenzentów) wymagają szczegółowego ustosunkowania się autora (autorów) artykułu. Korespondencja pomiędzy autorem i recenzentami odbywa się poprzez Redakcję „Liturgia Sacra”. Wszystkie przyjęte uwagi muszą być uwzględnione w korekcie pracy. W przypadku uwag dyskusyjnych wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja, wskazująca podstawy braku zgodności autora z opinią recenzenta. Artykuł może być skierowany do druku w przypadku dwóch jednoznacznie pozytywnych recenzji.

Recenzja doc
Recenzja pdf
Review form