LEKSYKA IMITUJĄCA I NAZYWAJĄCA GŁOSY PTAKÓW W POLIFONICZNYM TEKŚCIE


Abstrakt

The article is dedicated to an analysis of lexis related to the representation of the sounds of birds in a text that might be treated as an original implementation of principles of the popular science discourse. The author of the book builds an independently peculiar discourse community acting as the host a polyphonic message. Referring to his own experience base, built on his wide reading in the field of ornithology and bird watching, he describes, in the form of a report, and in the poetics of a feature article and a diary, his own fascination with the world of birds. He treats the knowledge constituting the cognitive background of the utterance as a value that he wants to share with interested readers. Describing the sounds of birds the author uses conventional lexical measures,i.e. nominal or verbal names of sounds and onomatopoeic exclamations imitating thesounds of birds. The originality of the message is gained not by morphological invention, but due to references to artistic style, colorfulness, and the suggestiveness of originally selected epithets, comparisons, and figurative expressions.


Bańko M., 2008, Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku, Warszawa.

Collins, 2012, Przewodnik Collinsa Ptaki. Najlepszy przewodnik do rozpoznawania ptaków Europy i obszaru śródziemnomorskiego. Tekst i mapy Lars Svensson, tablice i podpisy Kilian Mullarney i Dan Zetterström, Warszawa.

Gajda S., 2013, Styl naukowy .– Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków, s. 61–70.

Jonsson L., 1998, Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego, Warszawa.

Karetta M., 2008 ,Ptaki Polski, Warszawa.

Kępa-Figura D., 2007, Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak, Lublin.

Łubień ski S., 2016,Dwanaście srok za ogon, Wołowiec.

Singer D., b.r., Atlas ptaków Europy, Warszawa.

Starzec A., 2013, Styl popularnonaukowy – styl dyskursu popularnonaukowego. – Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska,J. Nocoń, U. Żdek-Bednarczuk, Kraków, s. 71–110.

Strutyński J., 1965, Sposoby naśladowania głosów ptaków w języku polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze”, z. 15, s. 85–117.

Tokarski R., 2013, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin.

Pobierz

Opublikowane : 2018-10-03


Wojtak, M. (2018). LEKSYKA IMITUJĄCA I NAZYWAJĄCA GŁOSY PTAKÓW W POLIFONICZNYM TEKŚCIE. Stylistyka, 26, 69-85. https://doi.org/10.25167/Stylistyka26.2017.5

Maria Wojtak  maria.wojtak@neostrada.pl
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0