O nowym pojęciu glosariusza (na materiale literatury fantasy). Rekonesans badawczyAbstrakt

The aim of the article is an attempt to define the term “glossary” in a new way. “Glossary” is codified as a dictionary explaining difficult, outdated, rarely used and unknown words in an old or foreign-language text, or words put at the end of scientific or popular science texts. In this, its prescriptive function is emphasized. In lexicographical compendia, the other definition is evoked. In accordance with it, the glossary is identified with a dictionary compiled for a translation machine. Observation of current language use has shown that there are a few other ways of understanding the term “glossary.” Its main function is now a descriptive function. For the sake of methodology, the article discusses the most common language behavior in this regard. Glossaries found in fantasy texts are characterized in detail because they fulfill a special role in the creation and perception of this type of literary work. The main idea in the article is the argument that every product of a culture (a text) carries a fixed cultural pattern here: a perpetuating pattern. A glossary has been identified as paratext, hence its description is put forth with the tools used in the field of text studies and linguistic enre.


Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2009, Tekstologia, Warszawa.

Gemra A, Rudolf E., 2003, Fantasy , [w:] Słownik literatury popularnej, Warszawa, s. 149 – 151.

Genette G., 1982, Palimpsestes. La literature au second degré, Paris; za: Genette G., Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. A. Milecki, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, 1992, red. H. Markiewicz, t. 4, cz. 2, Kraków, s. 316 – 366.

Kloc E., Złożoność tłumaczeń specjalistycznych z dziedziny leśnictwa i pokrewnych dziedzin nauki. Glosariusz terminów leśnych, [w:] filologia.up.krakow.pl/dokumenty/rozprawa_dr_e.../streszczenie.pdf (czas dostępu: czerwiec 2016 r.).

Murrmann J., 2015, Język sportu w ujęciu leksykografów. Analiza terminograficzna wybranych słowników z terminologią sportową, „Socjolingwistyka” XXIX, s. 245 – 267.

Patrzałek T., 1992, Wstęp, [w:] GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej, Wrocław – Warszawa – Kraków, s. 2 - 12.

Słownik terminów literackich, 1998, red. J. Sławiński, Wrocław.

Kraszewski J. I, 1842, Studja literackie, Wilno.

Piętkowa R., 2004, Paratekst o autorze. Biogram i / czy prezentacja?, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. II, Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Katowice, s. 230 – 245.

Ratajczyk S. M. A., 2007-2008, Sacrum w twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena,

„ Studia Warmińskie” XLIV-XLV, s. 113 – 131.

Sapkowski A., 2001, Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy, Warszawa.

Sławkowa E., 2012, Tekst literacki w kręgu językoznawstwa, t. I, Katowice.

Słownik języka polskiego, 2002, red. W. Doroszewski, wersja elektroniczna, PWN

Stasiewicz P., 2011, Alternatywna historia Europy w powieściach fantasy (na przykładzie utworów Guya Gavriela Kaya, Jacka Vance‘a i Marion Zimmer Bradley), [w:] Exploring the Benefits of the Alternate History Genre / W poszukiwaniu pożyteczności gatunku historii alternatywnych, red. Z. Wąsik, M. Oziewicz, J. Deszcz-Tryhubczak, Wrocław, s. 39 – 50.

Tolkien J. R. R., 2000, O baśniach [w:] idem, Potwory i krytycy, red. Ch. Tolkien, przeł. T. A, Olszański, Poznań .

Trębicki G. (2009), Fantasy. Ewolucja gatunku [w:] m.publio.pl/files/samples/07/4a/.../Fantasy_ewolucja_gatunku_demo.pdf [czas dostępu: maj 2016 r.].

Trocha B., 2009, Degradacja mitu w literaturze fantasy, Zielona Góra.
Pobierz

Opublikowane : 2018-10-03


Uździcka, M. (2018). O nowym pojęciu glosariusza (na materiale literatury fantasy). Rekonesans badawczy. Stylistyka, 26, 269-289. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/article/view/31

Marzanna Uździcka  marzannauzdzicka@op.pl
Zakład Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0