Renata Bizior, Kazanie jako wspólnototwórczy gatunek wypowiedzi w drugiej połowie XIX wieku, Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2018, 344 s.



Bartmiński J., 2001, Operatory typowy i prawdziwy w strukturze semantycznej tekstu, „Prace Filologiczne”, 46, s. 41–47.

Borawski S., 1982, Typowość i wzorcowość w studiach historycznojęzykowych, „Język Polski”, z. 4–5, s. 344–348.

Kępka I., 2011, Przepowiadanie ks. Hieronima Kajsiewicza CR 1812–1873. W kręgu analiz genologicznych i aksjologicznych, Gdańsk.

Matuszczyk B., Smoleń-Wawrzusiszyn M., 2009, O semantyczno-pragmatycznej wartości leksemu prawdziwy w języku polskim. – Wokół słów i znaczeń III: Z zagadnień leksykalno-semantycznych, red. B. Milewska, S. Rzedzicka, Gdańsk, s. 301–308.

Tokarski R., 2014, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-20


Woźniak, E. (2020). Renata Bizior, Kazanie jako wspólnototwórczy gatunek wypowiedzi w drugiej połowie XIX wieku, Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2018, 344 s. Stylistyka, 29, 469-475. https://doi.org/10.25167/Stylistyka29.2020.30

Ewa Woźniak 
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0784-6178


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0



Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Prawa autorskie majątkowe do opublikowanych utworów ma Uniwersytet Opolski (do utworu zbiorowego) oraz Autorzy (do poszczególnych części utworu zbiorowego mających samodzielne znaczenie).

2. W czasopiśmie naukowym „Stylistyka” publikowane mogą być jedynie utwory wcześniej nie rozpowszechnione.

3. Uniwersytet Opolski nie ogranicza możliwości dalszego rozpowszechnienia przez Autora jego utworu pod warunkiem wskazania czasopisma naukowego „Stylistyka” jako pierwotnego miejsca publikacji oraz zgody Wydawnictwa UO.

4. Zgoda na publikację utworu w czasopiśmie naukowym „Stylistyka” jest równoznaczna z udzieleniem przez Autora Uniwersytetowi Opolskiemu licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworu bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką dowolnej ilości egzemplarzy utworu w całości lub w części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie utworu do pamięci komputera i sieci informatycznych,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechnienia utworu w sposób inny niż określonych w pkt 2 – udostępnienie utworu lub jego streszczenia w Internecie przez umożliwienie odbiorcom dostępu do utworu on-line lub umożliwienie ściągnięcia utworu do własnego urządzenia pozwalającego na zapoznawanie się z utworem, zamieszczenie utworu w bazach elektronicznych zajmujących się rozpowszechnianiem utworów naukowych, w tym w szczególności w bazie  CEEOL (Central and Eastern Online Libray) oraz streszczenia w języku angielskim w bazie CEJSH (The Central Europaen Journal of Social Scienes and Humanites).

d) w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu utworu – korzystanie z nich na polach eksploatacji określonych w pkt 1–3.

5. Z tytułu udzielenia licencji do utworu Autorowi nie należy się wynagrodzenie.

6. Autor wyraża zgodę na udzielenie przez Uniwersytet dalszego zezwolenia na korzystanie z utworu (sublicencja) na polach eksploatacji wymienionych w par. 2 ust. 4.

7. Autor wyraża zgodę na upublicznienie, w związku z rozpowszechnieniem utworu, swoich danych osobowych, to jest imienia i nazwiska, afiliacji oraz adresu e-mail.