Shodný atribut v současných českých odborných textechAbstrakt

One of the devices to enliven the stylisation of professional expression is the attributive adjective, which as a stylistically active means contains functional elements intentionally debilitating to the basic features of scientific style, namely an explicit endeavour to subjectivise the authorial assessment, or possibly to make the stylisation of professional discourse more distinct. The frequency analyses of the contemporary corpus of scientific communication written in Czech has evidenced an abundant occurrence of the attributive adjective, mainly in the humanities and social sciences. There the attributive adjective is a means of subjectivised authorial assessment, fulfilling the intention of indirect or even metaphorical appellation, most frequently through confrontation of two
components from different communicational spheres, or conveying vagueness, inaccuracy and relative values, itself being loaded with expressive marker. The fixedness of some profusely used collocations reduces the notionality of expression and, namely in monographs produced in humanities and social sciences where its occurrence is high, it may become a stereotype of cliché-ridden and trendy expression. Clichéd communication is typified by using hackneyed meaningless words, with the authorial scientific diction being permeated by clichés, hackneyed and empty phrases, and vogue expressions from various communicational spheres.


Bartůňková J., Zachová A., 1995, Od textu k hypertextu, „Spisovná čeština

a jazyková kultura 1993: sborník z olomoucké konference 22. – 27. 8. 1993“, Praha, s. 202–207.

BurkhardtA., 1987, Wiedie „wahreWelt“ endlichzurMetapherwurde. ZurKonstitution, Leistungund Typologie der Metapher, „Conceptus“ XXI, nr. 52, s. 40–44.

Clyne M., 1987, Culturaldifferences in theorganizationofacademictexts: English and German, „JournalofPragmatics“, 11, s. 211–247.

Clyne M., 1991, ZukulturellenUnterschieden in der ProduktionundWahrnehmungenglisherunddeutscherwissenschaftlicher texte, „InfoDaf“18, s. 376-383.

Cvrček V., Kováříková D., Mácha J., Křen M., 2011, Korpus odborných lingvistických textů, http://www.korpus.cz.

Čechová M., 2005, Proměny současných odborných komunikátů, „Stylistyka“, XIV, s. 287-294.

Čermák F., 2011,Jazyk a jazykověda, Praha.

Čmejrková S., Daneš F., Světlá J., Jak napsat odborný text, Praha.

Čmejrková S., 2013, Vědecký styl, „Studie k moderní mluvnici češtiny 2. Komunikační situace a styl“, Olomouc, s. 70-94.

Daneš F., 1997, Jazyk vědy, „Český jazyk na přelomu tisíciletí“,Praha, s. 68–83.

Daneš F., 2000, Jakou řečí mluví věda. Modalizace vědeckého diskurzu, „Slovo a slovesnost“ 61, č. 2, s. 81–92.

Filipec J., Čermák F. 1985, Česká lexikologie, Praha.

Galtung J., 1981, Structure, culture, and intellectual style: Anessaycomparingsaxonic, teutonic, gallic and nipponicapproaches, „Sociale Science Information“, s. 817–856.

Hoffmannová J., 1990, Pohled na funkční spektrum metafory z perspektivy funkce gnozeologické, „Úloha metafory ve vědeckém poznávání a vyjadřování“, Praha, s. 57–64.

Ickler T., 1993, ZurFunktion der Metapher, besonders in Fachtexten, „Fachsprache, InternationaleZeitschriftfürFachsprachenforschung – Didaktik und Terminologie“, Heft 3–4.

Jelínek M., 1955, Odborný styl, „Slovo a slovesnost“ 16, č. 1, s. 25-37.

Karlík Petr, Nekula M., Pleskalová J. (eds.), 2002, Encyklopedický slovník češtiny, Brno.

Kraus J., 1994, K současným vývojovým proměnám vědeckého a odborného vyjadřování, „Naše řeč“ 77, č. 1, s. 14-19.

Krčmová M, 2008, Pojmovost jako konstituující faktor projevu. Funkční styl odborný, „Současná stylistika“, Praha, s. 208–229.

Křen M., Bartoň T., Cvrček V., Hnátková M., Jelínek T., Kocek J., Novotná R., Petkevič V., Procházka P., Schmiedtová V., Skoumalová H., 2010, SYN2010: žánrově vyvážený korpus psané češtiny, http://www.korpus.cz.

Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P., Zasina A. J., 2015, SYN2015: reprezentativní korpus psané češtiny, http://www.korpus.cz.

Mareš P., 2013, Podoby českého vědeckého stylu, „Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií“, Praha, s. 37-47.

Mistrík, J., 1997, Štylistika, Bratislava.

Slančová D., 1998, K pragmatickejcharakteristikeslovnej zásoby, „Jazyk a kultura vyjadřování: Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám“, Brno, s. 185-191.

Tešitelová M. aj., 1983, Psaná a mluvená odborná čeština z kvantitativního hlediska (v rámci věcného stylu), Praha.

Tešitelová M. aj., 1985, Kvantitativní charakteristiky současné češtiny, Praha.

Opublikowane : 2018-10-03


Schacherl, M. (2018). Shodný atribut v současných českých odborných textech. Stylistyka, 26, 193-204. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/article/view/44

Martin Schacherl  schacherl@pf.jcu.cz
Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach  Czechia


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0