Błąd kognitywistyczny w teorii demokracjiAbstrakt

Opozycja między podejściem partycypacjonistycznym, zakładającym szerokie uczestnictwo obywateli w demokratycznym procesie politycznym, a modelem deliberacjonistycznym, według którego władzę polityczną winny sprawować osoby obdarzone odpowiednimi kompetencjami poznawczymi, pozostaje ważkim tematem współczesnych debat w teorii demokracji. Autor twierdzi, że interpretacje modelu deliberacjonistycznego, uznające wiedzę za wiodące źródło prawomocnego uczestnictwa w sprawowaniu władzy politycznej, są obciążone „błędem kognitywistycznym” oraz wskazuje na niebezpieczeństwa wynikające z przypisania istotnej roli politycznej kompetencjom poznawczym.
W opozycji do modelu „epistokratycznego” kładzie nacisk na wagę umiejętności politycznej w zarządzaniu systemami demokratycznymi. Biorąc za punkt wyjścia normatywny ideał demokracji, oparty na egalitarnym założeniu o potencjalnie powszechnej zdolności do kształtowania umiejętności politycznej, twierdzi, że ta potencjalność może się aktualizować przez samym udział w aktywności politycznej.


Pobierz

Opublikowane : 2019-01-09


CHMIELEWSKI, A. (2019). Błąd kognitywistyczny w teorii demokracji. Studia Krytyczne/Critical Studies, (6), 59-75. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sk/article/view/280

ADAM CHMIELEWSKI  adam.chmielewski@uwr.edu.pl
Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Koszarowa 3/20, 51-149 Wrocław  Polska
http://orcid.org/0000-0001-6001-5309


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0