Chrzest w ewangelickich katechizmach – reformacyjnych i współczesnych


Abstrakt

Artykuł dokonuje analizy nauczania chrzcielnego dwóch klasycznych ewangelickich katechizmów: Małego katechizmu Marcina Lutra oraz Katechizmu heidelberskiego, a także trzech przykładów współczesnej ewangelickiej literatury katechizmowej (dwóch niemieckich i jednego fińskiego). Takie zestawienie pozwoliło ukazać, że współczesne katechizmy ewangelickie w warstwie teologicznej czerpią z katechizmów XVI-wiecznych. Jednocześnie należy odnotować, że starają się ją zaktualizować do potrzeb współczesnego odbiorcy, a także wzbogacić od strony merytorycznej (wątki dotyczące historii praktyki chrzcielnej, czy też omówienia różnych aspektów jej współczesnej postaci), a także formalnej (nastawiona na budowanie wspólnoty między młodymi czytelnikami katechizmu strona internetowa).


Słowa kluczowe

luteranizm, ewangelicyzm reformowany, katechizmy, Reformacja, współczesność

AUGUSTYN, Wybór mów, tłum. J. Jaworski, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1973.

BARAŃSKI Ł., Historyczny kontekst powstania Katechizmów Lutra i Katechizmu Heidelberskiego, „Gdański Rocznik Ewangelicki” 8 (2014), s. 51-65.

Catechism. Christian Doctrine of the Evangelical Lutheran Church of Finland, Helsinki: Evangelical Lutheran Church of Finland Church Council 2000.

DAVIS T.J., Die Sakramente nach dem Heidelberger Katechismus, w: A. HUJINGEN, J. FESKO, A. SILLER (red.), Handbuch Heidelberger Katechismus, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2014, s. 256-265.

Der große Katechismus deutsch Dokt. Mart. Luther, w: I. DINGEL I IN. (red.), Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014, s. 912-1162 (M. LUTER, Duży katechizm, tłum. A. Wantuła, w: Księgi wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała: Augustana 2011, s. 57-131).

Der kleine Katechismus D. Mart. Lutheri für die gemeine Pfarrherrn und Prediger, w: I. DINGEL I IN. (red.), Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014, s. 852-899 (M. LUTER, Mały katechizm z 1529 roku, tłum. A. Wantuła, w: Księgi wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała: Augustana 2011, s. 41-55).

Heidelberger Katechismus, w: E.F.K. MÜLLER (red.), Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche, Lepzig: Deichert 1903, s. 682-719 (Katechizm heidelberski, tłum. G. Pianko, w: S. KOROZA (opr.), Prospectus fidei, Łodź: FOT-GRAF 2011, s. 67-126).

HINTZ M., Ewangelicki katechizm dorosłych jako wyzwanie dla Kościoła ewangelickiego w Polsce, „Gdański Rocznik Ewangelicki” 8 (2014), s. 199-201.

KIEßIG M. I IN. (red.), Evangelischer Erwachsenenkatechismus, Gütersloh: Gütersloher Verlag-Haus 20006.

KLENK D., WERNER R., WANNENWETSCH B., YOUBE – Evangelický katechismus pro mladé, Český Těšín: Evangelizační centrum M.I.S.E. 2017.

KLENK D., WERNER R., WANNENWETSCH B., YOUBE. Evangelischer Jugendkatechismus, Basel: Fontis – Brunnen 2015.

meinyoube, http://meinyoube.net (6.03.2018).

Podstawa programowa nauczania religii ewangelickiej, http://religiaewangelicka.pl/pluginfile.php/1049/block_html/content/Podstawa%20programowa%202017-synod.pdf, s. 9 (6.03.2018).

Prawo wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od 1.01.2015 r., http://reformowani.pl/index.php/czytelnia/104-prawo-wewnetrznekosciola-ewangelicko-reformowanegow-rzeczypospolitej-polskiej-obowiazujace-od-1-01-2015-r (6.03.2018).

Wie ist der YOUBE entstanden?, http://www.meinyoube.net/wp-content/uploads/2015/09/YOUBE-Pressemitteillung.pdf (19.03.2018).

Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 października 1996 r. z późniejszymi poprawkami dokonanymi na: 3. Sesji X Synodu Kościoła – 18.04.1998 r.; 4. Sesji X Synodu Kościoła – 21.11.1998 r.; 5. Sesji X Synodu Kościoła – 10.04.1999 r.; 6. Sesji X Synodu Kościoła – 06.11.1999 r.; 4. Sesji XI Synodu Kościoła – 26.10.2003 r.; 5. Sesji XI Synodu Kościoła 18.04.2004 r.; 9. Sesji XI Synodu Kościoła – 23.04.2006 r.; 10. Sesji XI Synodu Kościoła – 5.11.2006 r.; 4. Sesji XII Synodu Kościoła – 18.10.2008 r.; 9. Sesji XII Synodu – 9.04.2011 r.; 10. Sesji XII Synodu – 16.10.2011 r.; 2. Sesji XIII Synodu – 27.10.1012 r.; 7. Sesji XIII Synodu – 11.04.2015 r.; 9. Sesji XIII Synodu – 1.04.2016 r.; 10. Sesji XIII Synodu – 15.10.2016 r., https://bik.luteranie.pl/files/Prawo/2017-01-01ZPW-tekstujednolicony.pdf (6.03.2018).

ZIELIŃSKI T.J., Protestantyzm ewangelikalny, Katowice: Wydawnictwo CLC i Wydawnictwo Credo 2014.

Pobierz

Opublikowane : 2019-02-12


Sojka, J. (2019). Chrzest w ewangelickich katechizmach – reformacyjnych i współczesnych. Studia Oecumenica, 18, 237-248. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/237-248

Jerzy Sojka 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1154-5658


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.