Dwie wspólne deklaracje komisji dialogu katolicko-asyryjskiego. Status quaestionis i perspektywy


Abstrakt

Wspólna deklaracja chrystologiczna, którą 25 lat temu podpisał papież Jan Paweł II i patriarcha Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Mar Dinkha IV, jest kamieniem milowym po okresie wspólnej stagnacji chrystologicznej, która trwała bezowocnie przez ostatnie kilkaset lat. Dokument zajmuje się tymi aspektami nauczania Kościoła o Chrystusie, które sprawiły, że Kościół asyryjski poszedł własną drogą po Soborze w Efezie (431). Warto zauważyć, że wiara, jaką wyznawali Asyryjczycy w odniesieniu do Wcielenia Syna Bożego, i relacji między dwiema Jego naturami, boską i ludzką, jest taka sama, jak nauczał ją Kościół od czasów Soboru w Chalcedonie (451).


Słowa kluczowe

Kościół katolicki, Asyryjski Kościół Wschodu, ekumenizm, dialog, Wspólna deklaracja chrystologiczna, sakramenty, chrystologia

ATIYA A.S., Historia Kościołów wschodnich, Warszawa: PAX 1978.

BAUMER CH., The Church of the East. An Illustrated History of Assyrian Christianity, London: I. B. Tauris & Co. 2016.

BROCK S., The Holy Spirit in the Syrian Baptismal Tradition, Kottayam: SEERI 1997.

BROCK S., The Syriac Churches and the Dialogue with the Catholic Church, „The Heythrop Journal” 45 (2004), s. 466-476.

CHABOT J.-B., Synodicon Orientale, Paris: Imprimerie Nationale 1902.

DANIEL Y., Sugn of the Cross, w: P. HOFRICHTER, G. WILFLINGER (red.), Syriac Dialogue. Fifth Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition, Vienna: Pro Oriente 2003, s. 123-131.

DENZINGER H., Enchiridion Symbolorum. Definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Bologna: EDB 2005.

DINKHA IV, We greet you. Address of Patriarch Mar Dinkha IV (11 November 1994), „Information Service” (1995) 88, s. 4-5.

GIRAUDO C. (red.), The Anaphoral Genesis of the Institution Narrative in Light of the Anaphora of Addai and Mari, Roma: Edizioni Orientalia Christiana 2013.

GŁOWA S., BIEDA I. (red.), Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 1998.

GRILLMEIER A., Christ in Christian Tradition, t. I, Atlanta: John Knox Press 1975.

Guidelines for Admission to the Eucharist Between the Chaldean Church and the Assyrian Church of the East, w: C. GIRAUDO (red.), The Anaphoral Genesis of the Institution Narrative in Light of the Anaphora of Addai and Mari, Roma: Edizioni Orientalia Christiana 2013, s. 52–55.

HAGE W., Syriac Christianity in the East, Kottayam: SEERI 1997.

JAN PAWEŁ II, Exactly 10 years. Address of Pope John Paul II (11 November 1994), „Information Service” (1995) 88, s. 3-4.

JAN PAWEŁ II, IGNATIUS ZAKKA I IWAS, Wspólna deklaracja, „Acta Apostolicae Sedis” 85 (1993) 3, s. 238-241.

JOINT COMMITTEE FOR THEOLOGICAL DIALOGUE BETWEEN THE CATHOLIC CHURCH AND THE ASSYRIAN CHURCH OF THE EAST, Common Statement on Sacramental Life, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_20171124_vita-sacramentale.pdf (10.01.2018).

JOINT COMMITTEE FOR THEOLOGICAL DIALOGUE BETWEEN THE CATHOLIC CHURCH AND THE ASSYRIAN CHURCH OF THE EAST, Declaratio „De mystero Incarnationis Domini nostri Iesu Christi”, „Acta Apostolicae Sedis” 87 (1995), s. 685-687.

KARIM C.A., The Sign of the Cross, w: P. HOFRICHTER, G. WILFLINGER (red.), Syriac Dialogue. Fifth Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition, Vienna: Pro Oriente 2003, 131-131.

KHALIFEH-AL HASHEM E., Comment on the Sign of the Cross, w: P. HOFRICHTER, G. WILFLINGER (red.), Syriac Dialogue. Fifth Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition, Vienna: Pro Oriente 2003, s. 140-147.

MAR APREM, Spiritual Traditions of the Assyrian Church of the East in India, w: J. PUTHIAPARAMPIL, Spirituality and Culture, http://dukhrana.in/wp-content/uploads/2015/08/3.pdf (14.10.2016).

MEYENDORFF J., Teologia bizantyjska, Warszawa: PAX 1981.

NIN M., Malka, w: E.G. FARRUGIA (red.), Dizionario enciclopedico dell’Oriente cristiano, Roma: Pontificio Istituto Orientale 2000, s. 464.

OLMI A., Il consenso cristologico tra le Chiese calcedonesi e non calcedonesi (1964–1996), Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana 2003.

PAYNE SMITH J., A Compendious Syriac Dictionary Founded upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith, Oxford: Clarendon Press 1903.

PITTAPPILLIL F., Eucharistic Consecration in the Anaphora of Addai and Mari, „Studia Oecumenica” 12 (2012), s. 141-152.

Pope meets dialogue Commission with Assyrian Church of the East, http://en.radiovaticana.va/news/2017/11/24/pope_with_commission_with_assyrian_church_of_the_east/1351039 (10.02.2018).

POTOCZNY M., Malkā – asyryjski sakrament świętego zaczynu. Refleksje na marginesie dyskusji, „Teologia i Człowiek” 33 (2016) 1, s. 149-165.

POTOCZNY M., Namaszczenie chorych w liturgiach Kościołów tradycji bizantyjskiej i syryjskiej, „Liturgia Sacra” 22 (2016) 2, s. 385–401.

POTOCZNY M., Praxis i teologia chrztu w liturgicznej tradycji syro-orientalnej, „Łódzkie Studia Teologiczne” 26 (2017) 2, s. 135-149.

RATZINGER J., Duch liturgii, Poznań: Christnianitas 2002.

RIGHETTI M., Storia liturgica, t. II, Milano: Ancora 20143.

ROYEL A., The Sacraments of the Assyrian Church of the East, https://www.academia.edu/31740603/The_Sacraments_of_the_Assyrian_Church_of_the_East (12.01.2018).

SAKO L., A Comment on the Paper of Mar Bawai Soro on „Holy Leaven”, w: P. HOFRICHTER, G. WILFLINGER (red.), Syriac Dialogue. Fifth Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition, Vienna: Pro Oriente 2003, s. 114-122.

SHIMUN E. (red.), The Book of Marganitha (The Pearl), On the Truth of Christianity: Written by Mar O’Dishoo Metropolitan of Suwa (Nisibin) and Armenia. Together with several pertinent passages quoted from the various Church Fathers; a successive lift of the patriarchs of the East; and an index of Biblical and ecclesiastical writings, Trichur: Bethmardutho 1965.

SORO B., La Déclaration christologique commune du 11 novembre 1994: son contenu véritable et sa potrée, „Istina” 40 (1995), s. 165-166.

SORO B., Understanding Church of the East Sacramental Theology: The Theodorian Perspective, w: J. MARTE, G. WILFLINGER (red.), Syriac Dialogue. Fourth Non-Official Consultation on Dialogue Within the Syriac Tradition, Vienna: Pro Oriente 2001, s. 22–43.

TAFT R.F., Messa senza Consacrazione? L’accordo sull-eucarestia tra la Chiesa cattolica e la Chiesa Assira d’Oriente promulgato il 26 ottobre 2001, w: TENŻE, A partire dalla liturgia. Perché è la liturgia che fa la Chiesa?, Roma: Lipa 2004, s. 128-159.

The Tenth Holy Synod of the Assyrian Church of the East (31.10.2005-05.11.2005), www.peshitta.org/ pdf/synod. pdf (04.01.2018).

VASCHALDE A., Babai Magni Liber de Unione, w: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, t. LXXIX (Syri 34), Paris: Etypographeo Reipublicae 1915.

WINKLER D., Ostsyrisches Christentum. Untersuchungen zu Christologie, Ekklesiologie und zu den ökumenischen Beziehungen der Assyrischen Kirche des Ostens, Münster: LIT 2003.

WSPÓLNA KOMISJA DO SPRAW DIALOGU TEOLOGICZNEGO MIĘDZY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM A ASYRYJSKIM KOŚCIOŁEM WSCHODU, Wspólna deklaracja chrystologiczna, tekst syryjski: http://www.atour.com/media/files/religion/coe/Common-Christological-Declaration-Roman-Catholic-Church-and-Church-of-the-East-COE.pdf (02.01.2018); tekst angielski: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_11111994_assyrian-church_en.html (02.01.2018).

YOUSIF P., The Sacrament of Marriage in the Tradition of the Church of the East (Assyrian, Chaldean, Malabar), w: P. HOFRICHTER, G. WILFLINGER (red.), Syriac Dialogue. Fifth Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition, Vienna: Pro Oriente 2003, s. 40-56.

Pobierz

Opublikowane : 2019-02-12


Potoczny, M., & Sadowski, M. (2019). Dwie wspólne deklaracje komisji dialogu katolicko-asyryjskiego. Status quaestionis i perspektywy. Studia Oecumenica, 18, 297-316. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/297-316

Mateusz Rafał Potoczny 
Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5746-4218
Michał Sadowski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4562-977X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.