Godność ludzka w kontekście poszanowania kultu przodków przedstawicieli różnych kultur


Abstrakt

Godność ludzka ma uniwersalny, ponadkulturowy i ponadnarodowy charakter. Każdy człowiek od chwili narodzin aż do momentu śmierci powinien być traktowany z należytą godnością. Poszanowanie kultu przodków, stanowiące element ludzkiego życia w inherentny sposób wiąże się z godnością człowieka. Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia godności ludzkiej w kontekście poszanowania kultu przodków przedstawicieli
różnych kultur.


Słowa kluczowe

godność ludzka; kult przodków

Amnesty International. Prawa człowieka. https://amnesty.org.pl/co-robimy/prawa-czlowieka/(13.02.2020).

Bayertz Kurt. 1995. „Die Idee der Menschenwürde: Probleme und Paradoxien”. Archiv für Rechts und Sozialphilosophie 81 (4): 465–481.

Compagnoni Francesco. 2000. Prawa człowieka. Geneza, historia i zaangażowanie chrześcijańskie. Tłum. Stefan Bielański. Kraków: WAM.

Ćwil Włodzimierz. 2010. „Godność osoby ludzkiej źródłem praw człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II”. Studia z Prawa Wyznaniowego” 13: 227–241.

Durkheim Émile. 2010. Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii. Tłum. Anna Zadrożyńska. Warszawa: PWN.

Gałkowski Jerzy. 1994. Jan Paweł II o godności człowieka. W Zagadnienie godności człowieka. Red. Jan Czerkawski, 103. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Herbert Spencer. Dane socjologii. https://socrel.edu.pl/index/socklas/hsa/ds/ (16.02.2020).

Kaczmarek Kamil. 2007. Herbert Spencer a problemy socjologii religii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Komisja Rabiniczna do Spraw Cmentarzy. 2020. Wytyczne Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy (pismo uzyskane przez autorkę artykułu od Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy).

Kotański Wiesław. 1978. Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne Japonii. W Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne. Red. Józef Keller, Wiesław Kotański, Włodzimierz Szafrański, Edward Szymański, Witold Tyloch, Tadeusz Żbikowski, 141–266. Warszawa: Iskry.

Kuryłowicz Marek. 2005. Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego. Kraków: Zakamycze.

Łomacz Bożena. 1995. Dzień Zaduszny. W Encyklopedia katolicka. Red. Romuald Łukaszyk, Ludomir Bieńkowski, Feliks Gryglewicz, 593–596. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Mauss Marcel. 2001. Socjologia i antropologia. Tłum. Marcin Król, Jerzy Szacki, Krzysztof Pomian. Warszawa: PWN.

Mazurek Franciszek Janusz. 2001. Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Milczarek Michał. 2013. Z martwych was wskrzesimy: Filozofia Nikołaja Fiodorowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Piluś Henryk. 1989. „O godności człowieka jako osoby”. Studia Filozoficzne 7–8: 163–182.

Piotrowski Jan. 1997. „Kult przodków w Afryce Subsaharyjskiej i kult świętych – refleksje teologiczne”. Sympozjum 1 (1): 25–35.

Piszowa Aniela. 1926. Kult zmarłych u różnych narodów. Tarnów: Nakładem drukarni Józefa Pisza.

Sadowski Mirosław. 2007. Godność człowieka – aksjologiczna podstawa państwa i prawa. Wrocław: Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych, Katedra Doktryn Politycznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Swianiewiczowa Olimpia. 1960–1961. „Dziady białoruskie”. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 11: 86–87.

Swienko Henryk. 1981. Religia i religie. Warszawa: Iskry.

Szydelski Stanisław. 1917. Kult ogniska domowego i przodków. Poznań: Spółka Wydawnicza Ostoja.

Tokariew Siergiej. 1969. Pierwotne formy religii i ich rozwój. Warszawa: Książka i Wiedza.

Tryl Fabian. 2016. Semickie marzeah a grecki sympozjon. Uczty i kult przodków jako elementy ideologii władzy. Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Przyrodnicy o zieleni na cmentarzach. http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/46889/przyrodnicy_o_zieleni_na_cmentarzach.html (10.02.2020).

Wawrzonkiewicz-Słomska Anna. 2008. „Człowiek i jego godność w nauce Jana Pawła II w refleksji filozoficznej Henryka Pilusia”. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne 1: 41–52.

Wesołowski Zbigniew. Religijność u podstaw tradycji chińskiej i społeczeństwa. https://wydawnictwodialog.pl/upload/570a34aadfce57.21777676.pdf (10.02.2020).

Wroceński Józef. 2016. „Godność osoby ludzkiej podstawą prawa do wolności religijnej”. Prawo Kanoniczne 59 (3): 3–18.

Zabłocki Janusz. 1986. Kościół i świat współczesny. Wprowadzenie do soborowej konstytucji pastoralnej „Gaudium et spes”. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych.

Żbikowski Tadeusz. 1978. Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne Indii i Chin. W Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne. Red. Józef Keller, Wiesław Kotański, Włodzimierz Szafrański, Edward Szymański, Witold Tyloch, Tadeusz Żbikowski, 23–140. Warszawa: Iskry.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-01


Szerszeniewska, I. (2020). Godność ludzka w kontekście poszanowania kultu przodków przedstawicieli różnych kultur. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 40(2), 223-237. https://doi.org/10.25167/sth.1967

Izabela Szerszeniewska  misiadlo11@op.pl
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4127-3086


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.