Choroba w rodzinie

Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej do analizy funkcjonowania rodziny w sytuacji chorobyAbstrakt

The intention of the author is to encourage the methodological reflection on the possibility of using the grounded theory methodology in the analysis of the situation of a person affected by a chronic somatic disease and their family. The author presents the key assumptions of classical grounded theory methodology developed by Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss. Then, the author describes the constructivist grounded theory methodology by Kathy Charmaz, comparing its concept with classical approach. The rest of the text presents the experience of chronic somatic disease as a research area in which the methodology of grounded theory may be useful. Referring to the system model of the family, the author argues that the disease impacts the patient and their family. It should be considered by a researcher who uses the grounded theory methodology.


Braun-Gałkowska M., Poznawanie systemu rodzinnego, Lublin 2007.
Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tł. B. Komorowska, Warszawa 2009.
Clarke A.E., Situational Analysis. Grounded Theory After the Postmodern Turn, London 2005.
Cytowska B., Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, Kraków 2012.
Denzin N.K., Lincoln Y.S., Introduction. The Discipline and Practice of Qualitative Research, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), The Sage Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks 20053.
Denzin N.K., Lincoln Y.S., Preface, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), The Sage Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks 20053.
Frank A.W., The wounded storyteller. Body, illness, and ethics, Chicago – London 1995.
Glaser B.G., Strauss A.L., Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Kraków 2009.
Kleinman A., The illness narratives. Suffering, healing, and the human condition, New York 1988.
Konecki K., Przedmowa do wydania polskiego, w: K. Charmaz, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa 2009.
Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja, Lublin 2011.
Larossa R., Grounded Theory Methods and Qualitative Family Research, Journal of Marriage and Family, t. 67, 2005, s. 837–857.
Malewski M., Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją. Spór o metodologiczną komplementarność, „Kultura i Edukacja”, 1–2 (1997).
Mazurek E., Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi, Wrocław 2013.
Radochoński M., Rodzina jako system psychospołeczny, „Problemy Rodziny”, 5 (1986).
Rakowski T., Antropologia w klinice. Historie choroby – historie życia – próby interpretacji, w: D. Penkala-Gawęcka (red.), Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Poznań 2010.
Riemann G., Schütze F., „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, ,,Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, 1992.
Strauss A.L., Corbin J., Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Thousand Oaks 19982.
Świętochowski W., System rodzinny wobec przewlekłej choroby somatycznej. Gdy rodzina ma korzyść z choroby, Łódź 2010.
Urbaniak-Zając D., Biograficzna perspektywa badawcza, w: E. Dubas, W. Świtalski (red.), Biografia i badanie biografii, t. 1. Uczenie się z (własnej) biografii, Łódź 2011.
Pobierz

Opublikowane : 2019-04-25


Mazurek, E. (2019). Choroba w rodzinie. Family Forum, 3, 25-39. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/885

Emilia Mazurek  FamilyForumOpole@gmail.com
Politechnika Wrocławska  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Autor przenosi prawa autorskie na Redakcję „Family Forum”. Autor zostaje też poinformowany, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Family Forum” są chronione prawem autorskim, a przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji. Obydwa fakty Autor potwierdza, podpisując "Oświadczenie", w którym zawarte są te informacje.