Anamnetyczny wymiar liturgii Triduum Paschalnego w tekstach Mszału Rzymskiego


Abstrakt

Artykuł przedstawia anamnetyczny wymiar liturgii misterium paschalnego Chrystusa, które uobecnia się w czasie Triduum Paschalnego. W celu zrealizowania postawionego celu badawczego posłużono się metodą hermeneutyki liturgicznej oraz metodą krytyczno-praktyczną. Podstawowym źródłem opracowania są formuły modlitewne zawarte w Mszale Rzymskim. Odwołując się do tekstów liturgicznych zawartych w Mszale Rzymskim, artykuł ukazuje liturgiczne: hic, nunc i hodie wydarzeń paschalnych. Liturgiczna anamneza jest spoiwem łączącym wszystkie celebracje Triduum Paschalnego. W tym przypadku można mówić o jednej celebracji rozłożonej w czasie. Triduum Sacrum  przedstawia swego rodzaju tryptyk, czyli trzy różne obrazy. By jednak zobaczyć i zrozumieć sens tegoż tryptyku każdy obraz należy oglądać razem z dwoma pozostałymi. Liturgia Triduum Paschalnego uobecnia najpierw Ostatnią Wieczerzę, gdzie Chrystus ustanowił sakramenty Kapłaństwa i Eucharystii, następnie mękę i śmierć na krzyżu, spoczynek w grobie i w końcu zmartwychwstanie Jezusa. Artykuł pokazuje, że Pascha Chrystusa, czyli Jego przejście ze śmierci do życia nie jest tylko pobożnym wspominaniem faktów z historii zbawienia, ale ich rzeczywistym uobecnieniem w formie sakramentalnej. Dzięki temu człowiek każdej epoki może zanurzyć się w tajemnicy misterium paschalnego Chrystusa i korzystać z jego zbawczych owoców.


Słowa kluczowe

Anamneza, misterium paschalne, liturgia, Msza Wieczerzy Pańskiej, Liturgia Męki Pańskiej, Wigilia Paschalna, Niedziela Zmartwychwstania, zbawienie, życie, światło


Opublikowane : 2021-07-07


Kwiatkowski, D. (2021). Anamnetyczny wymiar liturgii Triduum Paschalnego w tekstach Mszału Rzymskiego. Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars, 57(1), 57-73. https://doi.org/10.25167/ls.4008

Dariusz Kwiatkowski  darkwt63@amu.edu.pl
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0