Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst jest oryginalny.
 • Lista referencyjna jest zgodna ze stylem bibliograficznym APA.
 • Tekst nie był nigdzie publikowany i nie jest zgłoszony do recenzji w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formie edytowalnej (doc, odt, rtf)
 • Kolejność tekstu artykułu zredagowana została według szablonu redakcji.


Do recenzji przyjmowane są:

- oryginalne artykuły naukowe, których autorzy prezentują wyniki własnych, aktualnych badań;

- polemiki i recenzje;

 

 

Nadsyłane teksty proszę redagować według poniższych wymogów:

 1. Przyjmujemy pliki tekstowe w formatach .rtf, .doc, .docx;
 2. Standardowe formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman 12 pkt., 1,5 wiersza interlinii, 2,5 cm. marginesy. Wyróżnienia i śródtytuły pogrubione. Cytaty w cudzysłowach. Zwroty w językach obcych kursywą. Proszę nie stosować specjalnego formatowania;
 3. Nie stosujemy ograniczeń w objętości tekstu. Proponujemy jednak, aby:
  - artykuły naukowe miały nie więcej niż 16 znormalizowanych stron,
  - polemiki i recenzje nie więcej niż 6 znormalizowanych stron,
 4. Przypisy objaśniające u dołu strony;
 5. Przypisy bibliograficzne w tekście głównym według systemu harwardzkiego, w nawiasach zwykłych (nazwisko data: strona);
 6. Grafiki należy umieścić w tekście (poglądowo) oraz dosłać jako osobne pliki graficzne (.jpg lub .png). Wykresy przygotowywane są przez redakcję, w związku z tym prosimy o przysłanie danych do wykresu w postaci tabeli ze wskazówkami dotyczącymi sposobu ilustracji danych;
 7. Bibliografię proszę układać w porządku alfabetycznym według nazwisk autora. Jeżeli w bibliografii występuje kilka prac tego samego autora, należy je uporządkować chronologicznie.

Formaty not bibliograficznych:
Czasopisma stosuje standard redagowania tekstu, przypisów i not bibliograficznych APA. Przykładowe zapisy pozycji w literaturze:

 • Ben-Ami, S. (2006). Scars of War, Wounds of Peace. The Israeli-Arab Tragedy. Nowy Jork: Oxford University Press.
 • Anderson, B. (1993). Imagining East Timor. Arena Magazine, nr 4
 • Castles, S., Miller, M. J. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kurcz, Z. (2009). O transgraniczu i transgraniczności. Wprowadzenie. W: Z. Kurcz, A. Sakson (red.), Polskie transgranicza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wysocka, S. (2013). Papież na Lampedusie: prosimy o przebaczenie za obojętność wobec uchodźców. Serwis PAP, 08.07.2013.

Przed wysłaniem, proszę zredagować tekst według następującej kolejności:

 1. Tytuł artykułu (maksymalnie 10 wyrazów);
 2. Autor/-zy artykułu;
 3. Nota biograficzna (tytuł/stopień naukowy, miejsce pracy i zajmowane stanowisko, e-mail);
 4. Streszczenie w języku polskim (streszczenie również podlega recenzji, powinno być krótkim opisem wyników badań i najważniejszych wniosków);
 5. Słowa kluczowe w języku polskim (5-10 słów kluczowych);
 6. Tekst artykułu według struktury (poniższe nazwy nie muszą być nazwami sekcji w artykule):
  a. wprowadzenie (kontekst, ramy interpretacyjne, problem badawczy);
  b. tło teoretyczne (przegląd aktualnej literatury, w tym przede wszystkim artykułów naukowych i monografii indeksowanych w międzynarodowych bazach czasopism);
  c. metody badawcze (szczegółowy opis zastosowanych metod, użytych procedur, kryteriów wyszukiwania i analizy, opis doboru próby badawczej, itd.);
  d. wyniki (obiektywna prezentacja wyników przeprowadzonych badań);
  e. dyskusja, konkluzje (interpretacja otrzymanych wyników z odniesieniem jej do literatury przedmiotu i jasną konluzją, co nowego autor ustalił lub potwierdził i jakie można z tego wyciągnąć wnioski);
 7. Literatura;
 8. Tytuł artykułu w jęz. angielskim;
 9. Abstract w jęz. angielskim;
 10. Słowa kluczowe w jęz. angielskim;
 11. Podziękowania autora (jeśli dotyczy).