PROCES RECENZJI

  • Po zgłoszeniu artykułu przez autora, redaktor wydania ocenia tekst pod kątem zgodności z tematyką czasopisma, wymogami formalnymi, poprawnością językową.
  • Jeżeli redaktor zaakceptuje pozytywnie tekst, jest on przesyłany do recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autor i recenzent nie znają wzajemnie swojej tożsamości. Jeżeli te warunki są niemożliwe do spełnienia, recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.  Lista recenzentów współpracujących z redakcją jest raz w roku publikowana na stronie czasopisma.

    Pobierz formularz recenzji

  • Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Jeżeli recenzje są sprzeczne, o dalszej procedurze decyduje rada redakcyjna (artykuł może zostać wysłany kolejnemu recenzentowi zewnętrznemu, lub skierowany do recenzji wewnętrznej). Jeżeli co najmniej połowa recenzji jest pozytywnych, artykuł może zostać dopuszczony do publikacji.
  • Standardowy czas przygotowania recenzji wynosi do 30 dni.
  • W przypadku otrzymania pozytywnych recenzji i decyzji redakcji o publikacji artykułu w konkretnym wydaniu czasopisma, autor jest proszony o zaakceptowanie wersji artykułu do druku, lub o naniesienie poprawek zgłaszanych przez recenzentów lub redaktora wydania.
  • Omówienia, komunikaty, głosy w dyskusji, publikowane w czasopiśmie, nie podlegają procedurze recenzji i nie są artykułami naukowymi w rozumieniu definicji MNiSW.