O czasopiśmie

Uwaga! w związku z przenoszeniem czasopisma na nową platformę wydawniczą, archiwalne artykuły (2013-2014) są chwilowo dostępne na innej stronie (CEJSH)

 

"Pogranicze. Polish Borderlands Studies" to czasopismo naukowe, wydawane w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Dwuczłonowa nazwa wskazuje na obszar zainteresowań redakcji. Pogranicze – bo trzonem tematyki mają być politologiczne konteksty pogranicza. Polish Borderlands Studies - bo na łamy czasopisma zapraszamy także zagranicznych naukowców, zajmujących się badaniami nad granicą i pograniczem.
Chcemy także, aby nasz politologiczny punkt widzenia był pretekstem do interdyscyplinarnej debaty z przedstawicielami innych nauk społecznych, których dorobek w zakresie badań pogranicza jest uznany i ceniony w kraju i na świecie.
Czasopismo „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” jest czasopismem naukowym z obszaru nauk społecznych. Pismo tworzone jest przede wszystkim przez politologów, ale metodą interdyscyplinarną. Wysiłkiem specjalistów z różnych dziedzin nauk społecznych chcielibyśmy odpowiadać na ważne pytania o procesy i zjawiska polityczne zachodzące na pograniczach.
W zakres tematyczny czasopisma wchodzą więc takie subdyscypliny i zagadnienia jak np. teoria polityki, integracja europejska, socjologia pogranicza, narodu, stosunków etnicznych, etnografia, geografia polityczna, geopolityka, polityka narodowościowa, lokalna, zagraniczna, polityka społeczna i demografia, stosunki międzynarodowe, historia polityczna i społeczna, antropologia.

Model komunikacji naukowej

Czasopismo wydawane jest w wersji elektronicznej w formule Open Access, zgodnie z Budapeszteńską Inicjatywą Otwartego Dostępu (BOAI).

Zasady udostępniania
Artykuły udostępniane są na licencji CC-BY (wersja 4.0).

Indeksowanie
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW. Indeksowane jest przez bazy danych: BazHumCEJSH i POL-index.

Polityka archiwizacji
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do treści, wszystkie artykuły są deponowane, oprócz serwera wydawcy, także w Repozytorium Biblioteki Narodowej.