Zespół redakcyjnyRADA REDAKCYJNA

Redaktor naczelny:
Aleksandra Trzcielińska-Polus, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii, apolus@uni.opole.pl

Sekretarz redakcji:
Wojciech Opioła, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii, wopiola@uni.opole.pl

Redaktorzy tematyczni:
Hynek Böhm, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii
Bartosz Czepil, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii, bczepil@uni.opole.pl
Ewa Ganowicz, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii, eganowicz@uni.opole.pl
Małgorzata Lorencka, Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, malgorzata.lorencka@us.edu.pl
Kamil Minkner, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii, kminkner@uni.opole.pl
Robert Radek, Uniwersytet Śląski, robert.radek@us.edu.pl

RADA NAUKOWA
Filiberto Agostini, Uniwersytet w Padwie, Włochy
Milan Jeřábek, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy
Arne Niemann, Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, Niemcy
Anssi Paasi, Uniwersytet w Oulu, Finlandia
Anatoliy Romaniuk, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina
Pavel Šaradín, Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy
Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska