Współpraca transgraniczna jako czynnik transformacji międzynarodowych funkcji granicy ukraińsko-polskiej


Abstrakt

W artykule dokonano analizy właściwości ukraińsko-polskiej współpracy transgranicznej, która jest realizowana w ramach współpracy między regionami przygranicznymi sąsiadujących ze sobą państw i przejawia się w różnych formach. Przeanalizowano wpływ współpracy transgranicznej na funkcjonowanie ukraińsko-polskiej granicy państwowej, w szczególności wzmacnianie jej funkcji kontaktowej i międzynarodowej. Zbadano determinanty funkcjonowania euroregionów, obejmujących tereny przygraniczne Polski i Ukrainy. Jako jedno z istotnych wyzwań w tym zakresie na współczesnym etapie należy rozpatrywać konieczność doskonalenia infrastruktury transportowej, modernizacja której będzie sprzyjała poprawie funkcjonowania ważnych międzynarodowych korytarzy tranzytowych i zwiększy ogólną przepuszczalność granicy ukraińsko-polskiej.


Słowa kluczowe

regiony przygraniczne, współpraca transgraniczna, Polska, Ukraina

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-27


Antoniuk, N., & Papish, N. (2019). Współpraca transgraniczna jako czynnik transformacji międzynarodowych funkcji granicy ukraińsko-polskiej. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(1), 61-73. https://doi.org/10.25167/ppbs1019

Natalia Antoniuk  pogranicze@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski  Polska
Natalia Papish 
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki  Ukraina


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0