Cross-border cooperation of communes and poviats in southern Poland


Abstract

The article studies cross-border cooperation of local self-governments as an instrument of local public policies. The article is based on an analysis of all identified cases of real cooperation projects of communes and poviats of Małopolska, Podkarpacie and the eastern part of Silesia from the period of 2004-2015. The research suggests that an intensive cross-border cooperation correlates with a strategic approach to international cooperation on the part of communes and those local governments that are able to use international projects to achieve their policy goals have more projects, versatile partners, and different areas of cooperation. Other local governments perceive international cooperation as beneficial but marginal to their core activities which presses them to focus on projects from the area of culture and to choose geographically close partners. Human and institutional resources seem to be crucial for the cross-border cooperation and, as a consequence, urban local governments are much more eager to cooperate than rural communes.


Keywords

cross-border cooperation; local self-government; public policy; Central Europe; Małopolska; Podkarpacie; Interreg

Buczkowski, Ł., Żukowski, L. J. (2014). Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego. W: E. Feret, P. Niemczuk (red.), 10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej, Rzeszów – Przemyśl: WSPiA.

Dacko-Pikiewicz, Z. (2019). The selected aspects of strategic management in the city divided by the border in the context of the development of the cross-border market of cultural services. Polish Journal of Management Studies 19, nr 1.

Dołzbłasz, S. (2017). Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dołzbłasz, S., Raczyk, A. (2010). Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Warszawa: Woters Kluwer.

Dołzbłasz, S., Raczyk, A. (2011). Projekty współpracy transgranicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej – przykład Polski. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(45).

Fuksiewicz, A., Łada, A., Wenerski, Ł. (2012). Współpraca zagraniczna Polskich samorządów. Wnioski z badań. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej. Diagnoza województwa łódzkiego (2013). Łódź: Instytut Europejski.

Kołecka, M. (2013). Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym. W: M. Klimek, J. Czerw, B. Więckiewicz (red.), Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. Doświadczenia i perspektywy, Lublin: WN KUL.

Skorupska, A. (2015). Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Skorupska, A. (red.). (2005). Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Swianiewicz, P. (2005). Kontakty międzynarodowe samorządów. Samorząd Terytorialny, nr 10.

Svensson, S. (2013). Forget the policy gap: why local governments really decide to take part in cross-border cooperation initiatives in Europe. Eurasian Geography and Economics, nr 4, s. 409-422.

Szewczak, M., Ganczar, M., Jaszczuk, P. (2016). Współpraca międzynarodowa miast polskich. Badania i raporty NIST, nr 3.

Szewczak, M., Wieczorek, I. (2018). Współpraca międzynarodowa miast polskich. Doświadczenia JST. Łódź: NIST.

Szmigiel, K. (2009). Regionalne po co i z kim? Internacjonalizacja relacji polskich województw. Warszawa: Geoprofit.

Szmigiel-Rawska, K., Dołzbłasz, S. (2012). Trwałość współpracy przygranicznej. Warszawa: CeDeWu.

Taczyńska, J. (2013). Współpraca polskich jednostek samorządu terytorialnego z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi podmiotami z państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Trzcielińska-Polus, A. (2015). Samorządowy wymiar polityki zagranicznej regionów (na przykładzie Śląska Opolskiego). Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t.3, nr 2.

Wróblewski, Ł., Kasperek, A. (2019). Euroregion as an Entity Stimulating the Sustainable Development of the Cross-Border Market for Cultural Services in a City Divided by a Border. Sustainability, 11, 2232.

Żelazo, A. (2001). Samorząd gminny w stosunkach międzynarodowych. Pierwsze przybliżenie. Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 2.


Published : 2019-12-31


Nijander-Dudzińska, A., Wojakowski, D., & Wołek, A. (2019). Cross-border cooperation of communes and poviats in southern Poland. Border and Regional Studies, 7(4), 129-144. https://doi.org/10.25167/ppbs1120

Agata Nijander-Dudzińska 
Jesuit University Ignatianum in Krakow  Poland
Demetriusz Wojakowski 
University of Warsaw  Poland
Artur Wołek  artur.wolek@ignatianum.edu.pl
Akademia Ignatianum w Krakowie  Poland
http://orcid.org/0000-0003-3872-2925


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0