Współpraca międzynarodowa samorządów Polski południowej


Abstrakt

Artykuł jest próbą spojrzenia na współpracę międzynarodową samorządów lokalnych jako na narzędzie realizacji lokalnych polityk publicznych. Analiza wszystkich zidentyfikowanych przypadków realnej współpracy gmin i powiatów Małopolski, Podkarpacia i wschodnich powiatów Śląska z okresu 2004-2015 dowodzi, że intensywną współpracę transgraniczną prowadzą te gminy, które potrafią używać projektów międzynarodowych strategicznie, jako narzędzia osiągania celów politycznych. Poza tą grupą samorządów postrzeganie współpracy międzynarodowej jako aktywności przynoszącej korzyści, ale całkowicie marginalnej w stosunku do codziennej pracy gmin i powiatów popycha w kierunku skupienia się na współpracy w dziedzinie kultury. Ograniczone zasoby własne samorządów powodują, że podstawowym kryterium atrakcyjności partnera jest bliskość geograficzna. Kluczowe znaczenie w prowadzeniu współpracy międzynarodowej mają zasoby instytucjonalne i kadrowe, co powoduje, że miasta dużo chętniej podejmują współpracę niż gminy wiejskie.


Słowa kluczowe

współpraca transgraniczna; samorząd terytorialny; polityki publiczne; Europa Środkowa; Małopolska; Podkarpacie; Interreg

Buczkowski, Ł., Żukowski, L. J. (2014). Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego. W: E. Feret, P. Niemczuk (red.), 10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej, Rzeszów – Przemyśl: WSPiA.

Dacko-Pikiewicz, Z. (2019). The selected aspects of strategic management in the city divided by the border in the context of the development of the cross-border market of cultural services. Polish Journal of Management Studies 19, nr 1.

Dołzbłasz, S. (2017). Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dołzbłasz, S., Raczyk, A. (2010). Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Warszawa: Woters Kluwer.

Dołzbłasz, S., Raczyk, A. (2011). Projekty współpracy transgranicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej – przykład Polski. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(45).

Fuksiewicz, A., Łada, A., Wenerski, Ł. (2012). Współpraca zagraniczna Polskich samorządów. Wnioski z badań. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej. Diagnoza województwa łódzkiego (2013). Łódź: Instytut Europejski.

Kołecka, M. (2013). Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym. W: M. Klimek, J. Czerw, B. Więckiewicz (red.), Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. Doświadczenia i perspektywy, Lublin: WN KUL.

Skorupska, A. (2015). Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Skorupska, A. (red.). (2005). Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Swianiewicz, P. (2005). Kontakty międzynarodowe samorządów. Samorząd Terytorialny, nr 10.

Svensson, S. (2013). Forget the policy gap: why local governments really decide to take part in cross-border cooperation initiatives in Europe. Eurasian Geography and Economics, nr 4, s. 409-422.

Szewczak, M., Ganczar, M., Jaszczuk, P. (2016). Współpraca międzynarodowa miast polskich. Badania i raporty NIST, nr 3.

Szewczak, M., Wieczorek, I. (2018). Współpraca międzynarodowa miast polskich. Doświadczenia JST. Łódź: NIST.

Szmigiel, K. (2009). Regionalne po co i z kim? Internacjonalizacja relacji polskich województw. Warszawa: Geoprofit.

Szmigiel-Rawska, K., Dołzbłasz, S. (2012). Trwałość współpracy przygranicznej. Warszawa: CeDeWu.

Taczyńska, J. (2013). Współpraca polskich jednostek samorządu terytorialnego z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi podmiotami z państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Trzcielińska-Polus, A. (2015). Samorządowy wymiar polityki zagranicznej regionów (na przykładzie Śląska Opolskiego). Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t.3, nr 2.

Wróblewski, Ł., Kasperek, A. (2019). Euroregion as an Entity Stimulating the Sustainable Development of the Cross-Border Market for Cultural Services in a City Divided by a Border. Sustainability, 11, 2232.

Żelazo, A. (2001). Samorząd gminny w stosunkach międzynarodowych. Pierwsze przybliżenie. Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 2.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Nijander-Dudzińska, A., Wojakowski, D., & Wołek, A. (2019). Współpraca międzynarodowa samorządów Polski południowej. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 7(4), 129-144. https://doi.org/10.25167/ppbs1120

Agata Nijander-Dudzińska 
Akademia Ignatianum w Krakowie  Polska
Demetriusz Wojakowski 
Uniwersytet Warszawski  Polska
Artur Wołek  artur.wolek@ignatianum.edu.pl
Akademia Ignatianum w Krakowie  Polska
http://orcid.org/0000-0003-3872-2925


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0