Polish-German relations in the border regions on the example of Police Poviat in Poland


Abstract

Polish-German mutual relations after 1990 underwent permanent changes. Gradually, good neighborly relations were started to be built across borders. The aim of the article is to present the activity of institutions from the area of the Police poviat in shaping good relations with the neighboring border areas on the German side. The relations mainly took on a cultural, tourist and educational dimension, they also concerned the combination of road infrastructure and joint activities for local safety and ecology. We can assume that such cooperation contributes to a better mutual understanding and development of joint projects and determination of possible mutual expectations. The Polish-German borderland in this area is also characterized by an increase in Polish settlement in the German borderland communes, which is accompanied by the participation of Poles living in Germany in local self-government elections. Important elements favoring the activation of activities on the border are, among others EU assistance programs, e.g. INTERREG III (2000-2006), INTERREG IV (2007-2013), INTERREG V (2014-2020) covered by the concept of European Territorial Cooperation (European Regional Development Fund). Joint programs and projects created are conducive to cross-border integration and rapprochement of societies, as well as changing mutual assessments and breaking stereotypes.


Keywords

Polish-German borderland; cross-border cooperation; Poviat of Police; local government

Burda, A. (2016). Programy Interreg: Europa, Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego. Katowice, 22 czerwca 2016 r.

Dolińska, K. , Makaro, J., Niedźwiecka-Iwańczak, N. (2018). Cud pogranicza? Zgorzelczanie, gubinianie i słubiczanie o życiu w miastach podzielonych. Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Elias, N. (2006). Przymus społeczny jako przymus wewnętrzny. W: A. Jasińska- Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Greta, M. (2013). Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Izdebski, H. (2006). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa: Lexis Nexis.

Jańczak, J. (2009). Polityczne i społeczne konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla granicy i pogranicza zachodniego. W: S. Konopacki (red.), Polska pięć lat w Unii Europejskiej. Łódź: Wydawnictwo Ibidem, s.151-168.

Jarosz, A. (2010). Polscy kandydaci w wyborach komunalnych w niemieckim powiecie Uecker-Randow w 2009 roku (Polnische Kandidaten zur Kommunalwahl 2009 im Landkreis Uecker-Randow). Toruń.

Jarosz, A. (2011). Alltag im Grenzraum Polen im Landkreis Uecker-Randow. Inter Finitimos, nr 9.

Machaj, I. (2016). Pogranicze a tożsamość. Ile zmienności, ile stabilności? Pogranicze. Studia Społeczne, t. XXVII, s. 61-73.

Małek, P. (2019). Zarobki i koszty życia w Niemczech. W: https://wynagrodzenia.pl/artykul/zarobki-i-koszty-zycia-w-niemczech-iearnings-and-costs-of-life-ingermanyi (dostęp: 22.06.2019).

Halicka, B. (2018). Polish-German Border: a Laboratory of Transnational Cooperation. W: B. Wassenberg, (Hg.): Castle Talks on Cross-Border Cooperation. Fear of Integration? The Pertinence of the Border. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, s. 305-320.

Newman, D., Paasi, A. (2013). Odgradzanie i sąsiedztwo w postmodernistycznym świecie. Narracje granic w geografii politycznej. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 1, nr 1, s. 12-34.

Opiłowska, E. (2017). Reconciliation through Europeanization: Secondary foreign policy in the German-Polish borderlands. Regional & Federal Studies, no 27 (3), s. 283-304.

Opioła, W. (2014). Granica państwowa w teorii pogranicza. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 2, nr 1, s. 35-43.

Pactura, T. (red.). (2007). Od inicjatywy INTERREG III do Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Doświadczenia Pomorskie. Gdańsk: Pomorskie Studia Regionalne.

Raczyk, A., Dołzbłasz, S. (2013). Czynniki i bariery rozwoju obszaru pogranicza polsko-niemieckiego w opinii samorzadów lokalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 281, s. 121-129.

Raczyk, A., Dołzbłasz, S., Leśniak-Johann, M. (2012). Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim. Wrocław: Wydawnictwo Gaskor.

Ruszkowski, J. (2011). Teoretyczny wymiar integracji europejskiej. W: Wojtaszczyk, K.A. (red.), Integracja europejska. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Ruszkowski, J. (2007). Wstęp do badań europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa: PWN.

Rybicki, R. (2006). Poland: Preparations and Implementation of the Schengen „Acquis”. W: Poland and Schengen – last lap or the beginning of a difficult climbing? Publication contains contributions by the speakers at the seminar held within JHA Forum at the European Centre Natolin on the 9 December 2005, Working Paper, nr 1, s. 31-38.

Sadowski, A. (2008). Pogranicze – pograniczność – tożsamość pograniczna. Pogranicze. Studia Społeczne, tom XIV, s. 17-30.

Sakson, A. (2009). Problemy migracji zarobkowej w Polsce. W: Sakson A. (red.), Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich. Próba bilansu. Poznań: Instytut Zachodni.

Szmigiel-Rawska, K. (2008). Relacje, konkurencja, współpraca. Próby znalezienia właściwych definicji dla działań podejmowanych na arenie międzynarodowej przez regiony administracyjne. W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. „Europa bez granic”. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 47-55.

Urlich, P. (2017). Quo vadis Europa? Die Grenzen der EU-Integration und Zukunftsszenarien europäischer Demokratie. W: Backes U.; Gallus A., Jesse, E. (Hrsg.), Jahrbuch Extremismus & Demokratie, Nomos, Baden-Baden, s. 233-252.

Urlich, P. (2018). The European Grouping of Territorial Cooperation: Challenges and Opportunities for the German-Polish cooperation – The case of the TransOderana EGTC (under construction). W: Borders in Perspective - UniGRCBS thematic issue. Cross-border Territorial Development – Challenges and Opportunities. Vol. 1, s. 79-93.

Wilkinson, J. (2009). Die Härteste Sprachgrenze Europas? Negotiating the Linguistic Divide in Theatres on the German-Polish Border. W: Language, Discourse and Identity in Central Europe: the German Language in a Multilingual Space, red. J. Carl, P. Stevenson,. Londyn: Palgrave Macmillan, s. 73-95.

Wojcieszak, K. (2019). Spotkanie Starosty Polickiego i Starosty Powiatu Vorpommern-Greifswald. 17 kwietnia 2019 r. http://policki.pl/spotkaniestarosty-polickiego-i-starosty-powiatu-vorpommern-greifswald/ (dostęp: 22.06.2019).

Zenderowski, R., Brzezińska, M. (2014). Miasta podzielone granicą państwową w nowych państwach członkowskich UE: od separacji do integracji. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 2, nr 2, s.164-183.

Żurek, M. (2011). Teoria współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Pomerania. Szczecin: Instytut Politologii i Europeistyki.


Published : 2019-12-20


Wojtaszak, A. (2019). Polish-German relations in the border regions on the example of Police Poviat in Poland. Border and Regional Studies, 7(3). https://doi.org/10.25167/ppbs1267

Andrzej Wojtaszak  nadwojt@wp.pl
University of Szczecin  Poland
https://orcid.org/0000-0002-5615-9438


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0