Kształtowanie relacji polsko-niemieckich na pograniczu na przykładzie powiatu polickiego


Abstrakt

Wzajemne relacje polsko-niemieckie po 1990 r. ulegały trwałym przemianom. Stopniowo przystąpiono do budowania dobrosąsiedzkich stosunków w wymiarze transgranicznym. Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie aktywności instytucji z obszaru powiatu polickiego w kształtowaniu dobrych stosunków z sąsiednimi obszarami pogranicza po stronie niemieckiej. Relacje przybierały głównie wymiar kulturalny, turystyczny, oświatowy, dotyczyły także łączenia infrastruktury drogowej i wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa lokalnego i ekologii. Możemy przyjąć, że taka współpraca przyczynia się do lepszego wzajemnego zrozumienia oraz wypracowania wspólnych projektów i określenia możliwych wzajemnych oczekiwań. Pogranicze polsko-niemieckie na tym obszarze charakteryzuje także wzrost osadnictwa polskiego w niemieckich gminach pogranicznych, czemu towarzyszy udział Polaków zamieszkujących na obszarze Niemiec w lokalnych wyborach samorządowych. Ważnymi elementami sprzyjającymi aktywizacji działań na pograniczu są m.in. programy pomocowe UE, np. INTERREG III (2000-2006), INTERREG IV (2007-2013), INTERREG V (2014-2020) objęte koncepcją Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Tworzone wspólne programy i przedsięwzięcia sprzyjają ponadgranicznej integracji i zbliżeniu społeczeństw, oraz zmianie wzajemnych ocen i przełamywaniu stereotypów.

 


Słowa kluczowe

pogranicze polsko-niemieckie; współpraca transgraniczna; powiat policki; samorząd terytorialny

Burda, A. (2016). Programy Interreg: Europa, Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego. Katowice, 22 czerwca 2016 r.

Dolińska, K. , Makaro, J., Niedźwiecka-Iwańczak, N. (2018). Cud pogranicza? Zgorzelczanie, gubinianie i słubiczanie o życiu w miastach podzielonych. Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Elias, N. (2006). Przymus społeczny jako przymus wewnętrzny. W: A. Jasińska- Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Greta, M. (2013). Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Izdebski, H. (2006). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa: Lexis Nexis.

Jańczak, J. (2009). Polityczne i społeczne konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla granicy i pogranicza zachodniego. W: S. Konopacki (red.), Polska pięć lat w Unii Europejskiej. Łódź: Wydawnictwo Ibidem, s.151-168.

Jarosz, A. (2010). Polscy kandydaci w wyborach komunalnych w niemieckim powiecie Uecker-Randow w 2009 roku (Polnische Kandidaten zur Kommunalwahl 2009 im Landkreis Uecker-Randow). Toruń.

Jarosz, A. (2011). Alltag im Grenzraum Polen im Landkreis Uecker-Randow. Inter Finitimos, nr 9.

Machaj, I. (2016). Pogranicze a tożsamość. Ile zmienności, ile stabilności? Pogranicze. Studia Społeczne, t. XXVII, s. 61-73.

Małek, P. (2019). Zarobki i koszty życia w Niemczech. W: https://wynagrodzenia.pl/artykul/zarobki-i-koszty-zycia-w-niemczech-iearnings-and-costs-of-life-ingermanyi (dostęp: 22.06.2019).

Halicka, B. (2018). Polish-German Border: a Laboratory of Transnational Cooperation. W: B. Wassenberg, (Hg.): Castle Talks on Cross-Border Cooperation. Fear of Integration? The Pertinence of the Border. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, s. 305-320.

Newman, D., Paasi, A. (2013). Odgradzanie i sąsiedztwo w postmodernistycznym świecie. Narracje granic w geografii politycznej. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 1, nr 1, s. 12-34.

Opiłowska, E. (2017). Reconciliation through Europeanization: Secondary foreign policy in the German-Polish borderlands. Regional & Federal Studies, no 27 (3), s. 283-304.

Opioła, W. (2014). Granica państwowa w teorii pogranicza. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 2, nr 1, s. 35-43.

Pactura, T. (red.). (2007). Od inicjatywy INTERREG III do Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Doświadczenia Pomorskie. Gdańsk: Pomorskie Studia Regionalne.

Raczyk, A., Dołzbłasz, S. (2013). Czynniki i bariery rozwoju obszaru pogranicza polsko-niemieckiego w opinii samorzadów lokalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 281, s. 121-129.

Raczyk, A., Dołzbłasz, S., Leśniak-Johann, M. (2012). Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim. Wrocław: Wydawnictwo Gaskor.

Ruszkowski, J. (2011). Teoretyczny wymiar integracji europejskiej. W: Wojtaszczyk, K.A. (red.), Integracja europejska. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Ruszkowski, J. (2007). Wstęp do badań europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa: PWN.

Rybicki, R. (2006). Poland: Preparations and Implementation of the Schengen „Acquis”. W: Poland and Schengen – last lap or the beginning of a difficult climbing? Publication contains contributions by the speakers at the seminar held within JHA Forum at the European Centre Natolin on the 9 December 2005, Working Paper, nr 1, s. 31-38.

Sadowski, A. (2008). Pogranicze – pograniczność – tożsamość pograniczna. Pogranicze. Studia Społeczne, tom XIV, s. 17-30.

Sakson, A. (2009). Problemy migracji zarobkowej w Polsce. W: Sakson A. (red.), Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich. Próba bilansu. Poznań: Instytut Zachodni.

Szmigiel-Rawska, K. (2008). Relacje, konkurencja, współpraca. Próby znalezienia właściwych definicji dla działań podejmowanych na arenie międzynarodowej przez regiony administracyjne. W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. „Europa bez granic”. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 47-55.

Urlich, P. (2017). Quo vadis Europa? Die Grenzen der EU-Integration und Zukunftsszenarien europäischer Demokratie. W: Backes U.; Gallus A., Jesse, E. (Hrsg.), Jahrbuch Extremismus & Demokratie, Nomos, Baden-Baden, s. 233-252.

Urlich, P. (2018). The European Grouping of Territorial Cooperation: Challenges and Opportunities for the German-Polish cooperation – The case of the TransOderana EGTC (under construction). W: Borders in Perspective - UniGRCBS thematic issue. Cross-border Territorial Development – Challenges and Opportunities. Vol. 1, s. 79-93.

Wilkinson, J. (2009). Die Härteste Sprachgrenze Europas? Negotiating the Linguistic Divide in Theatres on the German-Polish Border. W: Language, Discourse and Identity in Central Europe: the German Language in a Multilingual Space, red. J. Carl, P. Stevenson,. Londyn: Palgrave Macmillan, s. 73-95.

Wojcieszak, K. (2019). Spotkanie Starosty Polickiego i Starosty Powiatu Vorpommern-Greifswald. 17 kwietnia 2019 r. http://policki.pl/spotkaniestarosty-polickiego-i-starosty-powiatu-vorpommern-greifswald/ (dostęp: 22.06.2019).

Zenderowski, R., Brzezińska, M. (2014). Miasta podzielone granicą państwową w nowych państwach członkowskich UE: od separacji do integracji. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 2, nr 2, s.164-183.

Żurek, M. (2011). Teoria współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Pomerania. Szczecin: Instytut Politologii i Europeistyki.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-20


Wojtaszak, A. (2019). Kształtowanie relacji polsko-niemieckich na pograniczu na przykładzie powiatu polickiego. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 7(3). https://doi.org/10.25167/ppbs1267

Andrzej Wojtaszak  nadwojt@wp.pl
Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5615-9438


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0