The implementation of commitments regarding the Polish minority in Lithuania in the Council of Europe’s system

Jędrzej Jakub Błaszczak

University of Silesia in Katowice
http://orcid.org/0000-0002-1962-5305

Abstract

The Polish minority is currently the largest national minority group in Lithuania. The main aim of this paper is to examine the extent of implementation of commitments under the Framework Convention for the Protection of National Minorities. This document is recognised as one of the most important international law frameworks regulating the rights of national minority members. In this paper, three selected areas in which discrimination of the Polish minority has occurred will be summarised: access to education, to the media, and linguistic rights. The expiration of the law on national minorities in 2010 will be discussed as a crucial factor contributing to the increasing discrimination of Poles in Lithuania. Moreover, this study will be referring to the recommendations of the Council of Europe Advisory Committee.

Keywords:

national minority, Council of Europe, international law, Lithuania

Barwiński, M., Leśniewska, K. (2014). Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze, Przegląd Geograficzny, 86(4): 499-524.
  Google Scholar

Białek, T. (2008). Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  Google Scholar

Bisztyga, A. (2005). Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy. In: Banaszak B. et. al. (eds.) System ochrony praw człowieka, Zakamycze.
  Google Scholar

Chrościcka, A. (2013). Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie Rady Europy. Ius Novum, 4: 84-104.
  Google Scholar

’GVT’ (2018). Comments of the Government of Lithuania on the Fourth Opinion of the Advisory Committee on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Lithuania received on 7 December 2018. GVT/COM/IV(2018)005.
  Google Scholar

Denisenko, V. (2018). Why does(n’t) Lithuania need the Law on Ethnic Minorities? [25.06.20] available at: https://www.icelds.org/2017/11/24/why-doesnt-ithuania-need-the-law-on-ethnic-minorities/
  Google Scholar

’EFHR’ (2018). Raport Sytuacja mniejszości narodowych na Litwie w latach 2014-2018 (I półrocze). Europejska Fundacja Praw Człowieka.
  Google Scholar

European Charter for Regional or Minority Languages, Strasburg, 5.11.1992 r. Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1121.
  Google Scholar

Gilbert, G. (1996). The Council of Europe and Minority Rights. Human Rights Quarterly, 18(1): 160-189.
  Google Scholar

’ACFC’ (2019). Fourth Opinion on Lithuania, Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities - adopted on 30 May 2018, Strasbourg, 8 January 2019, ACFC/OP/IV(2018)004.
  Google Scholar

Górecki, D. (2009). Sytuacja ludności polskiej na Litwie i Białorusi. In: Górecki D. (ed.), Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki. Toruń: Dom Organizatora: 103-136.
  Google Scholar

Górecki, D. (2013). Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Google Scholar

Kamilewicz-Rucińska, D. (2017). Być Polakiem na Litwie, Sytuacja polskiej mniejszości narodowej po II wojnie światowej do współczesności. Olsztyn.
  Google Scholar

Kowalski, M. (2013). Ludność polska w wieloetnicznych regionach Litwy, Łotwy i Białorusi. In: Rykała, A. (ed.), Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa, Tom 2. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 205-236.
  Google Scholar

Kluczborska, E. (2012). Sytuacja prawna mniejszości narodowych na Litwie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
  Google Scholar

Kuzborska, E., Kalinauskas, G. (2013). Tłumaczenie Konstytucji RL na język polski, In: Lietuvos Respublikos Konstitucija, vertimai į 13 užsienio kalbų, ed. J. Žilys. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.
  Google Scholar

Kuzborska, E. (2014). Prawa językowe mniejszości narodowych na Litwie – sytuacja faktyczna mniejszości polskiej w kontekście międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości narodowych. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 3(19): 41-70.
  Google Scholar

Kuzborska-Pacha, E. (2019). Ochrona Prawna mniejszości narodowych w państwach bałtyckich. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
  Google Scholar

Kwiatkowski, J. (2009). Szkolnictwo polskie na Litwie w latach powojennych. Krótki zarys. In: Sienkiewicz J. (ed.), Szkoły polskie w Republice Litewskiej. Vilnius: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Scripta manent: 11-28.
  Google Scholar

Janusz, G. (2011). Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  Google Scholar

Leśniewska-Napierała, K. (2015). Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 r. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Google Scholar

Lewandowska, I. (2020). Dlaczego jest nam potrzebna ustawa o mniejszościach narodowych? [21.03.20] available at: https://kurierwilenski.lt/2020/01/29/dlaczego-jest-nam-potrzebna-ustawa-o-mniejszosciach-narodowych/
  Google Scholar

Lis, W. (2018). Obowiązki władz polskich wobec Polaków zamieszkałych za granicą w kontekście polityki władz litewskich względem mniejszości polskiej na Litwie. In: Lis W. (ed.) Polacy na Litwie przeszłość i teraźniejszość. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  Google Scholar

Łodziński, S. (1998). Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych (Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa). Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz.
  Google Scholar

Mróz, M. (2020). Wybrane aspekty relacji polsko-litewskich w latach 1991-2019 i ich wpływ na kondycję w Republice Litewskiej. Raport. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  Google Scholar

Natanek, M. (2018). Kontrola i monitoring przestrzegania Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych Rady Europy na przykładzie Republiki Macedonii. Rocznik SNPL, Wilno, Litwa, 18: 221-242.
  Google Scholar

Pawlikowski, G. (2011). System ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Europie. Polityka i Społeczeństwo, 8: 281-289.
  Google Scholar

Petricuslc, A. (2005). The Rights of Minorities in International Law. Croatian International Law Review, January-June: 47-57.
  Google Scholar

Pieszko, A. (2020). Filia UwB w Wilnie wkroczyła w 13. rok działalności, [10.04.2020] available at: https://kurierwilenski.lt/2019/10/01/filia-uwb-w-wilnie-wkroczyla-w-13-rok-dzialalnosci
  Google Scholar

’Resolution’ (2019). Resolution CM/ResCMN(2019)4 on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Lithuania, https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168093b2f2 (dostęp 28.06.2020r.)
  Google Scholar

Sagan-Bielawa, M. (2016). Wdrażanie Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych a rzeczywistość socjolingwistyczna w Polsce. Socjolingwistyka: 7-21.
  Google Scholar

Sobczak, J. (2009). Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych jako instrument integracji międzynarodowej. Rocznik Integracji Europejskiej, 3: 25-46.
  Google Scholar

Sozański, J. (1998). Prawa mniejszości narodowych w niepodległej Litwie, Łotwie i Estonii. Warszawa: Scholar.
  Google Scholar

Thornberry, P. (2001). An Unfinished Story of Minorities Rights. In: A. Biro, P. Kovacs (eds.), Diversity in Action. Local Public Management of Multiethnic Communities in Central and Eastern Europe. Budapest: LGI.
  Google Scholar

Wołkonowski, J. (2017). „Koszyk studenta” na Litwie a szkolnictwo polskojęzyczne w latach 2010–2017. Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, 17: 201-217.
  Google Scholar

Wołłejko, M. (2011). Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie a relacje polsko-litewskie. Bezpieczeństwo Narodowe”, 17(1): 99-114.
  Google Scholar

’Znad Wilii’ (2020). Znad Wilii, Dwujęzyczne tabliczki są zgodne z prawem. Co dalej? [21.04.2020] available at: https://zw.lt/opinie/dwujezyczne-tabliczki-sa-zgodne-z-prawem-co-dalej/
  Google Scholar

Download


Published
2020-10-01

Cited by

Błaszczak, J. J. (2020). The implementation of commitments regarding the Polish minority in Lithuania in the Council of Europe’s system. Border and Regional Studies, 8(3), 95–109. https://doi.org/10.25167/brs2130

Authors

Jędrzej Jakub Błaszczak 
http://orcid.org/0000-0002-1962-5305

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.


License

Copyright (c) 2020 Border and Regional Studies

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.