Konwencja madrycka – Konwencja z Niamey: europejski wzorzec dla Afryki


Abstrakt

Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania. Po pierwsze, czy, i jeżeli tak, to w jakim stopniu, Unia Afrykańska przygotowując konwencję o współpracy transgranicznej wzorowała się na rozwiązaniach europejskich opracowanych przez Radę Europy? Chodzi o takie kwestie, jak przyjęta definicja współpracy transgranicznej, struktura oraz treść konwencji. Po drugie, które z rozwiązań zastosowanych w Konwencji z Niamey wynikają ze specyfiki sytuacji na kontynencie afrykańskim i na czym one polegają? Analizie poddano wyłącznie akty prawne (analiza komparatywna treści konwencji), a nie empiryczne przykłady współpracy transgranicznej.


Słowa kluczowe

współpraca transgraniczna; Rada Europy; Unia Afrykańska; Konwencja madrycka; Konwencja z Niamey

Pobierz

Opublikowane : 2016-07-10


Dumała, H. (2016). Konwencja madrycka – Konwencja z Niamey: europejski wzorzec dla Afryki. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4(1), 25-41. https://doi.org/10.25167/ppbs477

Hanna Dumała  hanna.dumala@poczta.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3922-1295


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0