Public diplomacy w miastach podzielonych granicą państwową. Przykład Cieszyna i Czeskiego Cieszyna (Český Těšín)


Abstrakt

Cieszyn i Czeski Cieszyn jako transgraniczne duopolis jest interesujący z dwóch względów: (a) jako przykład dokonujących się między oboma miastami procesów reintegracji społeczno-kulturowej i ekonomicznej oraz (b) jako przestrzeń spotkania dwóch silnie ugruntowanych kultur narodowych (polskiej i czeskiej). Autorzy proponują, by spojrzeć nań z punktu widzenia wielodziedzinowej teorii publicznej dyplomacji, określanej niekiedy jako soft diplomacy; jako taka może być użyteczna zarówno w naukowej analizie transgraniczności, jak i dla władz lokalnych i rządowych, a także innych interesariuszy, myślących o tym, jak w owej reintegracji, jak i tworzeniu wspólnej, przyjaznej przestrzeni pomóc, dla obopólnego dobra. W ramach niniejszego opracowania autorzy skupią się na przeglądzie różnych form oddolnych i odgórnych działań, wpisujących się w dyplomacją publiczną po stronie czeskiej i polskiej, uwzględniając przede wszystkim jej kulturowe aspekty. Zarysowana jest przy tym działalność władz miejskich, które powinny tworzyć dogodne warunki do prowadzenia takiej dyplomacji publicznej, aby sprzyjała ona intensyfikacji międzynarodowych kontaktów. Artykuł jest wreszcie próbą oceny projektów tejże uspołecznionej dyplomacji.


Słowa kluczowe

dyplomacja publiczna; dyplomacja obywatelska; miasto transgraniczne; miasto bliźniacze; Cieszyn; Czeski Cieszyn

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-20


Zenderowski, R., & Krycki, M. (2014). Public diplomacy w miastach podzielonych granicą państwową. Przykład Cieszyna i Czeskiego Cieszyna (Český Těšín). Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(2), 206-227. https://doi.org/10.25167/ppbs566

Radosław Zenderowski  r.zenderowski@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0249-0499
Mateusz Krycki 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0