Porównanie postaw i poglądów przedstawicieli władz miejskich w Ołomuńcu i Opolu


Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badania postaw oraz opinii przedstawicieli samorządów, które przeprowadzono w kadencji 2010–2014 w Opolu oraz Ołomuńcu. Badania miały na celu porównanie poglądów i postaw radnych wobec wybranych narzędzi związanych z partycypacją i demokratycznym sposobem sprawowania władzy na poziomie lokalnym. Badania wykazały, że poglądy i postawy polityków na wybieralnych stanowiskach najbardziej różnią się w tych kwestiach, w których polscy i czescy samorządowcy mają osobiste doświadczenie (np. referendum, budżet obywatelski).


Słowa kluczowe

radni; postawy; reformy; Opole; Ołomuniec

Andrusz, G., Harloe, M., Szelenyi, I. (red.). (1996). Cities After Socialism: Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies. Cambridge: Blackwell Publishers.

Bäck, H., Heinelt, H., Magnier, A. (red.). (2006). The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Baldersheim, H. (2003). Towards normalisation of local democracy in East- Central Europe. W: H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann (red.), Local Democracy in Post-Communist Europe. Opladen: Laske+Budrich, s. 241–261.

Baldersheim, H., Illner, M., Offerdal, A., Rose, L., Swianiewicz, P. (red.). (1996). Local Democracy and the Processes of Transformation in East-Central Europe, Boulder. Oxford: Westview Press.

Baldersheim, H., Illner, M., Wollmann, H.(red.). (2003). Local Democracy in Post- Communist Europe. Opladen: Leske+Budrich.

Baraniewicz, S. (2017). Miasta przyszłości – między oczekiwaniami a rzeczywistością. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, z. 104, s. 115-129.

Berlińska, D. (1999). Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości. Opole: PIN Instytut Śląski.

Berlińska, D. (2018). Wspólnota lokalna i samorządność. Studia Śląskie t. 83, s. 41-63.

Böhm, H., Opioła, W. (2019). Czech-Polish Cross-Border (Non) Cooperation in the Field of the Labor Market: Why Does It Seem to Be Un-De-Bordered?. Sustainability, 11(10), 2855.

Bujak, P. (2016). Tożsamość śląska. Rzeczywistość czy XX-wieczna kreacja? Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 4, nr 1, s. 61–74.

Campbell, A., Coulson, A. (red.). (2008). Local Government in Central and Eastern Europe. London and New York: Routledge.

Červinková, M., Kulhavá, L. (2013). Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman: Pozitivní a negativní kampaň k prezidentským volbám. Naše společnost, t. 11, nr 2, s. 16–29.

Dębski, S. (2016). Samorząd terytorialny w Polsce : tradycja a współczesne przemiany polityczne. Starogard Gdański: Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

Dolnicki, B. (2016). Samorząd terytorialny. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Eckardt, F., Elander, I. (red.). (2009). Urban Governance in Europe. Berlin: BWV.

Egner, B., Sweeting, D., Klok, P-J. (red.). (2013). Local Councillors in Europe. Wiesbaden: Springer.

Gabriel, O.W. (2000). Introduction. W: O.W. Gabriel, V. Hoffmann-Martinot, H.V. Savitch (red.), Urban Democracy. Opladen: Leske+Budrich, s. 9–27.

Ganowicz, E., Rubisz, L., Sztwiertnia, R. (red.). (2013). Cities in Transition. Urban Governance in Olomouc Region and Opole Voivodeship. Olomouc: Civipolis.

Haus, H., Heinelt, H., Stewart, M. (red.). (2005). Urban Governance and Democracy. London, New York: Routledge.

Heinelt, H. (2010). Governing Modern Societies: Towards participatory governance. London, New York: Routledge.

Horak, M. (2007). Governing the Post-Communist City: Institutions and Democratic Development in Prague. Toronto: University of Toronto Press.

Horváth, T. (red.). (2000). Decentralization: Experiments and Reforms. Budapest: Open Society Insitute, Local Government and Public Service Reform Initiative.

Heffner, K. (2017). Funkcjonalno-przestrzenne uwarunkowania rozwoju miasta Opola. Studia Śląskie, t. 80, s. 45-68.

Izdebski, H. (2014). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa: LexisNexis.

Jüptner, P. (2009). Ministerská diskuse k případnému zavedení přímé volby starostů: velmi nízká priorita? Acta Politologica, t. 1, nr 3, s. 305–331.

Jüptner, P. (2012). Přímá volba starostů v evropské komparaci a české diskusi. Acta Politologica, t. 4, nr 3, s. 232–245.

Kersting, N., Vetter, A. (red.). (2003). Reforming Local Government in Europe. Opladen: Leske+Budrich.

Kukliński, A. (red.). (2004). Globalizacja Warszawy – strategiczny problem XXI wieku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rewasz.

Lazin, F., Evans, M., Hoffmann-Martinot, V., Wollmann, H. (red.). (2007). Local Government Reforms in Countries in Transition. New York: Lexington Books.

Linek, L. (2010). Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

Markowski, R. (2014). Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorią w praktykę. Warszawa: Instytut Obywatelski.

Michels, A. (2011). Innovations in democratic governance: how does citizen participation contribute to a better democracy? International Review of Administrative Sciences, t. 77 nr 2, s. 275–293.

Opioła, W. (2017). Diagnoza współpracy pomiędzy administracją publiczną a trzecim sektorem w województwie opolskim. Opole: Stowarzyszenie Europa Iuvenis.

Péteri, G. (red.) (1991). Events and Changes. The First Steps of Local Transition in East-Central Europe. Budapest: L&D Foundation.

Pizzi, K., Weiss-Sussex, G. (2011). Introduction. W: K. Pizzi, G. Weiss-Sussex (red.), The Cultural Identities of European Cities. Bern: Peter Lang, s. 1–5.

Ptáček, P., Szczyrba, Z., Fňukal, M. (2007). Proměny prostorové struktury města Olomouce s důrazem na rezidenční funkce. Urbanismus a územní rozvoj, 10(2), s. 19-26.

Rachwał, M. (2013). Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych. Przegląd Politologiczny, nr 4, s. 173–185.

Ryšavý, D., Šaradín, P. (2011). Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

Smith, M. (2011). Politika odvolání jako inovativní nástroj prosazování transparentnosti a občanské účasti ve slovenské a polské místní samosprávě. Sociológia, t. 43, nr 4, s. 338–361.

Soós, G., Tóka, G., Wright, G. (red.). (2002). The State of Local Democracy in Central Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute.

Soós, G., Zentai, V. (red.). (2005). Faces of Local Democracy: Comparative Papers from Central and Eastern Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute.

Stanilov, K. (red.). (2007). The Post-Socialist City. Dordrecht: Springer.

Swianiewicz, P. (2008). Portret radnego 2007. Samorząd Terytorialny, z. 4, s. 5–16.

Swianiewicz, P. (red.). (2010). Territorial Consolidation Reforms in Europe. Budapest: Open Society Institute, Local Government and Public Service Reform Initiative.

Swianiewicz, P., Klimska, U. (2005). Polish Metropolitan Areas: Vanilla Cities, Sandwich Suburbs. W: F. Lazin (red.), Metropolitanization and Political Change. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, s. 297–328.

Swianiewicz, P., Kurniewicz, A. (2019). Wyjście z cienia? Obecność studiów samorządowych w Europie Środkowej i Wschodniej w nauce europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, 1(75), s. 28-51.

THE (2016). The Times Higher Education World University Rankings, https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings (dostęp: 17.6.2017).

Tsenkova, S., Nedović-Budić, Z. (red.). (2006). The Urban Mosaic of Post-Socialist Europe: Space, Institutions and Policy. Heidelberg: Physica-Verlag.

Szczepański, M.S. (2005). Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny. W: W. Wesołowski, J. Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wright, G. (2002). Assessment of Progress Toward Local Democratic Systems. W: G. Soós, G.Tóka, G. Wright (red.), The State of Local Democracy in Central Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, s. 371–408.

Zenderowski, R., Krycki, M. (2014). Public diplomacy w miastach podzielonych granicą państwową. Przykład Cieszyna i Czeskiego Cieszyna (Český Těšín). Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(2), s. 206-227.

Pobierz

Opublikowane : 2019-07-17


Šaradín, P., Sztwiertnia, R., & Ganowicz, E. (2019). Porównanie postaw i poglądów przedstawicieli władz miejskich w Ołomuńcu i Opolu. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 7(2), 39-53. https://doi.org/10.25167/ppbs962

Pavel Šaradín 
Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu  Czechia
Radomir Sztwiertnia 
Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu  Czechia
https://orcid.org/0000-0002-8082-5357
Ewa Ganowicz  wylatkowo1@tlen.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6558-5976


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0