Opinions and attitudes of political representatives of Opole and Olomouc


Abstract

The paper presents research that was conducted during the term of office 2010–2014 among elected representatives of the cities of Opole and Olomouc. The aim of the research was to compare attitudes of local representatives, councillors of the given cities, toward selected reforms and particular tools devised to enhance civic participation and local democratic governance. The authors argue that attitudes and opinions of the representatives of both cities differ primarily in those areas in which they have own experience within the existing institutional setting (local referendum, participatory budgeting etc.).


Keywords

councillors; attitudes; reforms; Opole; Olomouc

Andrusz, G., Harloe, M., Szelenyi, I. (red.). (1996). Cities After Socialism: Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies. Cambridge: Blackwell Publishers.

Bäck, H., Heinelt, H., Magnier, A. (red.). (2006). The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Baldersheim, H. (2003). Towards normalisation of local democracy in East- Central Europe. W: H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann (red.), Local Democracy in Post-Communist Europe. Opladen: Laske+Budrich, s. 241–261.

Baldersheim, H., Illner, M., Offerdal, A., Rose, L., Swianiewicz, P. (red.). (1996). Local Democracy and the Processes of Transformation in East-Central Europe, Boulder. Oxford: Westview Press.

Baldersheim, H., Illner, M., Wollmann, H.(red.). (2003). Local Democracy in Post- Communist Europe. Opladen: Leske+Budrich.

Baraniewicz, S. (2017). Miasta przyszłości – między oczekiwaniami a rzeczywistością. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, z. 104, s. 115-129.

Berlińska, D. (1999). Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości. Opole: PIN Instytut Śląski.

Berlińska, D. (2018). Wspólnota lokalna i samorządność. Studia Śląskie t. 83, s. 41-63.

Böhm, H., Opioła, W. (2019). Czech-Polish Cross-Border (Non) Cooperation in the Field of the Labor Market: Why Does It Seem to Be Un-De-Bordered?. Sustainability, 11(10), 2855.

Bujak, P. (2016). Tożsamość śląska. Rzeczywistość czy XX-wieczna kreacja? Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 4, nr 1, s. 61–74.

Campbell, A., Coulson, A. (red.). (2008). Local Government in Central and Eastern Europe. London and New York: Routledge.

Červinková, M., Kulhavá, L. (2013). Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman: Pozitivní a negativní kampaň k prezidentským volbám. Naše společnost, t. 11, nr 2, s. 16–29.

Dębski, S. (2016). Samorząd terytorialny w Polsce : tradycja a współczesne przemiany polityczne. Starogard Gdański: Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

Dolnicki, B. (2016). Samorząd terytorialny. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Eckardt, F., Elander, I. (red.). (2009). Urban Governance in Europe. Berlin: BWV.

Egner, B., Sweeting, D., Klok, P-J. (red.). (2013). Local Councillors in Europe. Wiesbaden: Springer.

Gabriel, O.W. (2000). Introduction. W: O.W. Gabriel, V. Hoffmann-Martinot, H.V. Savitch (red.), Urban Democracy. Opladen: Leske+Budrich, s. 9–27.

Ganowicz, E., Rubisz, L., Sztwiertnia, R. (red.). (2013). Cities in Transition. Urban Governance in Olomouc Region and Opole Voivodeship. Olomouc: Civipolis.

Haus, H., Heinelt, H., Stewart, M. (red.). (2005). Urban Governance and Democracy. London, New York: Routledge.

Heinelt, H. (2010). Governing Modern Societies: Towards participatory governance. London, New York: Routledge.

Horak, M. (2007). Governing the Post-Communist City: Institutions and Democratic Development in Prague. Toronto: University of Toronto Press.

Horváth, T. (red.). (2000). Decentralization: Experiments and Reforms. Budapest: Open Society Insitute, Local Government and Public Service Reform Initiative.

Heffner, K. (2017). Funkcjonalno-przestrzenne uwarunkowania rozwoju miasta Opola. Studia Śląskie, t. 80, s. 45-68.

Izdebski, H. (2014). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa: LexisNexis.

Jüptner, P. (2009). Ministerská diskuse k případnému zavedení přímé volby starostů: velmi nízká priorita? Acta Politologica, t. 1, nr 3, s. 305–331.

Jüptner, P. (2012). Přímá volba starostů v evropské komparaci a české diskusi. Acta Politologica, t. 4, nr 3, s. 232–245.

Kersting, N., Vetter, A. (red.). (2003). Reforming Local Government in Europe. Opladen: Leske+Budrich.

Kukliński, A. (red.). (2004). Globalizacja Warszawy – strategiczny problem XXI wieku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rewasz.

Lazin, F., Evans, M., Hoffmann-Martinot, V., Wollmann, H. (red.). (2007). Local Government Reforms in Countries in Transition. New York: Lexington Books.

Linek, L. (2010). Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

Markowski, R. (2014). Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorią w praktykę. Warszawa: Instytut Obywatelski.

Michels, A. (2011). Innovations in democratic governance: how does citizen participation contribute to a better democracy? International Review of Administrative Sciences, t. 77 nr 2, s. 275–293.

Opioła, W. (2017). Diagnoza współpracy pomiędzy administracją publiczną a trzecim sektorem w województwie opolskim. Opole: Stowarzyszenie Europa Iuvenis.

Péteri, G. (red.) (1991). Events and Changes. The First Steps of Local Transition in East-Central Europe. Budapest: L&D Foundation.

Pizzi, K., Weiss-Sussex, G. (2011). Introduction. W: K. Pizzi, G. Weiss-Sussex (red.), The Cultural Identities of European Cities. Bern: Peter Lang, s. 1–5.

Ptáček, P., Szczyrba, Z., Fňukal, M. (2007). Proměny prostorové struktury města Olomouce s důrazem na rezidenční funkce. Urbanismus a územní rozvoj, 10(2), s. 19-26.

Rachwał, M. (2013). Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych. Przegląd Politologiczny, nr 4, s. 173–185.

Ryšavý, D., Šaradín, P. (2011). Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

Smith, M. (2011). Politika odvolání jako inovativní nástroj prosazování transparentnosti a občanské účasti ve slovenské a polské místní samosprávě. Sociológia, t. 43, nr 4, s. 338–361.

Soós, G., Tóka, G., Wright, G. (red.). (2002). The State of Local Democracy in Central Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute.

Soós, G., Zentai, V. (red.). (2005). Faces of Local Democracy: Comparative Papers from Central and Eastern Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute.

Stanilov, K. (red.). (2007). The Post-Socialist City. Dordrecht: Springer.

Swianiewicz, P. (2008). Portret radnego 2007. Samorząd Terytorialny, z. 4, s. 5–16.

Swianiewicz, P. (red.). (2010). Territorial Consolidation Reforms in Europe. Budapest: Open Society Institute, Local Government and Public Service Reform Initiative.

Swianiewicz, P., Klimska, U. (2005). Polish Metropolitan Areas: Vanilla Cities, Sandwich Suburbs. W: F. Lazin (red.), Metropolitanization and Political Change. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, s. 297–328.

Swianiewicz, P., Kurniewicz, A. (2019). Wyjście z cienia? Obecność studiów samorządowych w Europie Środkowej i Wschodniej w nauce europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, 1(75), s. 28-51.

THE (2016). The Times Higher Education World University Rankings, https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings (dostęp: 17.6.2017).

Tsenkova, S., Nedović-Budić, Z. (red.). (2006). The Urban Mosaic of Post-Socialist Europe: Space, Institutions and Policy. Heidelberg: Physica-Verlag.

Szczepański, M.S. (2005). Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny. W: W. Wesołowski, J. Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wright, G. (2002). Assessment of Progress Toward Local Democratic Systems. W: G. Soós, G.Tóka, G. Wright (red.), The State of Local Democracy in Central Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, s. 371–408.

Zenderowski, R., Krycki, M. (2014). Public diplomacy w miastach podzielonych granicą państwową. Przykład Cieszyna i Czeskiego Cieszyna (Český Těšín). Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(2), s. 206-227.


Published : 2019-07-17


Šaradín, P., Sztwiertnia, R., & Ganowicz, E. (2019). Opinions and attitudes of political representatives of Opole and Olomouc. Border and Regional Studies, 7(2), 39-53. https://doi.org/10.25167/ppbs962

Pavel Šaradín 
Palacky University in Olomouc  Czechia
Radomir Sztwiertnia 
Palacky University in Olomouc  Czechia
https://orcid.org/0000-0002-8082-5357
Ewa Ganowicz  wylatkowo1@tlen.pl
University of Opole  Poland
https://orcid.org/0000-0001-6558-5976


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0