O statusie genologicznym wybranych komunikatów przekazu religijnego


Abstrakt

Talking about religious genres, the author means exclusively utterances connected with the existence of communicative community of the Catholic Church in Poland. She places her considerations within the framework of genology conceived as a cognitive space spanning many disciplines. For the use of the article, she combines the research instrumentary of genology called linguistic, thus philological, with frameworks typical of theological studies. She assumes that a philologist is not capable of presenting aspects which are connected with opening of the religious genres onto the transcendent sphere. The author makes references to her own concepts of the genre model, paying attention to the fact that with reference to the religious genres these models are of the established character. They are formed as a result of establishments of relevant subjects having an influence on the shape of religious discourse. Detailed comments are related to the service as a genre-generating form (ritualized, scenarioed and composed of many genre forms which form collections and possess a complex genre identity), and also the rosary as: rosary service and rosary prayer.


Słowa kluczowe

genology; genre of utterance; genre model; religious discourse; religious genres

Gmerek K., 2019, Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacyjne, Szczecin.

Łaszewski W., 2016, Wszystko o różańcu, który może wszystko. Historia, cuda, święci, krucjaty, Warszawa.

Schenk W., 1973, Agenda. – Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin, k. 172.

Sobeczko H., 2012, Różaniec. – Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin, k. 478–479.

Wojtak M., 2004, Styl religijny w perspektywie genologicznej. – Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 15–17 kwietnia 2002, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań, s. 104–113.

Wojtak M., 2006, Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 15, s. 143–152.

Wojtak M., 2011, Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Tarnów.

Wojtak M., 2013, Potencjał tekstotwórczy wzorca gatunkowego na przykładzie litanii, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs”, nr 6, s. 319–336.

Wojtak M., 2015, Dylematy genologa. – Porozmawiajmy o gatunkach – artystycznych i użytkowych, red. E. Bulisz, M. Wojtak, Lublin, s. 11–29.

Wojtak M., 2019a, Wprowadzenie do genologii, Lublin.

Wojtak M., 2019b, Do Boga…, O Bogu…, Przed Bogiem… Gatunki przekazu religijnego w analizie filologicznej, Tarnów.

Wojtak M., 2019c, O żanrach religioznogo stila. – „Fiłołogija w XXI wiekie”, spiecwypusk: Matieriały Mieżdunarodnoj konfierencyi „Funkcyonalnaja stilistika w kontiekstie sowriemiennogo gumanitarnogo znanija”, poswiaszczennoj 80-letiju profiessora M. P. Kotiurowoj, Perm’, s. 63–68.

Wojtak M., (w druku), Genologiczna charakterystyka nabożeństwa.

Wojtak M., (w druku), Nabożeństwo różańcowe i modlitwa różańcowa w analizie genologicznej.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-18


Wojtak, M. (2020). O statusie genologicznym wybranych komunikatów przekazu religijnego. Stylistyka, 29, 41-53. https://doi.org/10.25167/Stylistyka29.2020.3

Maria Wojtak 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4537-2732


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Prawa autorskie majątkowe do opublikowanych utworów ma Uniwersytet Opolski (do utworu zbiorowego) oraz Autorzy (do poszczególnych części utworu zbiorowego mających samodzielne znaczenie).

2. W czasopiśmie naukowym „Stylistyka” publikowane mogą być jedynie utwory wcześniej nie rozpowszechnione.

3. Uniwersytet Opolski nie ogranicza możliwości dalszego rozpowszechnienia przez Autora jego utworu pod warunkiem wskazania czasopisma naukowego „Stylistyka” jako pierwotnego miejsca publikacji oraz zgody Wydawnictwa UO.

4. Zgoda na publikację utworu w czasopiśmie naukowym „Stylistyka” jest równoznaczna z udzieleniem przez Autora Uniwersytetowi Opolskiemu licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworu bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką dowolnej ilości egzemplarzy utworu w całości lub w części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie utworu do pamięci komputera i sieci informatycznych,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechnienia utworu w sposób inny niż określonych w pkt 2 – udostępnienie utworu lub jego streszczenia w Internecie przez umożliwienie odbiorcom dostępu do utworu on-line lub umożliwienie ściągnięcia utworu do własnego urządzenia pozwalającego na zapoznawanie się z utworem, zamieszczenie utworu w bazach elektronicznych zajmujących się rozpowszechnianiem utworów naukowych, w tym w szczególności w bazie  CEEOL (Central and Eastern Online Libray) oraz streszczenia w języku angielskim w bazie CEJSH (The Central Europaen Journal of Social Scienes and Humanites).

d) w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu utworu – korzystanie z nich na polach eksploatacji określonych w pkt 1–3.

5. Z tytułu udzielenia licencji do utworu Autorowi nie należy się wynagrodzenie.

6. Autor wyraża zgodę na udzielenie przez Uniwersytet dalszego zezwolenia na korzystanie z utworu (sublicencja) na polach eksploatacji wymienionych w par. 2 ust. 4.

7. Autor wyraża zgodę na upublicznienie, w związku z rozpowszechnieniem utworu, swoich danych osobowych, to jest imienia i nazwiska, afiliacji oraz adresu e-mail.