Motywy tematyczne we współczesnych przemówieniach funeralnych


Abstrakt

The aim of the article is to present thematic motifs that appear in funeral speeches given by lay people. These speeches have the form of a one-sided narration, shaped to create the best possible picture of the deceased. The author analyses seven contemporary funeral speeches which were recorded during funeral ceremonies while saying farewell to deceased Polish politicians. The speeches discussed are characterized by a considerable degree of concentration on the achievements of the deceased. Focusing on deeds – especially in laudation – is a way of cementing the memory of a person who has influenced a certain community. The funeral speech, as a genre pattern, performs the function of sustaining memory about a particular person, whose picture acquires the form of a tendentious, deformed verbal monument. It does not only present the figure of the deceased, but also evaluates their achievements in an individual and collective dimension. The assessment in both cases is designed by the speaker and is often detached from the real social feelings. The speeches under analysis are a type of occasional speeches with not only invariant stylistic and structural features (which have been pointed out in scientific or advisory literature many times), but also invested with standard and repetitive thematic threads.


Słowa kluczowe

occasional speeches; funeral speeches; laudation

Barłowska M., 2008, Ossoliński, Moskorzowski, Sarbiewski – mowy pogrzebowe. Teksty w dialogu, Katowice.

Giernatowska J., 2013, Non omnis moriar: mowy pogrzebowe Arnaud Sorbina w świetle renesansowej tradycji retorycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica”, t. 8, s. 113–125.

Jońca M., 2011, Laudatio Turiae – rzymska mowa pogrzebowa ku czci żony. Język, polityka, prawo, Poznań.

Łukarska B., 2009, Analiza retoryczno-stylistyczna wybranych mów i kazań pogrzebowych okresu baroku, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, z. 11, s. 121–137.

Patro-Kucab M., 2015, Rola retoryki w oracjach pogrzebowych. Uwagi na marginesie mów funeralnych i wspomnień pośmiertnych poświęconych Alojzemu Felińskiemu, „Słowo. Studia Językoznawcze”, nr 6, s. 97–109.

Sokołowski M., 2005, Mowy pogrzebowe wygłaszane z powodu śmierci Adama Mickiewicza wobec tradycji gatunku, „Pamiętnik Literacki”, nr 96, z. 4, s. 123–141.

Wojtak M., 2008, Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe. – Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa, s. 353–361.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-19


Cieśla, B. (2020). Motywy tematyczne we współczesnych przemówieniach funeralnych. Stylistyka, 29, 235-250. https://doi.org/10.25167/Stylistyka29.2020.14

Bartłomiej Cieśla 
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4624-791X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Prawa autorskie majątkowe do opublikowanych utworów ma Uniwersytet Opolski (do utworu zbiorowego) oraz Autorzy (do poszczególnych części utworu zbiorowego mających samodzielne znaczenie).

2. W czasopiśmie naukowym „Stylistyka” publikowane mogą być jedynie utwory wcześniej nie rozpowszechnione.

3. Uniwersytet Opolski nie ogranicza możliwości dalszego rozpowszechnienia przez Autora jego utworu pod warunkiem wskazania czasopisma naukowego „Stylistyka” jako pierwotnego miejsca publikacji oraz zgody Wydawnictwa UO.

4. Zgoda na publikację utworu w czasopiśmie naukowym „Stylistyka” jest równoznaczna z udzieleniem przez Autora Uniwersytetowi Opolskiemu licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworu bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką dowolnej ilości egzemplarzy utworu w całości lub w części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie utworu do pamięci komputera i sieci informatycznych,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechnienia utworu w sposób inny niż określonych w pkt 2 – udostępnienie utworu lub jego streszczenia w Internecie przez umożliwienie odbiorcom dostępu do utworu on-line lub umożliwienie ściągnięcia utworu do własnego urządzenia pozwalającego na zapoznawanie się z utworem, zamieszczenie utworu w bazach elektronicznych zajmujących się rozpowszechnianiem utworów naukowych, w tym w szczególności w bazie  CEEOL (Central and Eastern Online Libray) oraz streszczenia w języku angielskim w bazie CEJSH (The Central Europaen Journal of Social Scienes and Humanites).

d) w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu utworu – korzystanie z nich na polach eksploatacji określonych w pkt 1–3.

5. Z tytułu udzielenia licencji do utworu Autorowi nie należy się wynagrodzenie.

6. Autor wyraża zgodę na udzielenie przez Uniwersytet dalszego zezwolenia na korzystanie z utworu (sublicencja) na polach eksploatacji wymienionych w par. 2 ust. 4.

7. Autor wyraża zgodę na upublicznienie, w związku z rozpowszechnieniem utworu, swoich danych osobowych, to jest imienia i nazwiska, afiliacji oraz adresu e-mail.