Zjednoczeni wspólną troską. Ekumeniczne impulsy papieża Franciszka w kontekście ekologii integralnej


Abstrakt

Jednym z istotnych zadań Kościoła w porządku doczesnym jest troska o dzieło stworzenia i samego człowieka, a czasami wręcz obrona ludzkości przed zagrożeniami, wyzwolonego od jakichkolwiek odniesień etyczno-moralnych, postępu technicznego. Troska o wspólny dom nie jest tyko domeną Kościoła katolickiego, również inne kościoły i wspólnoty chrześcijańskie – podobnie jak i inne religie, dokonują refleksji nad zagadnieniami związanymi z degradacją środowiska ludzkiego i naturalnego (LS, 7). Celem artykułu jest próba dostrzeżenia i analizy ekumenicznych impulsów papieża Franciszka w kontekście całościowej ekologii, uwzgledniającej wzajemne powiązania różnych wymiarów rzeczywistości. Dlatego w trakcie rozważań są prezentowane najpierw papieska diagnoza kryzysu społeczno-ekologicznego (1); propozycje działań ukierunkowanych na rozwój ekologii integralnej (2), a następnie zaproszenie do dialogu w trosce o wspólny dom (3). Podstawą dla prowadzonych analiz są dwa papieskie dokumenty: encyklika Laudato si’ (LS) i posynodalna adhortacja apostolska Querida Amazonia (QA).

 


Słowa kluczowe

encyklika Laudato si'; posynodalna adhortacja apostolska Querida Amazonia; ekologia integralna; dialog ekumeniczny

Anderwald Andrzej. 2019. “W poszukiwaniu nowej idei postępu technicznego. Perspektywa teologiczna”. Teologia i Człowiek 45 (1): 49–68.

Anglican Communion Environmental Network, The World is our Host. A call to urgent Action for Climate Justice (10.04.2020). https://acen.anglicancommunion.org/media/148818/The-World-is-our-Host-FINAL-TEXT.pdf.

Bedford-Strohm Heinrich, Stellungnahme zur Öko-Enzyklika: Ein Text zum richtigen Zeitpunkt (20.03.2020). https://www.ekd.de/agu/themen/theologie_umweltethik/pm_2015_ratsvorsitzender_zur_enzyklika.html.

Churches Together in Britain and Ireland, Environment – churches and Christian organisations (10.04.2020). https://ctbi.org.uk/environment-churches-and-christian-organisations/#churches.

Drożdż Bogusław. 2015. “Ekologiczne potknięcie się świata – refleksja w świetle encykliki Laudato si’”. Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 14 (1): 33–43.

Dorr Donal. 2016. Option for the Poor and for the Earth. From Leo XIII to Pope Francis. Maryknoll (NY): Orbis.

Ferdek Bogdan. 2015. “Eko-dogmatyka encykliki Laudato si’”. Studia Oecumenica 15: 5–19.

Francis Pope. 2015. The encyclical “Laudato si'”.

Francis Pope 2020. The post-synodal apostolic exhoration “Querida Amazonia”.

Harmannij Derk. 2019. Is It Possible to Give Environmental Issues a More Prominent Role in Church Life?.In Sustainability and the Humanities. Ed. Walter Leal Filho, Adriana Consorte McCrea. Cham: Springer, 97–114.

Manzke Karl-Hinrich, Stellungnahme zur Enzyklika Laudato si von Papst Franziskus des Catholica-Beauftragten der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) (20.03.2020). https://www.velkd.de/downloads/Stellungnahme_Manzke_-_Laudato_si_2015.pdf.

Meireis Torsten. 2015. „Ein klares Wort zur rechten Zeit. Die päpstliche Enzyklika Laudato si’ in protestantischer Sicht”. Amosinternational. Internationale Zeitschrift für christliche Sozialethik 9 (4): 36–44.

Ryś Grzegorz. 2018. “Wszystko jest ze sobą powiązane. Ekologiczna encyklika społeczna Franciszka”. Więź 672 (2): 107–113.

Sadowski Ryszard Feliks. 2017. “Wpływ zjawisk społecznych na współczesny kryzys ekologiczny w świetle encykliki Laudato si’”. Studia Ecologiae et Bioethicae 15 (1): 15–25.

Wieland Thomas. 2016. “Laudato si’ praktisch”. Herder Korrespondenz 70 (11): 47–50.

Zizioulas John, A Comment on Pope Francis’ Encyclical Laudato Si’ by Elder Metropolitan John (Zizioulas) of Pergamon (16.03.2020). https://www.patriarchate.org/-/a-comment-on-pope-francis-encyclical-laudato-si-.

Żarska Barbara. 2017. “Kwestie przyrodnicze w encyklice Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka”. Studia Ecologiae et Bioethicae 15 (1): 43–50.


Opublikowane : 2020-12-23


Anderwald, A. (2020). Zjednoczeni wspólną troską. Ekumeniczne impulsy papieża Franciszka w kontekście ekologii integralnej. Studia Oecumenica, 20, 37–50. https://doi.org/10.25167/so.2086

Andrzej Anderwald  anderw@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5932-9845


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.