Sympozjum „Namaszczenie olejem w liturgii i poza liturgią”.


Bartocha, W. (2021). Sympozjum „Namaszczenie olejem w liturgii i poza liturgią”. Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars, 57(1), 289-291. https://doi.org/10.25167/ls.3772

Waldemar Bartocha  waldekbartocha@poczta.onet.pl
UKSW 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0