Podziały i sąsiedztwa w ponowoczesnym świecie. Narracje granic w geografii politycznej


Abstrakt

Kwestia granic państwowych stanowi główne zagadnienie w tradycji geografii politycznej. Granice analizowane są przede wszystkim w skali międzynarodowej, ponieważ to granice między państwami dostarczają prawdopodobnie jednej z najbardziej wyraźnych manifestacji makrostrukturalnego związku polityki i geografii. W minionej dekadzie jesteśmy świadkami ponownego zainteresowania granicami, zarówno z perspektywy geograficznej, jak i na szerszym polu teorii społecznej. Geografowie dążą do umieszczenia kategorii granicy i terytoriów w ramy pojęciowe teorii społecznej, natomiast na gruncie nauk społecznych podjęto próbę analizy roli przestrzeni oraz, w niektórych przypadkach, terytorium w rozumieniu personalnych, grupowych oraz narodowych granic i tożsamości. Najnowsze badania w tym zakresie dotyczą ponowoczesnych koncepcji terytorialności i „zanikania” granic, konstruowania socjoprzestrzennych tożsamości oraz narracji socjalizacyjnych, w których granica jest fundamentem podziału „my” – „Oni”, a także różnych skal przestrzennych, w jakich można analizować granice. W przyszłych badaniach nad zjawiskiem granic, ten zestaw oddzielnie podejmowanych zagadnień, może zostać poddany holistycznej analizie w ramach wielowymiarowej, multidyscyplinarnej struktury teoretycznej.


Słowa kluczowe

granica pogranicze ponowoczesność narracja konstruowanie tożsamości terytorium

Pobierz

Opublikowane : 2013-07-18


Paasi, A., Newman, D., & Czepil, B. (2013). Podziały i sąsiedztwa w ponowoczesnym świecie. Narracje granic w geografii politycznej. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 1(1), 12-34. https://doi.org/10.25167/ppbs1061

Anssi Paasi  pogranicze@uni.opole.pl
Uniwersytet w Oulu  Finlandia
David Newman 
Uniwersytet Ben Guriona  Izrael
Bartosz Czepil 
Universitet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4907-795X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0