Ensuring and protecting the rights of national minorities in the Visegrad countries (on the example of Slovakia)


Abstract

The main research objective of the study presented in this article was the ethnopolitics of the Slovak Republic, one of the V4 countries, namely the legislative base and the institutional ensuring the functioning of a system of protection of the national and ethnic minorities’ rights. Slovakia is one of the postsocialist countries that has made the transition to democracy on the way to joining the European Union. The country’s authorities conducted a series of reforms in the ethnopolitical sphere in accordance with European standards. An ethnopolitical picture and separate ethnopolitical challenges in the Slovak Republic are similar, especially in the border areas. Thus, the main goal of the ethnopolitics of Slovakia is to secure the rights of all minorities, interethnic tolerance and ensure the intercultural dialogue. Representatives of national and ethnic minorities in the Slovak Republic have a number of rights and opportunities, directly dependent on citizens whether they can organize themselves and use existing mechanisms for the benefit of their own community. In addition, the state's ethnopolitical strategy provides bilateral cooperation with the homelands of individual minorities. The bilateral cooperation between Ukraine and Slovakia is one of the examples. Bilateral cooperation between Ukraine and the Slovak Republic in the field of protection and ensuring of minority rights is based on the work of the Intergovernmental Slovak-Ukrainian Commission for National Minorities, Education and Culture. The recommendations of the commission are an important tool for constructive dialogue between Slovakia and Ukraine, ensuring good neighborly relations.


Keywords

Visegrad four; Slovak Republic; ethnopolitics; national minority; ethnopolitical management

Agarin, T., Regelmann, A. C. (2012). Which is the only game in town? Minority rights issues in Estonia and Slovakia during and after EU accession. Perspectives on European Politics and Society, 13(4), 443-461.

Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016 – 2019. [online]. [27.6.2019], available at: https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/files/2016/09/AP_ADZ-.pdf

Čaputová predstavila poradný expertný tím pre národnostné a nové menšiny. Pravda. 07/06/2019. [online]. [27.6.2019], available at: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/514986-caputova-predstavila-poradny-expertny-tim-pre-narodnostne-a-nove-mensiny/

Constitution of the Slovak Republic [online]. [27.6.2019], available at: https://www.prezident.sk/upload-files/46422.pdf

Csergo, Z. (2002). Beyond ethnic division: Majority-minority debate about the postcommunist state in Romania and Slovakia. East European Politics and Societies, 16(1), 1-29. doi:10.1177/088832502766276109

Dostál, O. (1998). Národnosné menšiny. Slovensko 1997. In: Súhrnna správa o stave spoločnosti. Editors: Grigorij Mesežnikov and Miroslav Kollár. Bratislava: Institut for Publik Affairs, s. 155-170.

Drapak, M. (2018). The end of the conflict with Budapest: how Slovakia reconciled with its neighbor on the issue of the Hungarian minority. Europejska pravda. November 27, 2018 [Конец конфликта с Будапештом: как Словакия примирилась с соседом по проблеме венгерского меньшинства]. [online]. [2.12.2019], available at: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2018/11/27/7089795/.

Duleba, A., Dulebova, I. (2015). The rusin question in the historical context of the slovak-ukrainian relations. Rusin, 42(4), 185-204. doi:10.17223/18572685/42/13

Gaj, М. (2012) Súčasný stav rusínskeho národnostného školstva a jeho perspektívy. In: Rusíni na Slovensku súčasné postavenie a historické kontexty vývinu. Bratislava – Prešov: Združenie inteligencie Rusinov Slovenska, s. 31-33.

Ganowicz, E. (2015). Niepartyjne formy ekspresji politycznej mniejszości narodowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica, (11).

Kokaisl, P. (2017). What does it mean to be a slovakian ruthenian? A change in ethnic identity the ruthenian minority in Slovakia. [Co znamená být slovenským Rusínem? Proměna etnické identity rusínské menšiny na Slovensku] Historicka Sociologie, 2017(2), 85-102. doi:10.14712/23363525.2017.40

Lodziński, S. (2005). Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porzadku demokratycznym w Polsce po 1989 roku. Kraków: Nomos.

Mazurkiewicz, M. (2015). Regionalne uwarunkowania i polityki polskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie województwa opolskiego. Studia Śląskie, (77), 53-74.

Miškolci, J., Kováčová, L., Kubánová, M. (2017). Trying to include but supporting exclusion instead? Constructing the roma in slovak educational policies. European Education, 49(1), 71-88. doi:10.1080/10564934.2017.1280337

Odborné terminologické slovníky v jazykoch národnostných menšín [online]. [27.6.2019], available at: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/odborne-terminologicke-slovniky-v-jazykoch-narodnostnych-mensin/

O krok bližšie k menšinovému zákonu [online]. [29.12.2019], available at: https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//o-krok-blizsie-k-mensinovemu-zakonu/

Petsinis, V. (2019). Ethnopolitics in Central and Eastern Europe in a State of Flux. Ethnopolitics, 1-4.

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť [online]. [27.6.2019], available at http://www.radavladylp.gov.sk/

Ram, M. H. (2003). Democratization through European integration: The case of minority rights in the Czech Republic and Romania. Studies in Comparative International Development, 38(2), 28-56.

Rochovská, A., Rusnáková, J. (2018). Poverty, segregation and social exclusion of roma communities in Slovakia. Bulletin of Geography, 42(42), 195-212. doi:10.2478/bog-2018-0039

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny [online]. [27.6.2019], available at: https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2015 (2016). Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Úrad vlády SR, 93 s. [online]. [27.6.2019], available at http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/6532_sprava-o-postaveni-a-pravach-prislusnikov-nm-2015.pdf>

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2016 (2017). Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Úrad vlády SR, 85 s. [online]. [27.6.2019], available at: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/7048_sprava-nm-2016.pdf .

Správa a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2017-2018. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Úrad vlády SR. 167 s. [online]. [27.6.2019], available at: https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/7527_sprava-o-postaveni-a-pravach-prislusnikov-narodnostnych-mensin-za-obdobie-rokov-2017-%E2%80%93-2018.pdf

Štatút Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre národnostné školstvo [online]. [27.6.2019], available at: https://www.minedu.sk/data/files/6944_statut_rady.pdf

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (2011). Bratislava, p.118. [online]. [27.6.2019], available at: https://www.minv.sk/?strategia-pre-integraciu-romov-do-roku-2020

Tesser, L. M. (2003). The geopolitics of tolerance: Minority rights under EU expansion in East-Central Europe. East European Politics and Societies, 17(3), 483-532+576. doi:10.1177/0888325403255310

The list of schools and school facilities using a minority language as the language of instruction/education [online]. [27.6.2019], available at: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia.html?page_id=9580

Vermeersch, P. (2003). Ethnic minority identity and movement politics: The case of the Roma in the Czech Republic and Slovakia. Ethnic & Racial Studies, 26(5), 879-901.

Vincze, L., & Harwood, J. (2012). TV language, cultivation, and perceived vitality of hungarians in Slovakia. Communication Research Reports, 29(4), 266-273. doi:10.1080/08824096.2012.704600

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny. [online]. [27.6.2019], available at: https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//vybor-pre-narodnostne-mensiny-a-etnicke-skupiny/].

Wawrzonek, M. (2014). Ukraine in the “gray zone”: Between the “Russkiy mir” and Europe. East European Politics and Societies, 28(4), 758-780. doi:10.1177/0888325414543947

Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín [online]. [27.6.2019], available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-184

Zákon č. 524 Z.z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. [online]. [27.6.2019], available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-524

Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. [27.6.2019], available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-532

Zákon z 10. mája 2017 o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [online]. [27.6.2019], available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-138

Zákon z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (245/2008 Z.z.) [online]. [27.6.2019], available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245

Zakon zo 4. februára 2005. o politických stranách a politických hnutiach. [online]. [27.6.2019], available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-85

Zenderowski, R. (2017). Nation: Central European context. In: Understanding Central Europe (pp. 137-143) doi:10.4324/9781315157733.

Download

Published : 2020-03-13


Kichera, N. (2020). Ensuring and protecting the rights of national minorities in the Visegrad countries (on the example of Slovakia). Border and Regional Studies, 8(1), 21-38. https://doi.org/10.25167/ppbs1850

Nadiia Kichera  nadiia.kichera@uzhnu.edu.ua
Uzhhorod national university  Ukraine


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0