Towards crossing the borders in foreign language teacher training: A report on a pilot phase of the Tandem Learning for Teacher Training project


Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie pilotażowej fazy projektu skierowanego do przyszłych nauczycieli języka angielskiego, jako obcego, w której dokonują oni ewaluacji swojej wiedzy, podejścia i świadomości międzykulturowej oraz znajomości różnic i podobieństw pomiędzy współpracującymi ze sobą, a odległymi społecznie, kulturowo i językowo instytucjami kształcącymi przyszłych nauczycieli w Izraelu i Polsce. Zebrane dane stanowią podstawę do stworzenia innowacyjnego międzynarodowego projektu, wykraczającego poza ramy dotychczasowych kursów szkoleniowych dla przyszłych nauczycieli języka angielskiego w obu krajach. Projekt docelowy zakłada wykorzystanie uczenia się na odległość w tandemie, polegającym na regularnej wymianie myśli i doświadczeń na temat nauczania języka angielskiego jako obcego w obu krajach w celu uwrażliwienia uczestników szkolenia na tematy wynikające z różnorodności społeczno-kulturowej i językowej uczniów. Projekt pilotażowy stanowi więc początkową, niezwykle istotną fazę, oceniającą stopień, w jakim przyszli nauczycieli są gotowi przekraczać bariery społeczno-kulturowe, językowe i psychologiczne, niezbędne do współpracy w tandemie. Grupa czternastu przyszłych nauczycieli języka angielskiego z Uniwersytetu Opolskiego wzięła udział w projekcie pilotażowym, mierzącym gotowość do przekraczania ww. granic. Narzędziem pomiarowym był kwestionariusz, składający się z pytań zamkniętych i otwartych, dotyczących, między innymi, świadomości różnic w podejściu do nauczania języka angielskiego jako obcego w kraju partnerskim. Analiza pozyskanych danych ilościowych i jakościowych posłużyła do nakreślenia obszaru tematycznego w przyszłym projekcie Kształcenia Nauczycieli Języka Obcego na Odległość w Tandemie (Tandem Learning Teacher Training project – TLTT).

Słowa kluczowe

uczenie się w tandemie; kształcenie nauczycieli języków obcych; świadomość międzykulturowa


Opublikowane : 2018-12-18


Szyszka, M., Smirnov, I., & Benchetrit, R. (2018). Towards crossing the borders in foreign language teacher training: A report on a pilot phase of the Tandem Learning for Teacher Training project. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(4), 277-291. https://doi.org/10.25167/ppbs372

Magdalena Szyszka  mszyszka@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Angielskiej  Polska
Inna Smirnov 
Kaye Academic College of Education  Izrael
Regina Benchetrit 
Ben-Gurion University  Izrael


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0