Wybory samorządowe na Śląsku Opolskim w 2010 r. i w 2014 r. – analiza porównawcza wybranych wątków


Abstrakt

Analiza wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wskazuje na ich odmienny charakter od elekcji prezydenckich i parlamentarnych oraz euroelekcji. Zasadniczą ich rolą jest integracja społeczności. W województwie opolskim w latach 2010-2014 zanotowano znaczny spadek liczby wyborców. Główną zmianą prawną było podniesienie w 2014 r. progu rozgraniczającego system wyborów większościowych od systemu wyborów proporcjonalnych. W regionie nie zmieniło to liczby komitetów wyborczych o charakterze regionalnym i lokalnym, uczestniczących w elekcji, zmalała łączna liczba kandydatów na radnych wszystkich szczebli, wzrosła natomiast frekwencja wyborcza. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych we wszystkich gminach województwa dało wyraźnie większą szansę na końcowy sukces kandydatom niezależnym. Szyld partyjny kandydatom do rad gminnych nie pomagał. Zmiany były widoczne szczególnie w tych gminach, w których wcześniej obowiązywał system proporcjonalny oraz istniały wielomandatowe okręgi wyborcze. Tam po raz pierwszy kandydaci niezależni mieli równe szanse na sukces z kandydatami zgłoszonymi przez partie polityczne.


Słowa kluczowe

wybory samorządowe; województwo opolskie; prawo wyborcze; komitet wyborczy; mniejszość niemiecka

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-10


Tkacz, R. (2015). Wybory samorządowe na Śląsku Opolskim w 2010 r. i w 2014 r. – analiza porównawcza wybranych wątków. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(2), 135-147. https://doi.org/10.25167/ppbs486

Rafał Tkacz 
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0